Marie-Claire Blondeau, 25 jaar kosteres Sint-Germanus

© M. Vanwinckel

Bim bam beieren
De koster lust geen eieren
Wat lust hij dan
Spek in de pan
O, wat smult de koster dan

Met deze woorden leidde Staf Thomas, voorzitter van de kerkfabriek, zijn toespraak in die hij hield op het einde van de zondagsviering op 12 januari. Want Claire, zo kennen we haar bij naam, mag in 2020 terugblikken op een loopbaan van 25 jaar als koster. “ De kerk is een stuk van mijn leven”, zei ze ooit tegen mij. En dat geloof ik best wanneer ik zie wat zij allemaal doet voor de gelovige gemeenschap. Staf overhandigde haar als dank een mooi boek over het ambt van koster bekeken doorheen de jaren. Kosters behoorden vroeger tot de clerici met een lagere wijding. Ze werden onderricht in specifieke vakken zoals muziek, gregoriaanse gezangen, latijn en zelfs kerkgeschiedenis. Maar ook moest hij op de hoogte zijn van wat er in de kerk dient klaargezet te worden, de liturgische kleuren en gewaden, kortom een stukje liturgie.

Later gingen meer en meer leken de functie vervullen en werd een koster of kosteres eerder iemand die mee zorg draagt voor de geloofsgemeenschap. Hij of zij moet zorg dragen voor de misdienaars en acolieten, gevoel hebben voor schoonheid en zorgen voor het kerkgebouw en de benodigdheden voor de erediensten. 

Claire doet veel meer dan dat en ze oefent haar taken met veel plezier uit. Ze is van alles en iedereen op de hoogte. Daarbij houdt ze van orde en netheid.

Onze Claire, kosteres van de Sint-Germanuskerk, ze is niet groot van gestalte maar wel groot van hart. Dat ze door haar misdienaars letterlijk in de bloemen werd gezet, bewezen de jongeren met een mooi boeket en een dikke groepsknuffel. Een warm applaus van de aanwezige gelovigen volgde hierop. Wij danken haar van harte voor al die jaren van inzet en hopen dat ze nog lang de taken van een goede koster mag uitoefenen. Proficiat Claire!

Hilde Rummens

...

Lees meer

Samenkomst jongeren op Valentijnsdag

...

Lees meer

DE OPDRACHT VAN DE HEER ( LC, 2 22-32)

Simeon, hij is gekend als de oude vrome en rechtvaardige man die niet kan sterven zolang hij de Heer niet heeft gezien. Veel meer weten we niet over hem. Simeon kende zijn klassiekers. Hij leefde met de profeten en de boeken die zij hadden nagelaten. Zijn taal was de taal van Jesaja, de taal van het Oude Verbond. Met de komst van Jezus breekt ook de tijd van het Nieuwe verbond aan. Simeon beseft dat met de komst van Gods Zoon de tijden zullen veranderen. 

Simeon zit in de tempel. Stil, wachtend en wellicht mijmerend over hoe hij zijn leven invulling gaf. Wat leerde hij van zijn ouders, grootouders en hoe ging hijzelf met deze wijsheden om. Gaf hij er een nieuwe betekenis aan, schaafde hij hun kennis bij om zijn toekomst veiliger te stellen? Simeon weet dat hij weldra zal mogen sterven want de H. Geest bracht hem de boodschap dat de Messias de tempel zou betreden. Hij zal het grote licht mogen aanschouwen, hij zal eindelijk God ontmoeten. 

Miljarden jaren lagen voor hem en miljarden jaren zullen er nog na hem komen. Zijn leven in het hiernamaals zal eeuwig duren. Hij was slechts een kleine tijd op aarde aanwezig ook al was hij stokoud geworden. De oude profeten lieten hun wijze woorden achter met voorspellingen dat wat er toen niet werd gerealiseerd, wat nog niet kon zijn of nog niet af was, weldra zou veranderen. Dat was een opdracht die de God gaf aan zijn Zoon en Simeon zou het niet meer meemaken. Ook al pinkte hij wellicht een traan weg toen hij het Goddelijk kind zag, in zijn hart voelde hij vreugde. Dit kind zal de levensstijl van vele mensen doen veranderen. Mensen moeten er zijn voor andere mensen. Mensen moeten lessen trekken uit het verleden, de wijsheid van de profeten opnieuw onder de loep nemen, de boodschap van God leren verstaan. 

En wat leren wij, anno 2020, uit al de wijsheid van een eeuwenlange collectieve geschiedenis? Begrijpen wij de boodschap van de Heer nog? Weten we nog dat God ons een opdracht gaf? Net zoals Jezus een sleutelfiguur was voor zijn tijd, moeten wij ook durven het heft in handen te nemen en het tij durven te keren. We moeten eindelijk eens inzien dat we alle wijsheid uit het verleden aan het verbannen zijn of misbruiken om onze eigenbelangen veilig te stellen. WIJ moeten het goed hebben, dat de volgende generatie haar eigen problemen, die wij vaak veroorzaakt hebben, maar oplossen. Hoe egoïstisch kunnen we geworden zijn! Ik huiver wanneer ik een president hoor verkondigen om cultureel erfgoed in het Oosten plat te bombarderen. Ik huiver wanneer intelligentie alleen maar ingezet wordt in zinloze projecten, dat fondsen voor goede doelstellingen worden teruggeschroefd en het geld wordt besteed aan nutteloos oorlogsgeweld. Hebben onze voorouders hiervoor geleefd, hebben zij ons dat willen bijbrengen? Wanneer gaan wij inzien dat we hiermee de wereld aan het vernietigen zijn? Hebben we verleerd om mee-te-lijden met onze naaste? 

Wij moeten samen anders gaan denken, alle wijsheid bijeenbrengen om een nieuw pad te betreden. Het pad van de Heer opsporen en durven te bewandelen om de toekomst van mens en natuur veilig te stellen. Dat was, is, en zal steeds de opdracht zijn van de Heer!

Hilde Rummens

...

Lees meer

EEN LICHTJE IN ONS HART PAROCHIE SINT-ODULPHUS

Lichtmis, een feest van licht in deze donkere dagen. Wij kunnen allemaal wat steun en de warmte van het Licht in ons leven gebruiken. Maria Lichtmis is eerste en vooral het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, maar daarnaast is het tegelijk ook een Maria-, een licht- en een kinderfeest. Naar oud-testamistische gebruik moest de moeder 'gereinigd' worden (Leviticus 12, 2-4). De naam lichtmis komt van de kaarsenwijding en de lichtprocessie vóór de mis. Het feest sluit aan op het relaas van Lukas 2,21-40: Jezus' opdracht in de tempel veertig dagen na zijn geboorte.'Maria Lichtmis' is op sommige plaatsen in de Latijnse wereld vooral nog een christelijk feest waarop kaarsen worden gewijd, processies uitgaan en alle kinderen maar ook de dopelingen van het voorbije jaar worden gezegend in de kerk. Feest van pannenkoeken, maar ook een klein kaarsje dat mee naar huis genomen mag worden en thuis een speciaal plaatsje krijgt? 

...

Lees meer

DERTIENMAALBEDEVAART

Op donderdag 16 januari 2020 vond naar eeuwenoude traditie de “dertienmaalbedevaart” plaats tussen de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker Hakendover en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in Grimde. Onder een stralende zon namen meer dan 200 deelnemers, waaronder 90 kinderen van de basisschool “Stap voor Stap”, hieraan deel onder de geestelijke leiding van deken-pastoor Joris Hardiquest. 
Bijna 50 deelnemers legden het dertienmaal volledig af ; een afstand van meer dan 40 km !

...

Lees meer

FEEST VAN SINT-MAURUS 2020

Naar jaarlijkse gewoonte vierde de Confrérie van Sincte Moor haar patroon Sint-Maurus in de kapel van O.L. Vrouw-ten-Steen van Grimde. In de voorgaande dagen had de Confrérie huis- aan-huis theelichtjes bedeeld, zodat de ramen van de straat mooi verlicht waren.

Onze proost pater Pieter ging voor in de eucharistieviering. De teksten en de handelingen had hij geplaatst in het kader van onderlinge verbondenheid. Hij prees de leden voor hun engagement in het voortbestaan en beschermen van de gebruiken en relieken van dit bijna 700 jaar oude gebedshuis. Hij bad speciaal voor de intenties van de ‘Vrienden van Sincte Moor’ die met hun bijdragen en hun sympathie de werking ondersteunen. Hoofdprovoost Gui Nijs dankte op zijn beurt de Confreers voor hun plichtsbewuste aanwezigheid en de ‘Vrienden’ voor hun steun aan de kapel en de Confrérie. De plechtigheid werd afgesloten met een heildronk voor alle aanwezigen.

...

Lees meer

WERK IN DE KERK OPLINTER

Enkele maanden geleden kregen de heiligenbeelden terug hun plaats aan de zuilen in de kerk. Ze bleven echter zweven. Nu staan ze weer met beide voeten op de grond, dank zij de herstelde de voetstukken. Om deze hun oorspronkelijke vorm te geven, moesten van sommige figuren mallen gemaakt worden. Het geheel biedt nu een feestelijke aanblik.
Dank aan de restaurateurs, de installateurs en de leden van de kerkraad.

...

Lees meer

TER INFO NACHTMIS IN SINT-GERMANUS

In deze viering waren 550 mensen die de geboorte van Jezus vierden in de nachtmis. 
Wij zijn hen zeer dankbaar om dit belangrijk gebeuren voor christenen met zovelen te vieren. 
De ganse viering werd gefilmd en is te bekijken op You Tube onder de titel ”KERST NACHTMIS TIENEN.” Daar kun je dit alles nog eens rustig beleven.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE OP 25 EN 26 JANUARI

De omhaling is voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Het staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u de evangelisatie in onze regio. Dank voor uw vrijgevigheid. 

...

Lees meer

DRIE KONINGEN, DRIE GESCHENKEN.

Drie koningen, de Bijbel noemt hen “wijzen”, Kwamen uit het oosten. Kunstenaars beelden graag het verhaal uit en stoppen er vaak allerlei verborgen betekenissen in. De Drie koningen verwijzen bijvoorbeeld naar alle leeftijden van de mens. Melchior is oud en heeft een grijze baard. Caspar is van middelbare leeftijd en Balthasar, de zwarte koning, is nog jong. Ze staan ook voor alle werelddelen die vroeger bekend waren: Azië, Europa en Afrika. Hun drie geschenkenzijn bijzonder. Jezus krijgt goud, wierrook en mirre. Goud is voor een koning, wierook is voor een god en Mirre is voor een dode. Dat betekent: Jezus is een koning, hij is goddelijk én menselijk. Naar weet je wat je viert.

...

Lees meer

DOPELINGEN JANUARI 2020 SINT GERMANUS

Xander Deferme
Dorian Lefèvre
Arthur Pittevils
Jayden Simons
Lola Steenwinckel

...

Lees meer

VRIENDEKRING ANITA EN MAURICE KOMT OP VOOR DE JONGEREN

Ook goede doelen krijgen aandacht in onze parochie Sint-Odulphus. De mensen van de Vriendenkring van Anita en Maurice organiseerden een spaghetti-avond. De opbrengst hiervan ging naar de jongeren van het Overkophuis te Tienen. Langs deze weg willen wij alle medewerkers en inwoners van onze parochie bedanken voor hun steun.
 

...

Lees meer

PASTOORS (13) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

13. Guillelmus-Norbertus Verlooy bediende de plaats opnieuw gedurende één jaar 1820 werd daarna pastoor te Webbekom en stierf te Diest in februari 1834.

De doopkapel werd begin 19de eeuw tegen de noordermuur aangebouwd. Ze was toegankelijk van buiten af - u ziet nog de sporen van de deur in het metselwerk - en kwam uit achteraan in het schip, vóór de toren. Dit had een symbolische betekenis: het kindje werd eerst gedoopt en kon dan in de grote kerk komen. In de meeste kerken stond de doopvont achteraan in een afzonderlijke ruimte, dichtbij de poort. Nu staat ze eerder vooraan. Dit vergemakkelijkt de deelname van de familie. In onze kerk is de kapel stookruimte geworden.
 

...

Lees meer

GEBRUIK ZALEN

Pastoraal Centrum Kabbeek
Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen
Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be
Nieuw: ELSENBOS – kantine en voetbalterrein
www.ocschakel.be/elsenbos.htm

OC De Buksboom Bost
Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek
Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke
GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
erik.rodeyns@skynet.be
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34 

Centrum Houtem
Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken
Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36
Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u.
De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u.
Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u.

H. Hart
-Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: heilighart@olvtenpoel.be
-Bestellen misintentie: (15 euro)
Voor en na de misvieringen in de kerk. 
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

O.L.V.-ten-Poel
U kunt terecht voor misintenties (15 euro) in de sacristie, ingang Kalkmarkt op: Zaterdag van 15.30 u. tot 17.30 u.
-Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: info@olvtenpoel.be
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

EEN VOLTOOIDE STELLING

Menselijke overtuigingen, ze zijn nooit voltooid, nooit compleet. Doorheen de geschiedenis werden ze bijgewerkt, herzien, zodat er weer nieuwe inzichten ontstonden. En deze zullen op hun manier ook weer onderhevig zijn aan nieuwe gedachten en nieuwe ontdekkingen. Maar af… zullen ze nooit zijn. 

Een mens evolueert mee in de toekomst en leert uit zijn traditie, wat hem werd overgeleverd van zijn ouders, grootouders en noem maar op. Ook de cultuur heeft hier haar zegje over. Een jood zal vanuit zijn traditie en cultuur anders over iets denken dan een moslim of een christen. Al die elementen bepalen mee zijn gedachten en zijn oordelen. Dichter bij huis hoeven we maar naar de meningsverschillen te kijken tussen politieke partijen. Ze hebben diverse meningen over allerlei inzichten en vraagstukken. Waarom komen ze niet tot compromissen? 

Hoe kreeg Jezus het in zijn tijd voor elkaar om al die mensen van verschillende origine, verschillende culturen, toch te verenigen? Hoe kon Hij hun gedachtengoed samenbrengen, hun theorieën verzoenen? Eén scheppende God of verschillende goden? Atheïst, heiden of gelovig christen? Jezus had veel respect voor elke mens, elk individu is een waardig individu. God, zijn Vader, vraagt geen offers alleen maar inzet van mensen om gerechtigheid te laten geschieden. God roept mensen op tot verantwoordelijkheidszin voor elkaar en voor de schepping. 

Velen zullen zich in die tijd ook afgevraagd hebben: “ Maar wie is dan God?” God is onuitsprekelijk want er bestaat geen enkele taal om Hem uit te drukken. Om Hem te leren kennen en Zijn mysterie te ervaren, moeten we onze innerlijkheid aanspreken. Hij spreekt ons aan met zijn liefde, liefde die nodig is om ons geweten de juiste normen en waarden te geven. Zo kan een mens onderscheid maken tussen goed en kwaad. Jammer genoeg hebben wij God meer en meer uitgesloten en denken wij alles te weten in Zijn plaats. We beslissen zelf wel wat goed en kwaad is, elk voor zich. En iedereen denkt dat hij het bij het rechte eind heeft. Resultaat: een onleefbare situatie. Wat er werkelijk behoort te zijn, daar denken we niet meer aan. 

Mensen hebben God opnieuw nodig. Jezus bracht Gods aanwezigheid onder ons. Hij liet ons zien en voelen dat God in elke mens aanwezig is. Vandaag de dag worden er vele kerken gesloten, de Godslamp is gedoofd. Hebben wij Hem gedwongen om te verhuizen? God voelt zich overal thuis en Hij huist het liefst in de harten van mensen. Wij zullen God nooit tot iets kunnen dwingen en zeker niet om ons te verlaten. In het verleden werd Zijn tempel ook vernietigd. En wat deed God? Hij wandelde mee, in een tent doorheen de woestijn. God blijft ons nabij. Het is wellicht een overtuiging die we steeds als echte waarheid mogen aannemen. Tot welke inzichten en nieuwe ontdekkingen we ook in de toekomst zullen komen, God omhelst de hele mensheid. Een voltooide stelling, toch?

Hilde Rummens

...

Lees meer

NAAMOPGAVE PAROCHIE SINT-ODULPHUS

Vertrekkend van hun naam die ze gekregen hebben van hun ouders tijdens het doopsel, blijven ze stil staan bij de betekenis ervan. Mijn naam zegt dat ‘ik’ iemand ben, geen nummer maar een persoon, met specifieke eigenschappen, ‘ik’ ben uniek. Het noemen van een naam kan warmte, vriendschap en genegenheid uitdrukken. In religieuze termen zegt men dat de naam van elke mens “in de palm van Gods hand geschreven staat’. God roept mensen bij hun naam om hun een bijzondere taak toe te vertrouwen. De naamopgave van vandaag betekent dat je als jongere uw woord geeft aan de gemeenschap om zo te helpen Gods droom waar te maken. Op een kleine canvas gaven de jongeren hun persoonlijke en kleurrijke interpretatie van hun naam. We wensen hen veel geluk op deze ingeslagen weg.

...

Lees meer

KOORLEVEN SINT-GERMANUS

Repetities Cantus Germanus Gregoriaans Vrouwenkoor: op afspraak volgens programma. 
Repetities Germanuskoor: elke laatste donderdag van de maand in P.C. Kabbeek om 19.30 u.

...

Lees meer

INSCHRIJVINGEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Broederschappen, jaargetijden, zondagsgebed voor 2020: u kan het regelen in de sacristie de zaterdagen na de Mis.
 

...

Lees meer

PASTOORS (12) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

12. Guillelmus-Ludovicus Haelgoet,
geboren te Leuven 
bachelier in de Godgeleerdheid
pastoor Oplinter 16 juli 1800 
bediende tevens Sint-Margriete-Houtem van maart van 1812 tot 1 januari 1820 
was pastoor van Oplinter gedurende 38 jaren 
ging op rust in 1838
stierf te Tienen 12 mei 1841
laatste rustplaat in Oplinter naast zijn vriend Ridder Petrus H.C.L. de Wouters d’ Oplinter, burgemeester, in het noordportaal van de kerk (foto)

...

Lees meer

ER GAAN MENSEN NAAR DE MAAN

Er gaan mensen naar de maan. Inderdaad, er zijn in totaal al 12 astronauten op de maan geweest. Zij betraden het maanoppervlak. Een hele grote prestatie voor de mensheid. Maar “ Er gaan mensen naar de maan” heeft ook een andere betekenis: “ Er gaan mensen naar de bliksem, er sterven nodeloos heel veel mensen.” Deze laatste betekenis treft mij meer en zou ook u moeten raken. We worden allemaal geraakt door een ecologische crisis, opgeschrikt door beelden die tonen hoe mensen in verzet komen tegen sociale onzekerheden. De kloof tussen arm en rijk wordt zienderogen groter omdat we gegijzeld worden door reusachtige economische belangen. De digitale wereld kan ons zo gemakkelijk manipuleren. Ons geweten stompt af. 

Waar staat de mens in dat hele wereldbeeld? De huidige mens leeft meer en meer in angst en onzekerheid. De tekens van de tijd ontnemen ons de mooiste menselijke kwaliteiten. We hebben weer nood aan menselijkheid. De hele wereld zucht naar de komst van iemand die durft op te staan, te spreken en zich het lot van iedereen aantrekt. Geen machthebber of tiran met valse beloften maar een dienaar. Iemand die belangeloos opkomt voor mens en schepping. Geen egotripper maar iemand die de wereldgeest kan ombuigen en van de chaos weer iets moois en goeds kan maken. Iemand die empathie toont en ons leert wat ware liefde en schoonheid is, die de waardigheid van elk levend wezen respecteert. Iemand die ons opnieuw een mooiere manier van menszijn leert te ontdekken. Het is tot nu toe nog niemand gelukt. En ik kan alleen maar blijven hopen op de komst van zo’n mysterieuze dienaar. Iemand die dicht bij God staat. En ik denk aan allen die nood hebben aan de nabijheid van een dienstbaar iemand. 

Een dienstbare mens, dat is de oproep van God aan ieder van ons. Wij lieten ons dopen net zoals Jezus zich door Johannes liet onderdompelen in het water van de Jordaan. Een gebaar van bekering en zuivering. Hij wilde niet beter en groter zijn dan de anderen die stonden te wachten in de rij aan het water. Hij wachtte geduldig zijn beurt af. Hij liet ons de ware betekenis van het doopsel ontdekken: Graag gezien door God en de moeite waard zijn om te beminnen en bemind te worden. Ik ben een dienstbare en beminnenswaardige mens.

Schuilt er in deze enkele woorden geen appél voor elke mens? Worden wij niet opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken, kracht te putten uit de woorden en daden van Christus? Een universele oproep tot verbondenheid en betrokkenheid met elkaar en de wereld. Jezus toont ons dat wij mensen barmhartig kunnen zijn, rechtvaardigheid kunnen nastreven. Ons doopsel maakt ons tot kinderen van God, broeders en zusters van elkaar. Wij moeten bijgevolg in staat zijn om voor elkaar te zorgen. Wij zijn het die aan anderen moeten tonen dat ons leven de moeite waard is. De oproep naar iedereen is om zich opnieuw te laten onderdompelen in al het goede dat leeft bij mensen. Grote schoonmaak houden in ons hart. Onze dienstbaarheid weer in de bovenste schuif plaatsen en machtswellust naar het recyclagepark brengen zodat het kan omgebouwd worden tot goedheid en liefde. Wij laten toch geen mensen naar de maan gaan!

Hilde Rummens

...

Lees meer

PASTOORS (11) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

11. H.C. Guiljams
kwam een maand later: november 1809

...

Lees meer

ABDISSEN (6) OPLINTER

Elisabeth de Monbeeck

Dochter van Gerard, Heer van Monbeeck, Ridder. Zij werd aangesteld in 1244 door de prelaat van Cïteaux.
Zij bestuurde  op een heilige wijze gedurende 22 jaren en stierf op 4 oktober 1266. 
Een document uit 1787 aan het Oostenrijks gouvernement van Oostenrijk spreekt over een monument in de kerk van het klooster met de namen van weldoeners zoals de families de Mombeek (met o.m. Arnold, kanunnik van Sint-Lambertus te Luik) en de Attenhoven.
 

...

Lees meer

PASTOORS (10) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

10. Guillelmus Norbertus Verlooy, 
uit het klooster der Oratoren van Mechelen 
geboren op 27 april 1758
kapelaan in oktober 1809
(zie verder nr 13)

...

Lees meer

ABDISSEN (5) OPLINTER

Naast de lijst der abdissen opgesteld door Bets, kregen we ook inzicht in een lijst met de wapenschilden. De schrijfwijze van de naam is niet altijd gelijk; dan geven we ze allebei.
4 Ermengardis van Aa
Dochter van de zalige Bartholomeus, geprofeste zuster van de abdij van La Ramaye, was de eerste overste van het klooster van Maagdendal in 1219, en later aangesteld als abdis in 1832 door prelaat Nicolas van Sombreff, abt van Villers, hiervoor gezonden door de Prelaat van Cîteaux.
Zij bestuurde 23 jaren op een gelukkige wijze en stierf in geest van heiligheid op 15 september 1243.

...

Lees meer

KEN UW KERK (7) KUMTICH

Sebastianus of Sebastiaan groeide op in Milaan. Hij werd officier in de lijfwacht van keizer Diocletianus. Deze vervolgde de christenen. Door zijn positie kon Sebastiaan, die ook christen was, vele christenen redden, tot zijn dubbele rol ontdekt werd. Hij werd gevangen genomen, aan een boom gebonden en met pijlen bestookt en daarna gedood, in 288. Hij is martelaar en én van de veertien noodhelpers.
Sebastiaan is de patroon van de boogschutters. Of er in Kumtich een boogschuttersgilde is geweest zoals bv. in Sint-Margriete-Houtem, konden we niet achterhalen.
 

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (6) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

kerk 1900 / 1919

Het barok altaar met het schilderij was dus geplaatst 180 jaar geleden, op 2 november 1839.
Op een foto van de kerk van rond 1900, vóór de nieuwe sacristie gebouwd werd en de nieuwe meubilering van rond 1903 door E.H. Gysen, is een gedeelte van het middelste venster van het koor dichtgemetseld. Dat zou kunnen zijn om het barok altaar en het schilderij meer tot zijn recht te laten komen. Inderdaad, op een foto uit 1919, van soldaat Van Waerebeke, die terugkeert naar het dorp waar hij gevochten heeft tijdens WO I, is het venster terug open! 
Wat de marmeren trappen aangaat: waarschijnlijk stond het marmeren altaar één trede hoger dan de vloer, gezien het centrale gedeelte van de eerste trede een ander soort marmer heeft dan de stukken die er tussen 1901 en 1905 onder pastoor Gysen zijn aangebracht om het verhoogde koor te vormen. Het barokke altaar was uit “in marmer geschilderd hout” en niet uit steen, gezien het besteld werd bij een schilder Sondervorst te Tienen. De beelden van het altaar waren uit kalk (plaaster).

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (5) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

devotieprent H Margaritha 

Wanneer we verder zoeken vinden we een notitie van E. H. Vanrijckelen over de opdracht voor het maken van een altaar.
"Den hoogen aütaer van de kerk van Ste margarita haüthem is gekoogt voor vierhondert franken op 2 november 1839 bij Sondervorst Schilderer tot thienen, het stellen van den aütaer tot last van den verkooper, het hoüt en steenen kalk ? tot last van de kerk, in deze vierhondert franken heeft de kerk niets betaelt, maar zijn betaelt van almoesse van de goede menschen.
pro memoriâ M. Vanrijckelen pastor in Ste margarita haüthem 16 febrarii 1842"
E.H. Martinus Vanrijckelen was pastoor in St.-Margriete-Houtem van 28 juni 1838 tot eind 1870-begin 1871.
Dat het hier gaat over het marmeren altaar wordt bevestigd door de maker, 
"Den ondergeteekenden bekent eenen marberen aütaer verkoogt te hebben voor de kerk van Ste margarita haüthem op 2 november 1800 negen en dertig voor de somme van vier honderd franken en de stelling der zelven is tot last van den verkooper, voor de boven gemelde somme heeft de kerk om de zelve te betalen vier jaeren volgens ??? aengegaen door den pastoor en bürgemeester janssens van de boven gemeld kerkfabrijk met den verkooper, zonder daer van intrest te moeten betaelen.
Keur goed het boven gemelde geschrift M. Sondervorst."
Foto: oud devotieprentje S. Margaritha
 

...

Lees meer

KEN UW KERK (6) KUMTICH

Beeld van Sint-Cornelius
 

De monniken van de Benediktijner-abdij ‘Cornelimünster van Inden bij Aken, die de parochiekerk gebouwd hadden, lieten ook in het begin van de 14-de eeuw een kapel bouwen in het gehucht Breisem. Het hoeft ons niet te verwonderen dat deze aan hun patroon Cornelius (Cornelis) werd toegewijd.
Cornelius is geboren te Rome uit een voornaam geslacht. Omwille van de vervolging door keizer Decius werd hij pas 14 maanden na de dood van zijn voorganger Fabianus in 251 tot paus verkozen. Hij was sociaalvoelend: de Kerk voorzag in het levensonderhoud van 1500 weduwen en armen. Hij was ook vergevensgezind: christenen die omwille van de vervolging hun geloof hadden afgezworen, mochten toch terugkeren. Toen onder de nieuwe keizer de vervolging weer toenam, werd Cornelius verbannen naar Civitavecchia, waar hij in 523 stierf.
Cornelius wordt afgebeeld met als kentekenen de pauselijke tiara of driekroon en de drievoudige kruisstaf. Omwille van de gelijkenis tussen Cornelius en het Latijnse cornus (hoorn) heeft hij meestal een hoorn als attribuut. Men roept hem daarom ook aan als beschermheilige van de boeren en het rundvee, inzonderheid hoorn- en kleinvee.
 

...

Lees meer

KEN UW KERK (5) KUMTICH

Kerk in Saint Gilles (Frankrijk) voorgevel

Egidius werd begraven in de kerk die gebouwd is op de plek waar hij heeft geleefd, en die naar hem genoemd werd: Saint Gilles, nabij Nîmes. Klooster en stad groeiden uit tot een bedevaartcentrum op de weg naar Compostella. Hij behoort tot de 14 noodhelpers, als enige niet-martelaar. 
De huidige kerk in Frankrijk werd in de 12-de eeuw gebouwd voor die Benedictijnerabdij die Egidius in de 7-de eeuw gesticht had. Ze is bekend om haar Romaanse gevel met beeldhouwwerk over het leven van Jezus.
De kerk van Kumtich werd gebouwd in het midden van de XII-de eeuw door de Benediktijner-abdij ‘Cornelimünster van Inden bij Aken, die hier uitgestrekte landerijen bezat. Een van ‘hun’ heiligen werd patroon van onze kerk. Hij wordt vooral aangeroepen tegen stuipen, allerhande zenuwkwalen en ziekten van het vee.

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (4) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

H. Margareta hoofd

Dag van de ambachten, 17 november 2019.
Daniëlle Depoortere nodigt u alle uit voor een bezoek aan de H. Margarethakerk te Sint-Margriete-Houtem. 
U kan er de restauratie volgen van het schilderij van de kunstenaar Pieter Jacob de Craen (1761 Diest – 1831 Leuven). Het schilderij werd op bestelling gemaakt en beeldt de patroonheilige van de kerk af. De kunstenaar is een navolger van Rubens. Hij was vooral werkzaam te Diest en te Tienen. Hij vervaardigde in Tienen ook 9 monumentale werken in opdracht van de Alexianen.
Zondag 17 november van 13.30 tot 17 u. Een toelichting bij de lopende conservatie, die in situ wordt uitgevoerd, start om 14u, 15 u en 16 u. De behandeling van het schilderij wordt uitgevoerd via interdisciplinaire samenwerking tussen Daniëlle Depoortere - Ingrid Buelens en Hugo Haesevoets.
U kan er tevens degusteren van de erkende streekproducten: Hoegaardse mumbollen en Hagelandse speculaas van Benny Swinnen. Echt handwerk, dus echte ambacht. Benny Swinnen is persoonlijk aanwezig en demonstreert… misschien nog een verrassing.
Noot
Mevrouw Depoortere laat weten: De informatie van pastoor Gysen dat het schilderij een altaarstuk is komt overeen met het perspectief dat gebruikt  werd voor de compositie van het schilderij, het werd niet gemaakt om hoog te hangen maar eerder om vanop een afstand recht naar toe kijken, dit komt overeen met een altaarschilderij. 

...

Lees meer

KEN UW KERK (4) KUMTICH

Beeld van Sint-Gillis met de hinde.

Egidius wordt afgebeeld met een hinde. Dat gaat terug op volgende legende.
Tijdens zijn kluizenaarschap, in een grot nabij een bron, zou hij gezelschap gekregen hebben van een hinde, die hem van melk voorzag. De Wisigotische koning Wamba (of zijn opvolger Flavius) hield eens een jachtpartij waarop de hinde naar de kluis van haar kameraad vluchtte. Daar ontmoette Wamba Egidius, getroffen door een pijl van één van de jagers. Hij werd ontroerd door de vriendschap van Egidius en het hertje, en bood een plaats aan om een abdij te stichten, waarvan Egidius abt werd.
 

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (3) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

binnenzicht schilderij H. Margareta

Later werd het schilderij van de H. Margareta aan de noordwand van het koor gehangen. Hier is het beter te zien vanuit de kerk.
In hun inspectieverslag schreven conservators-restaurators Daniëlle Depoortere en Emma Van Briel:
“ Het schilderij is zeer sterk vergeeld door de verkleurde vernis. Schildertechnisch zien we een zeer mooie picturale kwaliteit. Na de vernisafname zullen de oorspronkelijke kleuren terug zichtbaar worden, en krijgt het schilderij zijn oorspronkelijke diepgang in het coloriet. De schilderij is vlot en soepel geschilderd met duidelijke invloeden van Rubens. De kunstenaar Pieter Jacob De Craen heeft duidelijk veel technische vaardigheden en materiaalkennis. De incarnaten (huidpartijen), gewaden en verschillende materialen worden zeer mooi weergegeven. Let ook op de weergave van de plooival in de kleding. De personages zijn weergegeven met gevoel en uitdrukking.“
Enkele jaren na de aanvraag kregen we nu de toelating om het schilderij te laten restaureren. Hiervoor werd een werkruimte, met werktafel waarop het ligt, afgebakend in de kerk. De werken, in fasen uitgevoerd, zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Op de dag van de ambachten, 17 november, kan u de vooruitgang van het werk komen bewonderen.
 

...

Lees meer

KEN UW KERK (4) KUMTICH

Beeld van Sint-Gillis met de hinde.

Egidius wordt afgebeeld met een hinde. Dat gaat terug op volgende legende.
Tijdens zijn kluizenaarschap, in een grot nabij een bron, zou hij gezelschap gekregen hebben van een hinde, die hem van melk voorzag. De Wisigotische koning Wamba (of zijn opvolger Flavius) hield eens een jachtpartij waarop de hinde naar de kluis van haar kameraad vluchtte. Daar ontmoette Wamba Egidius, getroffen door een pijl van één van de jagers. Hij werd ontroerd door de vriendschap van Egidius en het hertje, en bood een plaats aan om een abdij te stichten, waarvan Egidius abt werd.

SCHILDERIJ H. MARGARETA (3) SINT-MARGRIETE-HOUTEM
Later werd het schilderij van de H. Margareta aan de noordwand van het koor gehangen. Hier is het beter te zien vanuit de kerk.
In hun inspectieverslag schreven conservators-restaurators Daniëlle Depoortere en Emma Van Briel:
“ Het schilderij is zeer sterk vergeeld door de verkleurde vernis. Schildertechnisch zien we een zeer mooie picturale kwaliteit. Na de vernisafname zullen de oorspronkelijke kleuren terug zichtbaar worden, en krijgt het schilderij zijn oorspronkelijke diepgang in het coloriet. De schilderij is vlot en soepel geschilderd met duidelijke invloeden van Rubens. De kunstenaar Pieter Jacob De Craen heeft duidelijk veel technische vaardigheden en materiaalkennis. De incarnaten (huidpartijen), gewaden en verschillende materialen worden zeer mooi weergegeven. Let ook op de weergave van de plooival in de kleding. De personages zijn weergegeven met gevoel en uitdrukking.“
Enkele jaren na de aanvraag kregen we nu de toelating om het schilderij te laten restaureren. Hiervoor werd een werkruimte, met werktafel waarop het ligt, afgebakend in de kerk. De werken, in fasen uitgevoerd, zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Op de dag van de ambachten, 17 november, kan u de vooruitgang van het werk komen bewonderen.
 

...

Lees meer

KEN UW KERK (3) - KUMTICH

Het beeld van Sint-Gillis in de halfronde kapel (absidiool) ten noorden van het koor. 
(De zuidelijke kapel werd vervangen door de sacristie).

In 673 of 674 stond koning Wamba aan Egidius een gebied af om er een klooster op te vestigen. Het werd toegewijd aan Sint Petrus en nieuwe monniken kwamen er zich vestigen.. In 684 werd het door paus Benedictus II erkend. Het klooster werd verwoest tijdens de invallen van de Saracenen in de jaren 720. Waarschijnlijk is Egidius met zijn monniken naar Orléans getrokken, waar hij een tijdlang de bescherming kreeg van Karel Martel, en dan teruggekeerd. Hij is er gestorven ergens tussen 721 en 725.
 

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (2) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

E.H. Ludovicus Gysen, pastoor te Sint-Margriete-Houtem van 18 juli 1901 tot 1910, beschrijft bij zijn afscheid, gedetailleerd de werken die in de kerk en de pastorij werden uitgevoerd in de periode van 1901 tot 1905. Daarin bevestigt hij dat het schilderij deel uitmaakte van het oude altaar. 
“Op de koor stond er eene schoon altaar in zwarte marber dat de schilderij van St Margareta bevatte. Dat altaar was voortkomstig uit Thienen en droeg in zijnen kop het beeld van Didier dat beeld is nu in eenen St Rochus herschapen.
Het marmeren altaar het eenen allereenigste stuk van waarde dat het kerkje bevatte was door de commissie der monumenten veroordeeld en het na den afbraak terug opbouwen had zeer kostelijk geweest vermits het bleek dat er vele stukken vroeger beplekt voor het op heropbouwen zouden moeten vernieuwd geworden zijn. De kerke vloer lag met dien der koor gelijk….”
Foto’s uit 1944, genomen in opdracht van het Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium, tonen dat het schilderij bevestigd werd aan de zuidkant van het koor, boven de deur van de sacristie.

...

Lees meer

KEN UW KERK (2) KUMTICH

Onze kerk is toegewijd aan de H. Egidius of Sint-Gillis. Hij was een ‘zwervende’ monnik die uiteindelijk gelijkgezinden rondom zich verzamelde. Dit werd op basis van oude documenten als volgt ingevuld:
Aegidius was waarschijnlijk van Griekse afkomst. Hij moet rond 640 geboren zijn. Op 25-jarige leeftijd verliet hij zijn vaderland en bereikte over zee de Franse zuidkust. Twee jaar lang woonde hij in de buurt van Arles, of een andere plaats. Van daaruit trok hij met ene Veredemius de eenzaamheid in om als kluizenaar te gaan leven. Ze vestigden zich ergens aan de Gard. Na zo’n twee jaar - dus in 670 of 671 - besloot Aegidius een nog eenzamer plek op te zoeken. Hier werd hij twee jaar later in augustus of september 673 door de Visigotische koning Flavius Wamba aangetroffen.

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (1) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Onze kerk bezit een schilderij van onze patrones de H. Margareta van Antiochië. Olieverf op doek, 145 x 230 cm. Het stelt op allegorische wijze de strijd van Margareta tegen de duivel voor. Het werd geschilderd in opdracht voor onze kerk door Petrus Jacobus De Craen, geboren te Diest in 1761 en gestorven te Leuven op 18 augustus 1831. KIK dateert het 1801 à 1825. De schilder verbleef in die tijd enige jaren bij de broeders Alexianen te Tienen, waar hij een hele reeks kunstwerken voor hun nieuwe kapel schilderde. De Cellebroeders hadden toen als belangrijkste taak het verzorgen van de pestlijders en het begraven van de doden, en nog niet de psychiatrie. Aan de vorm te oordelen is het een altaarstuk, dat deel uitmaakte van een groot barok altaar, boven het tabernakel.
 

...

Lees meer

ABDISSEN (4) OPLINTER

Maagdendal poortgebouw reconstructie

3 Ermentrudis
Komt in vele oorkonden voor. Zij behoort tot een grote familie, want zij en haar zuster Margareta schonken de abdij land, gelegen in Incourt. Ook moest zij, nadat de heer van Neerlinter het patronaat en de tienden van de kerk aan de abdij had afgestaan, een derde van die tienden aan de pastoor van Neerlinter geven als inkomen. Zij liet hem het beste van de drie delen kiezen.
Bets spreekt hier niet over Ermengardis van Aa. Kunstpatrimonium maakte er bij de bespreking van de glasramen in de kerk Ermentrudis van der Aa van.
Tekening: 
Het poortgebouw gezien vanop het erf, reconstructie van de toestand vóór de brand begin 20e eeuw.
 

...

Lees meer

PASTOORS (9) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

kerk zuidkant

9. Petrus-Joseph Vandenputte, 
geboren te Orsmaal (Orsmaal-Gussenhove) 7 april 1766
kapelaan 29 april 1806 
later pastoor te Hoeleden 
stierf te Tienen 12 februari 1831
Al deze genoemde heren waren kanunniken uit de abdij van Heylissem
Foto: zuidkant van de kerk, gezien over de kerkhofmuur

...

Lees meer

PASTOORS (8) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

koor en noordkant

Joannes-Ludovicus Hoebrechts, geboren te Tienen op 30 oktober 1764, kapelaan in juli 1805, later pastoor te St Maarten Tielt, stierf te Averbode op 13 augustus 1840.
 

...

Lees meer

PASTOORS (7) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Koor en noordkant

7. Gerardus Van Berwaer, 
geboren te Waalsch-Wezeren in 1764, 
kapelaan in maart 1800, 
pastoor te Hoeleden in april 1805
pastoor te Glabbeek in augustus 1809
alwaar hij stierf in juni 1829.

...

Lees meer

PASTOORS (6) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

6. F.L. Tomsin 
kwam in juni 1798.

...

Lees meer

KEN UW KERK - KUMTICH

grafmonument Verheyden

In het koor van de kerk van Kumtich, tegen de noordkant, bevindt zich een grafmonument in witte marmer, 161 cm hoog. Het stelt een stèlè of grafzuil voor aan de zijden geflankeerd door twee treurende genieën (genius is Latijn voor geestelijk wezen) uitgebeeld als mooie jongelingen met vleugels. Daaronder twee gloriekronen of zegekransen, waarvan sprake bij de profeet Jesaja of de apostel Paulus. Op het onderste gedeelte van de zuil staat gebeiteld in kapitalen of hoofdletters: ‘in memoriam perpetuam familiae josephi henrici verheyden’ (tot eeuwige gedachtenis aan de familie Jozef Hendrik Verheyden).
We beschikken slechts over getuigenissen uit tweede hand over deze persoon, o.m. een monografie over Kumtich door Mgr Vranckx. We kunnen er uit afleiden dat Jozef Henri Verheyden één van de vele weldoeners van de kerk van Kumtich geweest is. Alleen heeft hij verkregen dat zijn grafsteen in de kerk is geplaatst. We weten ook niet of die daar origineel geplaatst is of later. Het Kon. Instituut voor Kunstpatrimonium dateert het monument in de tweede helft van de 19de eeuw.

...

Lees meer

ABDISSEN (3) OPLINTER

Tekening van het poortgebouw gezien vanuit het erf, huidige toestand.

2 Aleidis
Zij komt voor in een charter van 1233 waarbij Arnold IV, Heer van Diest, de kapel van zijn kasteel met alle tienden afstond aan de abdij van Tongerlo. Onder de getuigen: Aleidis, abdis, en Renerus, lekenbroeder van de abdij van Oplinter.

...

Lees meer

PASTOORS (5) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Sacristie en koor

5. Gregorius Joseph Wauthier, kapelaan in maart 1796, later pastoor te Ohain, alwaar hij stierf op 31 augustus 1822 in de ouderdom van 62 jaar.

...

Lees meer

PASTOORS (4) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De sacristie

4. Guillelmus Van Entbrouck 
geboren 1 november 1757
kapelaan december 1793. 
pastoor Bunsbeek 22 februari 1796
pastoor Grimde in 1801 
op rust 1833
overleden Begijnhof Tienen 3 juli 1840

...

Lees meer

ABDISSEN (2) OPLINTER

Maagdendal, zicht door de ingang

1 J. Van Sottegem
Van de eerste abdis is de eerste letter van haar voornaam bekend ‘J’ (Joanna?)  Een akte van 1225 spreekt van zuster J, abdis van Maagdendal. Uit een oorkonde van 1229 blijkt dat zij de zuster is van Walterus van Sottegem, die vele van zijn goederen uit Melkwezer en Helen-Bos aan de abdij afstond. Zij had ook een zuster met haar in het klooster. Van de nieuwe stichting ging duidelijk een aantrekkingskracht uit.

...

Lees meer

PASTOORS (3) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

3. C.J. De Busscher 
Werd benoemd op 9 augustus 1791.

...

Lees meer

ABDISSEN (1) OPLINTER

Poortgebouw maagdendal straatkant

De geschiedenis van het ontstaan van de abdij van Maagdendal is genoeglijk bekend. 
Arnold, Heer van Wezemaal, schonk aan de orde van Citeaux een goed, gelegen te Oplinter, om een klooster op te richten. De praktische organisatie werd in handen gegeven van Bartholomeus van Aa. De abdij moet gesticht zijn rond 1215. Volgens sommige kroniekschrijvers was één van de dochters van Bartholomeus, Ermengardis, overste en werd zij in 1232 tot abdis verheven.
Geschiedschrijver Bets betwijfelt dat Ermengardis de eerste abdis was. Hij vond verwijzingen naar anderen vóór haar. Wij zullen met hen beginnen. En daarna zijn tekst vervolledigen uit een lijst van 33 abdissen, van wie de schrijfwijze soms anders is, en wier wapenschilden wij kunnen weergeven.

...

Lees meer

PASTOORS (2) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

toren & schip zuid

2. Adrianus Huygens, 
kapelaan benoemd in december 1790, 
werd het volgend jaar pastoor van Glabbeek, 
alwaar hij overleed op 3 juli 1809 
in de ouderdom van 57 jaar.

...

Lees meer

FRANS VAN GOIDSENHOVEN OPLINTER

65 jaren geleden overleed Prof. Dr. Franz Van Goidsenhoven. Hij was afkomstig uit het klooster van Maagdendal en woonde in Leuven dicht bij de Sint-Rafaëlskliniek. Hij was zeer sociaalvoelend, ook als hij op bezoek was in zijn geboortedorp. Wij geven u tekst van zijn gedachtenisprentje.
Gedenk in uw gebeden de ziel van de Heer Franz Van Goidsenhoven, echtgenoot van Mevrouw Anny Straelen
Doctor in de geneeskunde, Professor aan de Faculteit der Geneeskunde van de Katholieke Universiteit te Leuven, Dienstoverste voor de Inwendige Geneeskunde
geboren te Oplinter op 2 Augustus 1895 en godvruchtig in de Heer ontslapen in Leuven op 13 Augustus 1954, gesterkt door de Troostmiddelen van Onze Moeder de Heilige Kerk en door de Apostolische Zegen “in Articulo mortis”.

Met rustvol gemoed en met stichtende gelatenheid heeft hij, naar Gods heilige Wil, de dood bij voorbaat aanvaard in de liefdevolle omhelzing van de sterkende Heilige Eucharistie, die hij, sinds zijn jeugd, haast dagelijks had ontvangen.
Van hem mag immers, na zijn te kort leven, getuigd worden dat hij was: de minnende en opbeurende echtgenoot, - de liefdevolle en bezorgde vader, - de rusteloze samaritaan, dag en nacht tot de dood toe bekommerd om zijn zieken arm en rijk, - de bevoegde, onbaatzuchtige, toegewijde hoogleraar, - de rechtzinnige, behulpzame, betrouwenswaardige vriend, in goede en slechte dagen.

Hij kende slechts één vreugde, het stipt vervullen van al zijn plichten, tot misprijzens toe van eigen kwaal en ondermijnende verzwakking, met grenzeloos betrouwen op God, met overgave in de beproeving aan de Voorzienigheid, met berusting in de bescherming van Maria, onze lieve Moeder.
Zijn laatste boodschap gold rechtvaardigheid en eerlijkheid, zowel als christelijke liefde.
Om zijn schoon, goed leven, blijven duizenden hem dankbaar.

...

Lees meer

PASTOORS (1) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

1779, inscriptie in het gebinte van de toren.

Sint-Margriete-Houtem is niet altijd een zelfstandige parochie geweest. Ze werd in de loop van de geschiedenis bestuurd vanuit Bunsbeek, Tienen en Oplinter. In september 1785 kreeg zij een eerste kapelaan, Servatius Focqué. Hij werd met een groot genoegen door de inwoners ontvangen. 
In dat jaar beginnen de doop- huwelijk- en overlijdensregisters. 
De eerste negen kapelaans waren kanunniken uit de abdij van Opheylissem.

...

Lees meer

SCHOOL (2) OPLINTER

Om het document over de opening van een ‘Vrije Catholieke School’ in 1879 te kunnen plaatsen, zochten wij in de geschiedenis van onze school. Hier vonden wij dat het eerste schoolgebouw dateert van 1854 en dat de zusters kwamen in 1891, maar geen aanknopingspunten tussen beide scholen. Daarom gingen we zoeken in de algemene geschiedenis van het onderwijs in ons land. 

Wetgeving
1842: Elke gemeente moet een lagere school hebben. Vele bestaande scholen, meestal van katholieke oorsprong, worden door de gemeenten overgenomen. De Rooms-Katholieke Kerk mag instaan voor het godsdienstonderricht en de controle daarop.
1879: Het godsdienstonderricht in deze scholen wordt afgeschaft. Iedere gemeente moet minstens één officiële school onderhouden. Gevolg: talrijke katholieke scholen worden opgericht.
1884: De wet van 1842 wordt grotendeels hersteld. De beslissing of er godsdienstonderricht wordt gegeven in de gemeentescholen, wordt aan de gemeentebesturen overgelaten.
1895: Lager onderwijs kosteloos voor de leerlingen.
1914: Algemene leerplicht vanaf 6 jaar.
Zo vinden we twee data die overeenstemmen: 1879 en 1884.

Besluit
De oprichting van de ‘Vrije Catholieke School’ was een reactie op de wetgeving van 1879, waarbij de liberalen het godsdienstonderricht in de gemeentescholen afschaften. Die vrije school hield op te bestaan toen in 1884 de katholieken deze wet herriepen, zodat er na 1884 in Oplinter enkel nog de gemeenteschool was. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Vier volwassen deelnemers aan de processie en waarschijnlijk een eerstecommunicantje. Op de achtergrond ziet u een ruiter voor het witte huis van Martinus Minten, de vader van broeder Jos Minten.
Hiermee eindigt de derde reeks foto’s over de processie. Het jaar 1972 ligt gereed.

...

Lees meer

SCHOOL (1) OPLINTER

Opening school
In een oud register vonden we een verwijzing naar een school in Oplinter.
“Vrije Catholieke School geopend te Oplinter den 1 october 1879 in de kamer van het kasteel toebehorende aan den Heer Ridder Alphonsus de Wouters Heer van Oplinter bewoond door Joseph Vanderlinden koster en onderwijzer van de voormelde school.
Leden: President Petrus Deschamps, ontvanger en secretaris C. S’hertoghen Pastoor te Oplinter, leden: Alphonsus Deschamps, August Vranckx, Joseph Van der Waeren en Joannes Michaux.”
Volgen: de rekeningen van 1 oktober 1879 tot 31 december 1884. De inkomsten zijn voornamelijk giften, waaronder een grote som van de pastoor. De uitgaven: pupiters en banken, schoolbenodigdheden, herstellingen enz. Ook het loon van de onderwijzer: tot 1 februari 1883 Joseph Vanderlinden, daarna Henri Schots.
De bestuurders van de nieuwe school waren leden van de kerkfabriek en invloedrijke inwoners

Schets Popp kaart 1865
Het kasteel (volledig donker op de tekening) bevond zich in de Herestraat  (toen Oppenemsche straet), de straat die vanaf het Sint-Genovevaplein langsheen de school naar Bunsbeek leidt. Voorbij de Dalweg (met de ‘zoenk’ naar voetbalplein Rood-Groen) vind je aan je rechterhand eerst een grote weide. Dan stond er het gebouw, tegenover de Hoeve Vranckx (nu woonerf), een stuk van de straat af en meer naar de Beek toe en dus op een lager niveau. Oplinternaren herinneren zich dat ze daar als kwajongen nog stenen konden vinden. Guillaume Cleynen, wiens grootvader langs moederszijde burgemeester van Oplinter Deschamps was, wist dat het kasteel ooit als gemeentehuis gebruikt werd.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

‘Margarita weigerde; zy stierf voor haar geloof’
Achter de misdienaars ziet u een glimp van Margarita, gemodelleerd naar haar beeld in de kerk. Bij de beulen valt het grote slagzwaard op. De troon met de relikwie van de heilige wordt gedragen door martelaressen.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.26) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

We kregen ook drie foto’s uit 1955. De opschriften bij de verschillende groepen staan op doek, nog niet op plakkaten. ‘Door haar vader verstoten, weidde zy de kudde van haar voedster’. Een grote groep herders en herderinnetjes, een schaap. Margarita is het groter meisje met een herdersstaf die eindigt in een kruis. De begeleidende priester vooraan lijkt ons de latere deken van Tienen Oberge. Hij is ook op andere foto’s te zien.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De kapel van de H. Margarita achter de kerk, eindbestemming van de processie. 
Hiermede eindigt onze reeks over de processie in 1966.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Verering van het Allerheiligste aan het rustaltaar.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Lichtdragers van de Sint-Ambrosiusgilde, twee chiroleiders met wierookvat en scheepje, baldakijn en processielantaarns gedragen door leden van de Sint-Sebastianusgilde, het H. Sacrament.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Een van de muziekgezelschappen die mee stapten in de processie. Een fanfare met uitsluitend mannelijke muzikanten. Het was warm. Na afloop kregen de deelnemende maatschappijen elk één van de dorpscafés toegewezen, waar de spelers op twee pinten getrakteerd werden. U ziet ook al de lantaarntjes en het baldakijn met het H. Sacrament.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.23) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Processievaandel en Beeld der Broederschap van O.L. Vrouw van de Rozenkrans.

Vrouwelijke leden van de Broederschap en vrouwen van de parochie.

...

Lees meer
26/01/2020

DAVIDSFONDS GLABBEEK

De varkenskopverkoop was een succes : 690 euro werd betaald voor 4 halve en een hele varkenskop. Zondag 26 januari wordt de cheque overhandigd aan "Zorgcirkels Jong Dementie" met het totale bedrag.
 

...

Lees meer
03/02/2020

LG en OKRA KUMTICH

Maandag 3 februari om 14 uur is er in de zaal CENTRUM een voordracht door dokters van LDC Passionisten over GEZOND OUDER WORDEN "
Iedereen is welkom. Kosten 5 euro, taart en koffie inbegrepen.
Info: RUMMENS Noël Tel 0168103464.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS