Filter

Palmzondag en Corona zonder ommegang.

Palmwijding © Gilbert Gijsens

Met Palmzondag hadden wij een zeer stemmige palmwijding met de apostelengroep en een lege kerk en de palmezel met Christus erop in het midden. Het was eigenlijk een zeer intiem gebedsmoment begeleid door het mooi oude lied:  Lauda Jeruzalem.

De hamvraag was, gaan er gezien de situatie en de voorschriften wel mensen komen om palmtakjes te halen?

En toen de kerk open ging stond er tot onze verwondering buiten een rij mensen tot op de Veemarkt, iedereen netjes met de nodige afstand tussen mekaar en met mondmaskers op. 
En per groepjes van 15 haalden de mensen palmtakjes af voor zichzelf, voor familie, vrienden of buren. De apostelgroep stond verspreid over gans de kerk met de manden vol takjes. Dat was een gelegenheid om de mensen alvast te groeten en een zalig Pasen toe te wensen.

Aan de ingang stond een misdienaar die goed kan tellen, wat veronderstelt wordt in het laatste middelbaar en hij wilde de mensen tellen.
Vierhonderd kwamen er, dat was buiten onze verwachtingen!

Het toont hoe christenen zeer gedisciplineerd kunnen samen komen in deze coronatijd en zeggen dat wij maar met 15 mogen zijn in een kerkgebouw met 550 stoelen!
Wij hopen echter op volgend jaar om een nieuwe palmwijding, een ommegang en een vreugdevolle eucharistie, die wij met velen mogen beleven.

In elk geval was ondanks alles Palmzondag een sterk lichtpunt in Tienen.

...

Lees meer

Voor nu, voor later

Heer,

Pasen is voorbij. Maar uw dood en verrijzenis brengt ons, mensen van deze tijd, nog weinig op verhaal. 
Door de aanhoudende pandemie hebben we het verleerd van anderen aan te raken. Al wat we doen is anderen raken. Met pijn en verdriet tot gevolg. Eens vormden we een samenhorige gemeenschap van broeders en zusters bij elkaar. Dat ideaal zijn we kwijtgeraakt. Net zoals ons enthousiasme, dat we stilaan onderweg kwijtspelen. En ondertussen laten we een zwaardere ecologische voetdruk achter. Wat is er aan de hand?

En ik vraag me zo dikwijls af hoe we ons christenvolk terug enthousiast kunnen maken voor uw boodschap. Het wordt geen gemakkelijke opdracht wetende dat Uw instituut deels bevolkt blijft met paars en rood geklede kerkleiders die uitspraken maken die niet meer van de wereld zijn. Welke afstand creëren zij tussen kerk en tijdsgeest? Is een vrouw werkelijk minderwaardig wanneer zij met evenveel gedrevenheid als een man een kerkelijk ambt wil uitvoeren? Waarom blijft haar tocht naar gelijke kansen in de kerk nog steeds zo lang en moeizaam? Het mannenbastion wil niet eens beseffen hoeveel talent men zo laat verloren gaan. Mannen en vrouwen zouden harmonieuzer moeten samenwerken en samen beslissingen nemen. 

Iedereen mag gewezen worden op gebreken en tekortkomingen maar zijn die niet juist menselijk? Alleen U Heer bent zonder zonde. En natuurlijk Heer, is een kerk geleid door mensen eveneens een kerk die afwijkt van haar ideaalbeeld. Haar heiligheid vertoont barsten en scheuren die weerspannig blijven bestaan en maar niet te corrigeren blijken.  

Maar laten we niet alles pejoratief bekijken. Gelukkig zijn er nog velen die geloven in U. U die hoop en vertrouwen blijft schenken. U die getuigt van een bovenmenselijk vertrouwen en mensen kunt aanzetten tot het tonen van alle goedheid waartoe we in staat zijn. Want Uw huis blijft een plek van geborgenheid ook al blijven haar regels vaak heel moraliserend. 
De kerk moet een gemeenschap blijven van mensen die metgezellen zijn op eenzelfde tocht van het hiernumaals naar het hiernamaals. 

Heer, laten we het verdriet en de teleurstelling die we binnen Uw kerk ervaren niet blijven verschuilen achter een glimlach. Laten we er samen voor gaan, samen die rugzak dragen om de pijn van eenieder te verzachten. Laten we samen het brood blijven breken en drinken uit de beker met wijn. Laten we samen bidden voor al het goede dat ons verbindt. Aan alles komt een einde maar ook een nieuw en fris begin.

Ik hoop Heer dat we opnieuw geraakt mogen worden door uw goedheid. Nu en altijd.

Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: OFFER

© reskp

Deze week staan we stil bij het woord offer. Offer is een woord dat veel voorkomt in het Christelijke geloof. Denk maar aan het offer van Christus op het kruis, maar ook de offers die we voor God kunnen doen, of de kleine offertjes voor elkaar.

Het eerste aspect dat naar voor komt in een offer, is dat een offer een relatie impliceert. Je kan een offer niet doen met en voor jezelf alleen. Het offer van Christus op het kruis, is voor ons mensen.  Wij offeren in de concrete dingen op, voor God of voor anderen. 
Daarnaast gaat een offer altijd gepaard met een zekere pijn. Je ontdoet je van iets, geeft iets af, doorstaat iets, onthoud je van iets voor de ander en het is moeilijk. Het doet pijn, maar heeft als doel de andere iets te geven, blij te maken, te verlichten, … 

Een derde aspect is dat een offer vaak gepaard gaat met een fysieke of uiterlijke handeling (of het onthouden ervan) die het offer ondersteunt of inhoudt. Zo krijgen we in het begin van de vasten allemaal een kruisje op ons voorhoofd, offeren we bij het biechten ons lijden door actief onze zonden te belijden aan de priester. Dit zorgt dat ons lichaam, onze gedachten en onze ziel zich samen in dit offer leggen: Offeren gebeurt met ons hele zijn.

Het offer is een gebed. Door het offer aan God op te dragen, door voor anderen iets op te offeren, bidden wij eigenlijk tot God, spreken we tot God, vragen we iets aan God: wij geloven dat God in het offer aanwezig is, en door dit gebed zegent. 
Het offer verenigt ons met het kruis van Christus. Christus heeft in zijn kruisoffer het offer bij uitstek volbracht, door onze zonden te dragen, ze mee te nemen op het kruis. Door onze offers nemen wij deel aan dat kruis van Christus, nemen wij zelf ook ons kruis op. Zo doen we eigenlijk wat Jezus zegt in Lc 9, 23 (maar ook in Mt 16, 24; Mc 8, 34): ‘Als iemand achter mij aan wil komen, …, moet hij zijn kruis opnemen en mij volgen’. Het offer draagt een zekere hoop in zich. Een hoop op verandering, een hoop op God.

Als laatste en essentieelste aspect is het offer iets dat alleen kan vertrekken vanuit Liefde en Liefde als vrucht heeft. Het offer is een gave van zichzelf voor de ander en voor God. Daardoor nemen wij niet alleen deel aan het lijden van Christus op het kruis door ons offer, maar ook aan zijn verrijzenis.

Reinhilde

...

Lees meer

AAN ALLE MISDIENAARS

Een zalig paasfeest en een fijne vakantie.
Hopelijk tot snel.
Groetjes,
Claire

...

Lees meer

“MENSEN ZIJN MENSEN”.- VASTEN: NIET MINDER MAAR MEER

Met de regioploeg zijn we onderweg geweest in onze regio waar we interviews afnamen in deze speciale Veertigdagentijd. We bieden dus ook graag het volgende artikeltje aan met een interview met Paula Broeders uit Diest
“Mensen zijn mensen”. Ook al ken je de mensen niet, ook al bevinden ze zich ver weg, in een ander land of zelfs op een ander continent, solidariteit is altijd nodig en mogelijk. Mensen ver weg verschillen niet van mensen hier. Het komt er steeds op aan om te kijken naar de concrete mens achter de hulpvraag. Achter elke situatie, achter elke vraag zit er immers een concrete mens.
We laten Paula Broeders uit Diest aan het woord. Paula, een actieve vrijwilliger in de kerk en de Wereldwinkel, is van opleiding verpleegkundige-vroedvrouw. Het is ook vanuit die optiek dat zij in de jaren zeventig vertrok naar Latijns-Amerika voor een sociaal-medisch project. Ze kwam er terecht in het binnenland van Brazilië in een heel landelijke regio. Het sociaal-medisch project waar Paula was ingestapt zette erg in op preventief werk. Zo was er veel aandacht voor opvolging van zwangere vrouwen en hun baby’s. Grote nadruk lag er ook op het vaccineren zodat bepaalde ziektes tot het verleden gingen behoren. Verder ging men de inlandse vroedvrouwen beter opleiden. Tot dan leerden de vroedvrouwen immers het vak van moeder op dochter, zonder een echte opleiding. Een van de prioriteiten was het verhogen van de hygiënische situatie en het beperken van de kindersterfte. Een belangrijke stap in de hygiëne is het steriel werken. 

De landelijke regio waar Paula woonde en werkte is wat oppervlakte betreft vergelijkbaar met de provincie Limburg. Dat betekende dat er steeds grote afstanden moesten worden afgelegd. De vroedvrouwen kwamen te paard wanneer ze gevraagd werden als hulp bij een bevalling en bleven meestal ook enkele dagen ter plaatse. Verder waren er geen voorzieningen en geen infrastructuur.
Gaandeweg werden er kleine medische posten opgericht waarin er bijvoorbeeld vaccinaties konden worden toegediend en waar maandelijks een dokter de consultaties deed. 
Naast die opvolging van zwangere vrouwen en hun baby’s rolde Paula meer in het organisatiewerk. Er ontstonden vrouwengroepen die zich organiseerden en bijeenkwamen rond thema’s zoals bijbel en vrouw. Van groot belang hierbij was dat deze groepen werkten vanuit de basis. Niet enkel voor de mensen maar vooral samen met de mensen. Het inzicht groeide ook dat heel wat vrouwen wel graag naar de bijeenkomsten kwamen maar dat niet konden omdat ze moesten gaan werken. Deze realiteit zorgde er mee voor dat er kleinschalige economische activiteiten zoals brood bakken of uniformen naaien werden uitgebouwd zodat deze vrouwen meer financiële slagkracht kregen. 

Paula heeft in die dertig jaar dat ze er woonde en werkte een zekere evolutie mogen meemaken. Zo werd de educatie meer uitgebouwd. Maar ook op politiek vlak zag zij een positieve verschuiving. Waar zij toekwam in een situatie waar de militairen aan de macht waren groeide er meer democratie. De huidige situatie waar we in Brazilië terug meer dictatoriale trekken zien is dan ook frustrerend. Al bij al kijkt zij op die drie decennia terug als een tijd die op zijn minst boeiend mag genoemd worden door het werken aan de basisgemeenschappen in de kerk én in de bredere maatschappij. Voor Paula is solidariteit een levenshouding. Haar vroegere inzet in Bouworde is daar uiteraard niet vreemd aan. Het is hier dat zij de roep hoorde om zich verder en meer in te zetten. Het maakt haar dan ook heel blij wanneer ze ziet hoe die solidariteit vorm krijgt in haar stad en in de gemeenschap van Diest, maar ook daarbuiten. Er gebeurt heel veel en ondanks de pandemie zijn mensen steeds bereid om solidair te zijn. Paula haalt het grote succes van de ontbijtboxen ten voordele van Broederlijk Delen aan. “Ook dit jaar zijn we genoodzaakt om de ontbijten aan te bieden in een afhaalversie. We hadden nooit kunnen dromen dat we het succes van vorig niet alleen zouden evenaren maar zelfs vergroten. Dat doet deugd.” 

Wat ook deugddoend is tijdens deze bijzondere Veertigdagentijd is dat de mensen de weg vinden naar de open kerk in Diest. We hebben afgesproken op woensdagvoormiddag. Buiten in Diest is het markt en geregeld lopen er mensen de Sint-Sulpitiuskerk binnen, voor een persoonlijk gebed, voor een klein moment van bezinning, om een kaars te komen branden. “De vieringen zijn beperkt tot 15 aanwezigen. De gemeenschap mist de vieringen. Maar we doen ons best om, ondanks de beperktheden, onthalend te zijn. En dat werkt.” 
Je kan het gesprek ook bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=sp9hWhUdB2s of onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Pastorale-Regio-Tienen-103882801199325.

Elly Mattheus

...

Lees meer

“ALLES KOMT GOED”- VASTEN: NIET MINDER MAAR MEER

Met de regioploeg zijn we onderweg geweest in onze regio waar we interviews afnamen in deze speciale Veertigdagentijd. We bieden dus ook graag het volgende artikeltje aan met een interview met Ivana uit Diest
“Alles komt goed”. Deze uitdrukking hoorden we de laatste 12 maanden heel vaak en ook Ivana uit Diest spreekt ze uit. Met heel veel overtuiging zelfs. 
Ivana is 19 jaar en studeert orthopedagogiek. Daarnaast is zij ook vrijwilliger in de Diesterse kerk bijvoorbeeld als lector. Haar familie is heel belangrijk voor haar. “Zij geven mij inspiratie en zijn mijn drijfveer om te doen wat ik doe.” Het is ook via haar familie dat zij het geloof heeft doorgekregen. “God heeft ons alles gegeven. Het is door Hem dat wij leven, het is dankzij Hem dat wij verder kunnen gaan en niet mogen opgeven.” 

Ivana vindt het heel belangrijk om minstens één keer per week samen te komen met de kerkgemeenschap. Nu, door de coronamaatregelen voelt zij dan ook stevig het gemis. Er mogen slechts vijftien personen aanwezig zijn in de kerk. Vieringen worden gestreamed en dat is zeker een goed alternatief maar net zoals zovele gelovigen verkiest deze jongere het fysieke bijwonen van de erediensten. Als vrijwilliger kan zij ook nu aanwezig zijn in de kerk maar er is geen fysieke gemeenschap. Ondanks het grote gemis vindt zij het wel van groot belang om die verbondenheid ook van thuis uit te bewerkstelligen. Weten dat de hele kerkgemeenschap geconfronteerd wordt met dezelfde beperkingen schept ook een band. En die band, die verbondenheid hebben we nodig, nu meer dan ooit. 
Ook als jongere in de wereld wordt zij geconfronteerd met de beperkingen. Lessen zijn veelal online en er is weinig mogelijkheid tot contact of ontmoeting. Zij beseft heel goed dat het voor veel leeftijdsgenoten zwaar is. Zij heeft dan ook een heel concrete, hoopvolle boodschap voor andere jongeren: “Probeer één moment in de week echt tijd te maken voor God en geloof. En hou vol, want alles komt goed. Echt.”

Je kan ook een filmpje bekijken van dit gesprek via deze link https://youtu.be/daQHd1Jf1uI
of onze Facebookpagina www.facebook.com/Pastorale-Regio-Tienen-103882801199325

Elly Mattheus

...

Lees meer

PSALMEN (14) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

‘Hagia Anastasis’ Verrijzenis. Jezus bevrijdt de gelovigen in de onderwereld Orthodoxe icoon

Reiziger ‘doet’ Golgotha  II
Gerrit Achterberg

Toen heb ik - ’t was op Cyprus - in de krant gelezen:
J.v.N., Christus geheten, 
is, na voor drie dagen gekruist te wezen, 
zoals onze geachte lezers weten,

niet in zijn graf gevonden: het was open.
Hardnekkige geruchten lopen 
dat zijn discipelen de wacht beslopen, 

toen deze sliep, en zo het lijk ontvreemdden. 
Geëxalteerde vrouwen echter meenden, 
dat zij Hem zagen wandelen door de beemden.

Maria moet gestameld hebben: Here!
Er zijn ook vissers, die beweren:
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.

Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.
Men late zich geen knol voor een citroen verkopen.

Psalm 16 (15)
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, 
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft, 
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, 
ik val niet want Hij staat naast mij.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, 
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen 
om heel mijn vreugde te vinden bij U, 
bestendig geluk aan uw zijde.

Beluister
Psalm 16 in Nederland zingt, of in Psalmen voor nu
Psalm 16 (fractures), door Sons of Korah
G.F. Haendel Halleluia  slotkoor uit Der Messias 
Christus is verrezen of: Christus is opgestanden 
Victimae pascali laudes (gelijkmatig ritme is meest bekend)

...

Lees meer

DOOPSELS van JANUARI TOT MAART 2021.

LAURENT Amaury
SCHWAENEN Jules
PREVOT-VAES Estéé
GABOR Sofie

...

Lees meer

UITVAARTEN van JANUARI TOT MAART 2021.

BILLIAU Marie-Rose
VEEKHOVEN Josephine
VAN der MEER Maurice
DEHENNIN Henri
CLAES Hilde
RUYTINX Nicole
LESUISSE Rudiger
ROCK Erna
DEVLEESCHOUWER Emma
KLEMPAR Jan

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Doordat we de strenge coronamaatregelen respecteren, konden en kunnen we jullie deze maand weer boeiende activiteiten en spelen aanbieden: een mega Paasspel met eitjes rapen, een reuze tikspel, een mystery activiteit die geheim blijft, een fietstochtje, uitzoeken wie de Mol is, Go IV, Pictionnary en KLJ classics corona edition. Alleen de namen al doen jullie verlangen om KLJ kwaliteits-tijd te beleven. En die vindt je bij de leukste jeugdbeweging van Oplinter en omgeving. 
 

...

Lees meer

JUNIOR JOURNALIST

Ook dit jaar hebben alle lagere scholen uit Glabbeek deelgenomen aan de grootste  schrijfwedstrijd van Vlaanderen en Brussel ‘Junior Journalist’. De leerlingen van de derde graad kregen de uitdaging om rond het thema ‘Schatten’ de pennen te kruisen. Een schat op zolder, een schat van een mens, een idee van onschatbare waarde… De jury van het Davidsfonds Glabbeek ontving 71 werkstukjes. Per school werden de drie beste werkjes gekozen en beloond met een boekenbon. De uitreiking gebeurde op vrijdag 26 maart, buiten op de speelplaats, met mondmasker en op veilige afstand. Voor de nationale selectie viel de keuze op een werkstukje van GBS De Springplank Glabbeek. Het resultaat hiervan weten we pas eind april op de digitale nationale uitreiking.
En voor één keer werd er voor de lokale selectie niet gezeurd over de taal- en spellingsfouten. 
Danny Pieraets, voorzitter DF Glabbeek: “Winnen of niet is eigenlijk niet belangrijk. 
Het doel is om jongeren aan te zetten om te schrijven en te verhalen. De magie van het schrijven zit vooral in de vrijheid waarover je schijft en het plezier dat je voelt bij het schrijven. Verhalen of een opstel schrijven stimuleert verbeelding,  taalvaardigheid en ‘verhaalwijsheid’; vaardigheden die ook nodig zijn om plezierig te kunnen lezen”.
De deelnemers vertelden dat ze plezier hebben gehad aan de opdracht en beloofden nog vaak verhalen te schrijven en veel te blijven lezen. 
Wij hopen op een schrijf- of leesvirus.
Danny Pieraets
Voorzitter Davidsfonds Glabbeek
Tiensesteenweg 164
3380 Glabbeek
0495/598000

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: NATUUR

© jjying

Voor Christenen heeft de natuur altijd een belangrijke plaats ingenomen. Reeds in het scheppingsverhaal wordt verteld hoe God de natuur aan de mens geeft. “Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot voedsel dienen” (Gen 1, 29). In het oude testament maakte God regelmatig gebruik van natuurelementen om zich aan het volk van Israël te openbaren. Zo toonde hij zich aan Mozes in een brandende doornstruik (Ex 3, 1-6) of openbaarde hij zich aan Elia in een zachte bries (1 Kon 19, 12-13). In het nieuwe testament maakt Jezus gebruik van zogenaamde parabels (= vergelijkingen) om bepaalde dingen uit te leggen. Hij vergelijkt bijvoorbeeld het geloof met een mosterdzaadje (Mt 17, 20). 

Vandaag de dag, heeft ook de kerk aandacht voor de natuur en met uitbreiding milieu en klimaat. Zo schreef Paus Franciscus in 2015 (dat is 3 jaar voor de klimaatcrisis en voor de eerste klimaatmars) een encycliek genaamd ‘Laudato Si’. Hierin schrijft Paus Franciscus (2015) in de tweede paragraaf het volgende: “Wij vergeten dat wij zelf uit aarde zijn (vgl. Gen. 2, 7). Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen van de planeet; haar lucht geeft ons adem en haar water schenkt ons leven en verkwikt ons”. Paus Franciscus riep hier al op om meer na te denken over hoe wij omgaan met de natuur, de aarde die ons gegeven is. 

De kerk heeft in haar liturgische kalender al sinds enige tijd een periode voorbehouden voor speciale aandacht voor de schepping. Het meest gekende is misschien wel 4 oktober, het feest van Franciscus van Assisi. Een heilige die dieren en elementen in de natuur aansprak met broeder en zuster. Deze dag is voor sommige mensen beter bekend als ‘wereld dierendag’. Daarnaast wordt de eerste zondag van september ‘Scheppingszondag’ genoemd. 

Ook vandaag is de natuur ons door God gegeven. Ze kan ons helpen Hem meer en meer te kennen. Als we kijken naar de schoonheid van een bloem, dan kan het bijna niet anders dan dat we ons verwonderen over de natuur en daardoor dankbaar zijn dat we haar gekregen hebben, zomaar. De natuur toont ons Gods grootheid, tederheid en goedheid. 
Voor wie meer info wil over de encycliek van de Paus, kan je hier een pdf vinden: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

Reinhilde

...

Lees meer

FRATELLI TUTTI

“Fratelli Tutti”, deze woorden en tevens de titel van de jongste encycliek van paus Franciscus vatten voor monseigneur De Bie samen waar het in het leven en in het bijzonder in het leven van een gelovige over gaat. “Wij zijn allen broeders en zusters van dezelfde vader.”

We mochten voor dit interview bij monseigneur thuis langskomen, uiteraard met de nodige afstand. Thuis is nu voor de hulpbisschop op pensioen zijn huisje in Scherpenheuvel, in de nabije omgeving van de basiliek. In het bedevaartsoord helpt hij dezer dagen bij het pastoraal werk. Dat is o.a. de opvang van de bedevaarders maar ook het bezoeken van zieken en meer bepaald zieke priesters. Uiteraard botst hij hier ook op de coronamaatregelen die beperken. Hij mist dat enorm, het contact met de mensen. “Telefoneren is een goed alternatief maar het is niet hetzelfde als een fysiek gesprek van persoon tot persoon.” Ook de Veertigdagentijd beleven of binnenkort Pasen vieren onder de maatregelen is moeilijk voor monseigneur. Er is het beperkt aantal aanwezigen bij de vieringen en het beperkte contact in het algemeen. Dat is moeilijk. Anderzijds geeft deze periode hem de kans om meer tot persoonlijk gebed te komen en via zelfstudie nog bij te studeren.
Monseigneur De Bie gaf na zijn opleiding aan het seminarie les aan het Collegium pro America Latina (Copal) te Leuven waar hij ook geestelijk directeur wad. Hij zorgde er mee voor de opleiding voor de mensen die wilden vertrekken naar Latijns-Amerika. 

Begin jaren zeventig vertrok hij zelf naar Latijns-Amerika als Fidei Donum-priester. Daar kreeg hij een tweevoudige opdracht te vervullen. Enerzijds ging hij ter plaatse priesters opleiden. Hij was ook rector van het seminarie. Anderzijds kreeg hij als parochiepriester een parochie toegewezen, een parochie in één van de sloppenwijken. Het was een bewuste keuze om een parochie te gaan leiden in zo’n arme buurt. Priesters moeten immers weten waar het om draait in de pastorale werking.
Waar hij hier in België en bij uitbreiding in West-Europa ook toen al een grote secularisatie meemaakte zag hij in Latijns-Amerika en meer bepaald in het noordoosten van Brazilië een grote sterke godsdienstigheid. Omdat heel wat inwoners afstammelingen waren van Afrikaanse slaven hadden zij hun traditionele religies en godsbeelden meegebracht. Die verweefden zij met het christendom. Het kwam erop aan om veel te luisteren en zo tot een samenwerking te komen. 

De parochie waar Mgr De Bie terecht was gekomen was een heel nieuwe parochie. Er was al een fundament gelegd door de vorige priester die gestart was met basisgemeenschappen, kleine groepen die werken rond geloof en dat verbinden met de praktijk. Samen met een pastoraal werkster, die daar net als monseigneur woonde, verzamelde hij een groep rond zich om de parochie vorm te geven. Een parochieploeg avant la lettre, als het ware. Om die mensen uit te nodigen trokken ze naar alle huizen in het gebied. Zo zagen ze ook wat de sociale noden waren. Ze zetten erg in op de jongerenwerking bv via catechese. 

De meeste inwoners waren immigranten vanuit het binnenland. Ze hadden geen identiteitsbewijs. Voor de autoriteiten “bestonden” ze niet. Aan de hand van hun doopbewijs, dat ze wel hadden, kon de lokale kerk druk zetten op de overheden om deze mensen officieel te erkennen. Wanneer ze een identiteitsbewijs hadden was er meer perspectief. Naast opleiding werd het ook mogelijk om hen toe te leiden naar een job. Zo kon de hele site evolueren naar een betere situatie. Dat is uiteindelijk het doel: dat de situatie van mensen verbetert. Hierin een rol kunnen spelen is boeiend op zich maar het is ook wat God van ons vraagt, dat we hen helpen rechtop te komen. “God wil niet dat mensen verknecht worden.”  Hij wil dat hun draagkracht verhoogd wordt zodat ze verder kunnen. Mgr De Bie is heel blij dat hij hierin iets heeft kunnen betekenen. Dat hij heeft kunnen zaaien. 
Na dertien jaar wonen en werken in Latijns-Amerika werd hij teruggeroepen door kardinaal Danneels voor een nieuwe opdracht, hier in België, als hulpbisschop in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. 

Hij kijkt heel dankbaar terug op zijn periode in Latijns-Amerika. Ook nu nog houdt hij contact met de lokale bevolking via de nieuwste communicatiemiddelen. Dat is goed. Toch droomt hij er ook stiekem van om terug te gaan naar dat verre continent en naar de plaats waar eerst niets was. En waar hij mee heeft mogen zaaien zodat er uit niets iets groeide. De plaats waar ook de mensen mochten groeien. 
Dit interview kan je ook bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=r4LJlUoMmDs en op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Pastorale-Regio-Tienen.
 

...

Lees meer

WOONZORGCENTRA ONDER CORONA EN HET UITZICHT OP HET VACCIN. (2)

Wim Peels, medewerker Zingeving en Spiritualiteit

(vervolg)
Toen de cijfers van de ziekenhuisopnames en de besmettingen daalden werden versoepelingen schoorvoetend doorgevoerd. Even leek het erop dat we stilaan terug naar een “normale” toestand zouden evolueren. Maar het virus gaf zich niet gewonnen. En de gevreesde tweede golf kwam er. En niet zo’n klein beetje. De tweede golf zorgde ervoor dat heel wat zaken terug op slot gingen. 
Alle hoop werd gericht op de vaccins.  Wereldwijd werd alles al die maanden in het werk gesteld om een vaccin te ontwikkelen. Onderzoekers in labo’s zijn uiteraard niet vanaf nul moeten beginnen om het “corona-vaccin” te ontwikkelen. Men ging er dan ook vanuit dat dit specifieke vaccin er tegen het eind van 2020 zou zijn. Het uitzicht op de vaccinaties bracht ook in O.L.V. Ster der Zee hoop. “Als het goed komt...dan is het eerste dat ik graag zou hebben: al mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ontvangen, aanraken en omhelzen. Een warme hand voelen, dat zal ons ongelooflijk goed doen.”
Ondertussen zijn we nog enkele maanden verder. En de vaccins zijn er. Sommige weliswaar in mindere aantallen dan nodig. De bewoners en de medewerkers uit de woonzorgcentra kregen absolute prioriteit voor de vaccinatie. Het zijn immers vooral de ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen die het meeste risico hebben om te overlijden wanneer ze het virus oplopen. De bewoners in O.L.V. Ster der Zee zijn heel tevreden dat ze gevaccineerd zijn. Toch geven ze aan nog erg voorzichtig te zijn. De zorg om hun familie blijft. Ze leggen voorzichtigheid aan de dag omdat ze het virus zeker niet willen doorgeven aan anderen die nog geen vaccin kregen.
Wanneer de eerste bewoners in woonzorgcentra in ons land de vaccins ontvangen is dat nationaal nieuws. Iedereen leeft mee met deze mensen die door de prikken een nieuw perspectief krijgen. Het is een eerste grote stap naar een nieuw leven. Een nieuw leven waar we allen naar uitkijken. Een nieuw leven dat we allen nodig hebben na een lange, zware periode van moeilijke maatregelen en beperkingen. 
De bewoners in het woonzorgcentrum te Scherpenheuvel kregen door de vaccinatie meer hoop en houvast. Er werd weer meer mogelijk. Zoals een kappersbezoek. Daar hadden heel wat bewoners lang naar uitgekeken. Het deed hen dan ook grote deugd. Bovendien kunnen ze opnieuw naar buiten gaan en genieten van de lucht, de zon, het leven. 
Ook voor de medewerkers in woonzorgcentra geeft het vaccin meer zicht op licht aan het einde van de tunnel. Ze hebben dit voorbije jaar met hart en ziel gewerkt om “hun mensen” die ze graag zien het beste van zichzelf te geven. Dat doen ze anders ook maar nu waren ze noodgedwongen om dit te doen onder de moeilijkste omstandigheden. Het was moeilijk werken, met bewoners die ziek werden, waarvan sommigen zelfs overleden. Collega’s werden ziek en dreigden er mentaal onderdoor te gaan. Het was vechten tegen een onzichtbare vijand. Het was lijden en zien lijden. Met heel veel creativiteit en zin voor flexibiliteit stonden zij er elke dag weer. Hoe zwaar het ook was. 
En ze staan er nu ook. Met de vaccinatie van bewoners en personeel is er wat meer zekerheid gekomen, wat meer rustig vaarwater. Rustig achteroverleunen is er niet bij, want waakzaamheid blijft geboden. Maar het vaccin geeft toch wel wat meer gerustheid. Wanneer ik praat met medewerkers uit woonzorgcentra in onze pastorale regio hoor ik hun moed en hun hoop om verder te gaan. Maar nog meer hoor ik hun liefde voor hun mensen en voor hun beroep. Hun liefde die zij uiten in hun zorg voor een groep kwetsbare mensen uit onze samenleving. Hun liefde die zij vaak uiten in de kleine handelingen die zij stellen. Hun glimlach zit dan wel verborgen achter hun professionele mondmasker maar het zijn hun ogen die glimlachen. Het is hun wezen dat straalt en zegt “het is goed dat je hier bent” en “ik ben er voor jou”.
Elly Mattheus, begeleider gemeenschapsopbouw
 

...

Lees meer

PALMZONDAG OPLINTER

Dit jaar kon Samana weer niet een feest in de zaal organiseren. Maar alle leden kregen een geschenkpakket: gewijde palm, paaseitjes en een kaartje met de wensen:
“Zalige paasdagen vanwege Samana
Houdt onze bescherming stand tegen druk van buitenaf? Of bewegen we nieuwsgierig en enthousiast naar buiten, op zoek naar verbinding? Vrolijk Pasen”
Mede met de hulp van de parochieploeg konden de gelovigen ook gewijde palm bekomen in de kerk.
 

...

Lees meer

ABDISSEN (26) OPLINTER

23 Joanna Van Bausel
Ioanna van Baússel
Zij werd aangesteld in 1516 door prelaat Jean Renault de Malet, Abt van Villers.
Zij bestuurde op een prijzenswaardige wijze gedurende 6 jaren en stierf op 17 december 1522.
 

...

Lees meer

interview met Mgr de Bie

“Fratelli Tutti”, deze woorden en tevens de titel van de jongste encycliek van paus Franciscus vatten voor monseigneur De Bie samen waar het in het leven en in het bijzonder in het leven van een gelovige over gaat. “Wij zijn allen broeders en zusters van dezelfde vader.”

We mochten voor dit interview bij monseigneur thuis langskomen, uiteraard met de nodige afstand. Thuis is nu voor de hulpbisschop op pensioen zijn huisje in Scherpenheuvel, in de nabije omgeving van de basiliek. In het bedevaartsoord helpt hij dezer dagen bij het pastoraal werk. Dat is o.a. de opvang van de bedevaarders maar ook het bezoeken van zieken en meer bepaald zieke priesters. Uiteraard botst hij hier ook op de coronamaatregelen die beperken. Hij mist dat enorm, het contact met de mensen. “Telefoneren is een goed alternatief maar het is niet hetzelfde als een fysiek gesprek van persoon tot persoon.” Ook de Veertigdagentijd beleven of binnenkort Pasen vieren onder de maatregelen is moeilijk voor monseigneur. Er is het beperkt aantal aanwezigen bij de vieringen en het beperkte contact in het algemeen. Dat is moeilijk. Anderzijds geeft deze periode hem de kans om meer tot persoonlijk gebed te komen en via zelfstudie nog bij te studeren.

Monseigneur De Bie gaf na zijn opleiding aan het seminarie les aan het Collegium pro America Latina (Copal) te Leuven waar hij ook geestelijk directeur wad. Hij zorgde er mee voor de opleiding voor de mensen die wilden vertrekken naar Latijns-Amerika. 

Begin jaren zeventig vertrok hij zelf naar Latijns-Amerika als Fidei Donum-priester. Daar kreeg hij een tweevoudige opdracht te vervullen. Enerzijds ging hij ter plaatse priesters opleiden. Hij was ook rector van het seminarie. Anderzijds kreeg hij als parochiepriester een parochie toegewezen, een parochie in één van de sloppenwijken. Het was een bewuste keuze om een parochie te gaan leiden in zo’n arme buurt. Priesters moeten immers weten waar het om draait in de pastorale werking.

Waar hij hier in België en bij uitbreiding in West-Europa ook toen al een grote secularisatie meemaakte zag hij in Latijns-Amerika en meer bepaald in het noordoosten van Brazilië een grote sterke godsdienstigheid. Omdat heel wat inwoners afstammelingen waren van Afrikaanse slaven hadden zij hun traditionele religies en godsbeelden meegebracht. Die verweefden zij met het christendom. Het kwam erop aan om veel te luisteren en zo tot een samenwerking te komen. 

De parochie waar Mgr De Bie terecht was gekomen was een heel nieuwe parochie. Er was al een fundament gelegd door de vorige priester die gestart was met basisgemeenschappen, kleine groepen die werken rond geloof en dat verbinden met de praktijk. Samen met een pastoraal werkster, die daar net als monseigneur woonde, verzamelde hij een groep rond zich om de parochie vorm te geven. Een parochieploeg avant la lettre, als het ware. Om die mensen uit te nodigen trokken ze naar alle huizen in het gebied. Zo zagen ze ook wat de sociale noden waren. Ze zetten erg in op de jongerenwerking bv via catechese. 

De meeste inwoners waren immigranten vanuit het binnenland. Ze hadden geen identiteitsbewijs. Voor de autoriteiten “bestonden” ze niet. Aan de hand van hun doopbewijs, dat ze wel hadden, kon de lokale kerk druk zetten op de overheden om deze mensen officieel te erkennen. Wanneer ze een identiteitsbewijs hadden was er meer perspectief. Naast opleiding werd het ook mogelijk om hen toe te leiden naar een job. Zo kon de hele site evolueren naar een betere situatie. Dat is uiteindelijk het doel: dat de situatie van mensen verbetert. Hierin een rol kunnen spelen is boeiend op zich maar het is ook wat God van ons vraagt, dat we hen helpen rechtop te komen. “God wil niet dat mensen verknecht worden.”  Hij wil dat hun draagkracht verhoogd wordt zodat ze verder kunnen. Mgr De Bie is heel blij dat hij hierin iets heeft kunnen betekenen. Dat hij heeft kunnen zaaien. 

Na dertien jaar wonen en werken in Latijns-Amerika werd hij teruggeroepen door kardinaal Danneels voor een nieuwe opdracht, hier in België, als hulpbisschop in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. 

Hij kijkt heel dankbaar terug op zijn periode in Latijns-Amerika. Ook nu nog houdt hij contact met de lokale bevolking via de nieuwste communicatiemiddelen. Dat is goed. Toch droomt hij er ook stiekem van om terug te gaan naar dat verre continent en naar de plaats waar eerst niets was. En waar hij mee heeft mogen zaaien zodat er uit niets iets groeide. De plaats waar ook de mensen mochten groeien. 

Dit interview kan je ook bekijken op YouTube en op onze Facebookpagina.

...

Lees meer

Pasen 2021

© Kerknet

Reeds twintig eeuwen vieren de christenen elke zondag het Pasen van Jezus met een eucharistie. Maar één keer als de lente nog pril is en alles openbarst tot nieuw leven na de winterdood, dan vieren zij Pasen heel feestelijk. Heel de wereldkerk straalt dan van licht en blijdschap.
En Corona of niet, zeker met veel minder deelnemers dan anders, maar Pasen is er en niets of niemand kan ons dat ontnemen.

Na die bewuste vrijdag in Jeruzalem, de dag van het kruis, leek voor Jezus alles voor goed verloren. Hij werd brutaal verworpen, gemarteld en terechtgesteld. Dat alles na een schijnproces aan het kruis van Golgotha een heuvel buiten de stad Jeruzalem. Toen was er enkel nog diepe droefheid en ontmoediging bij zijn apostelen, Jezus had nochtans tijdens zijn leven zijn hart en handen enkel gebruikt om veel liefde te geven aan zieken, armen en kleine mensen.

Zij die hem terechtstelden triomfeerden, ze hadden hem klein gekregen en waren nu zeker dat hij voor altijd zou zwijgen, want hij was wel een doorn in het oog van de leiders van de joodse gemeenschap. Lang echter duurde dit niet, op de derde dag na het kruis kwam God tussenbeide. Hij gaf zijn leven aan Jezus en zijn leven is onvergankelijk. En de daders hadden zich schromelijk misrekend, met de Vader van Jezus hadden zij geen rekening gehouden en wie dat niet doet misrekent zich. Geen enkele macht of mens of wet kan Gods wil tegenhouden. Hij heeft zijn zoon verheven, levend voor alle mensen van alle tijden.

Maria Magdalena werd als eerste gegrepen door het verrijzenisgeloof, vlak bij Jezus’graf. En vlug volgden enkele apostelen, waaronder Petrus en Johannes. En het Paasgeloof ging als een lopend vuur de wereld rond tot in alle continenten  en uithoeken en ook tot hier vandaag.
NOOIT MEER ZAL JEZUS NOG ZWIJGEN !!!

Vele duizenden werden toen door de Romeinen gekruisigd, dat was hun doodstraf, maar slechts één blijft spreken langs zovele mensen langs zijn kerken, langs hen ook die tot en met hem bidden.
Geen enkel kruis is bij machte om Jezus nog het zwijgen op te leggen, zelfs de dood maakte hem niet ongedaan. Altijd ergens spreken mensen over hem en over zijn boodschap. En leven zoals hij:in enorme liefde voor God en mensen. 
Dat is Pasen, het leven overwint, niet enkel voor Jezus zelf, maar ook zo zei hij, voor allen die in hem geloven.

Ik wens u allen een zalig Paasfeest en wees zelf Paasmensen. Vertel over Jezus, leef zoals hij, reik de hand aan zieken, armen en zwakke mensen, wees vergevensgezind voor mekaar, kortom leef zoals Jezus, schenk steeds nieuwe kansen en nieuw leven.
Geloof ook dat God ook ons eens over onze dood zal tillen, daar staat Jezus borg voor.
ZALIG EN VREUGDEVOL PAASFEEST

J.Hardiquest, zonepastoor Tienen

...

Lees meer

PAASMAANDAG IN HAKENDOVER

Als teken van verbondenheid en hoop vragen wij om een vlag aan jullie huis te hangen. De processievlag Hakendover 13 eeuwen is nog steeds te koop bij de comitéleden aan 30 euro.
Om 11 uur luiden we de klokken, het ogenblik dat de processie zou vertrekken naar de Tiense berg.
We nodigen inwoners uit om op hun stoep het glas te heffen voor het snel verdwijnen van de pandemie mede dankzij de vaccinaties en de hoop op een vreugdevol Pasen 2022 ! 
Meer informatie in de bewonersbrief. 

...

Lees meer

HET KRUIS IN DE VASTENTIJD

Enige tijd geleden deden we vanuit de regioploeg een oproep naar foto's van het kruis in de vastentijd, opgesteld in jullie parochies. Hiervan werd een collage gemaakt.

Elly Mattheus - ©Gust Deflem

...

Lees meer

PASEN IN HAKENDOVER: EEN GEBED EN WENSEN VAN HOOP

Voor het 2de jaar op rij zal het met Pasen stil zijn in Hakendover aangezien de Covid-pandemie nog steeds overal aanwezig is en de inentingen niet lopen zoals gepland. Toch is er verbetering in zicht, zeker als wij in O.-L.-Heer blijven geloven en bidden tot Hem om deze pandemie te stoppen. Bidden zouden wij meer moeten doen. Want zeg nu zelf, Hakendover zonder het paasgebeuren, zonder de processie en paardengalop, de Nederlanders en kermisattracties, alsook de gelegenheidscafé’s. 
Dat is Hakendover al van oudsher en dat is nog steeds actueel ook in deze onzekere tijd. Iedereen  in het dorp leeft op één of andere manier mee met het paasgebeuren.
Lieve Heer, help ons deze onzekere tijd door te komen om volgend jaar opnieuw het paasfeest in al zijn glorie te mogen beleven. Bewaar onze dorpsgenoten en bedevaarders om mekaar volgend jaar terug te ontmoeten in ons dorp, onze kerk of op de Tiense berg en achteraf in de herberg.
Lieve Heer zegen ons dorp en zijn inwoners en al diegenen die Hakendover in het vaandel dragen. Aan iedereen een zalig paasfeest.

Frans Goyen

...

Lees meer

ABC voor het geloofsgesprek: Maria, moeder van Christus, moeder van de Kerk

© trnavskauni

Deze week bereiden we ons voor op Pasen. Daartoe zijn er verschillende evenementen die we deze week herdenken. Op palmzondag, de intrede van Jezus op een ezel in de stad Jeruzalem en het volk dat hem daarbij verwelkomt. Witte donderdag, het laatste avondmaal dat Jezus houdt met zijn vrienden. Vervolgens wordt Jezus gevangengenomen en zo sterft hij op goede vrijdag aan het kruis. Hierna is het drie dagen stil tot Jezus op Pasen de dood overwint: wij vieren dan de verrijzenis. 

Graag zou ik met jullie even stilstaan bij de rol van Maria in dit alles, en in het bijzonder de rol van Maria bij het kruis. Op Goede Vrijdag, zo lezen we in het evangelie van Johannes (Joh 19, 25-27), zien we Maria, de moeder van Jezus, onder aan het kruis. Velen hebben Jezus in dit uur achtergelaten, zijn gevlucht of hebben zich verborgen. Toch is Maria nabij. Trouw staat zij samen met Johannes, de geliefde leerling bij het kruis. Johannes beschrijft hoe Jezus Maria ziet en tegen haar zegt: “Vrouw, daar is nu je zoon.” En tegen Johannes zegt Jezus: “Daar is je moeder”. Deze passage is maar enkele regels en lijkt heel terloops, maar deze enkele woorden van Jezus, net zoals vele andere woorden die hij aan het kruis heeft gezegd, hebben hele grote gevolgen. Jezus schenkt hier aan Johannes, maar ook aan elk van ons, Maria als moeder. Maria is de moeder van Christus, maar ook moeder van de Kerk, moeder van elk van ons. Sinds 3 jaar is hier ook een speciale feestdag voor, namelijk op pinkstermaandag.

We zouden ons de vraag kunnen stellen waarom het goed zou zijn een ‘extra moeder’ te hebben. Velen van ons hebben een aardse moeder en vader en we hebben reeds een hemelse vader. Toch heeft Jezus hierbij ons een dierbaar cadeau geschonken. Enerzijds draagt ze de bijzondere taak ons de weg te wijzen naar haar Zoon. Dit doet ze in het evangelie al bij de bruiloft van Kanaän (Joh 2, 5), en blijft ze ook vandaag doen. Anderzijds kan ze, net zoals alle heiligen, voor ons bidden bij haar Zoon, voor ons ten beste te spreken. Gezien Maria zo dicht staat bij haar zoon en ook onze moeder is, laat ze ons niet in de kou staan en staat ze ons onvoorwaardelijk bij als een moeder.

Als je je afvraagt hoe je Jezus beter kan leren kennen en je hebt het gevoel er alleen voor te staan: bidt tot Maria. Zij zal je leiden tot de zoon en je steunen op je weg! Zalig Pasen!

Reinhilde

Sequentie van Pasen

Laat ons ’t Lam van Pasen loven,
’t Lam Gods met offers eren.
Ja het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaren tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moet strijden tesamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
Wat is ’t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
De glorie van Hem die opgestaan is,
Eng’len als getuigen,
De zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.
Alleluia.

...

Lees meer

PSALMEN (13) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Triomfkruis Oplinter (Lijdende Christus, vroeg-gotiek, Maasland   1260)

Reiziger ‘doet’ Golgotha  I

Zij hebben Hem, zonder zich af te vragen
of Hij het kon verdragen,
met nagels aan een kruis geslagen.

En toen Hij daar te lijden hing,
een spijker is een lelijk ding -
zei Hij: Vader vergeef het hun.

Zei Hij: ze weten niet wat ze doen.
Het was hun er immers om te doen,
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!

Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,
en in Zijn sterven aan hen meegegeven
een alibi voor hun geweten.

En ik stond in de verte quasi wat te praten
met 'n paar onnodige, onnozele soldaten.
Ze deden immers tóch, wat ze niet konden laten.

Maar Hij beriep zich op het allerlaatste:
de handen van Zijn Vader; - nog vóór Pasen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten
Gerrit Achterberg

Psalm 22 (21)

Jezus woorden op het kruis:
Eloï, Eloï, lama sabactani

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Gij zijt zo ver weg voor mijn stem die tot U roept.
Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring, 
ik roep des nachts, maar Gij let niet op mij.

Toch woont Gij in uw heiligdom, Gij trots van Israël!
Op U vertrouwden onze vaderen, 
zij rekenden op U en zijn verlost.
Zij riepen tot U en ze zijn gered, 
ze hoopten op U en zijn niet beschaamd.

Ze lachen met mij, allen die mij zien, 
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, 
laat Die hem redden, als Hij hem bemint.
Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot,
mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
Bij mijn geboorte werd ik U gegeven, 
vanaf de moederschoot zijt Gij mijn God.

Beluister
Psalm 22 op internet: Nederlandse samenzang; Engelse song; Meerstemmig van F. Mendelssohn
J.S. Bach, Mattheus Passion, bv. Philippe Vanherreweghe  (met ‘O Hoofd vol Bloed en wonden’)
J. Haydn, Die sieben Worte unseres Erlösers am Kreuz (Seven last words of Christ)
Pergolesi, Stabat Mater

...

Lees meer

WOONZORGCENTRA ONDER CORONA EN HET UITZICHT OP HET VACCIN. (1)

Wim Peels, medewerker Zingeving en Spiritualiteit

We leven nu al  ongeveer een jaar onder de coronamaatregelen. In de zomer zagen we versoepelingen maar door de tweede golf was het helaas noodzakelijk om de maatregelen terug te verstrengen. Het virus én de maatregelen hebben een grote impact op de hele samenleving. Een groep die zwaar getroffen werd zijn de woonzorgcentra. Vorig jaar voerde men daar erg strenge beperkingen in die een grote weerslag hadden op de bewoners, het personeel en de bezoekers. 

Zo was tijdens de eerste lockdown bezoek in de woonzorgcentra helemaal uit den boze. In die periode was er nog maar heel weinig geweten over het virus en hoe het aan te pakken. Uiterste voorzichtigheid was dan ook geboden. 

We spreken over de impact op bewoners met Wim Peels, medewerker Zingeving en Spiritualiteit bij OLV Ster der Zee in Scherpenheuvel. “Bewoners mochten niet meer naar de cafetaria, kregen geen bezoek meer. Heel wat activiteiten werden geannuleerd. Er zijn koppels waarvan man en vrouw op verschillende wooneenheden wonen. Die konden niet meer bij elkaar op bezoek. ”Ook fysiek werden zij beperkt.“ Hun fysieke ruimte om te bewegen werd ingeperkt. Wanneer iemand in kamer isolatie moet verblijven omwille van een besmetting, kan die niet meer naar de kiné.”

 Maar Covid-19 bracht ook onrust bij de residenten op psychisch en existentieel gebied. Wat doet het bijvoorbeeld met je wanneer je verteld wordt dat je besmet bent en je onmiddellijk moet denken aan een dierbare die overleden is? Wat doet het überhaupt met je als je weet dat je besmet bent, samen met vele anderen? Bewoners stellen zich de vraag wat hun leven nog voor zin heeft. Het was zoeken naar moed en houvast en dat is niet gemakkelijk. 

Iemand verwoordde het als volgt: “Ik ben aan het verwelken.” De crisis duurt lang en niemand weet hoelang deze moeilijke tijd nog zal duren. Sommigen denken terug aan de oorlogsjaren. Een groot verschil met toen is dat de vijand nu onzichtbaar en niet aanwijsbaar is. “We weten niet waar het virus zich ophoudt en wanneer het opdoemt.”

Maar we mogen ook vooral niet vergeten welke mooie, verbindende momenten ze hebben gekend tijdens de Covid-pandemie. Zo stuurden bewoners uit de ene wooneenheid kaartjes naar bewoners in een andere wooneenheid om hen zo te ondersteunen. Ook leerlingen uit scholen uit de omgeving stuurden kaartjes naar de bewoners zodat zij verbonden bleven met de buitenwereld over generaties heen.

Of denken we maar aan de flexibiliteit van de medewerkers die schuiven met uurroosters om de beste zorg te bieden. Wanneer één van de bewoners besmet blijkt, komen medewerkers op een zeer attente manier een brief voorlezen. Bovendien was er ook een collega verpleegkundige die reeds gepensioneerd is maar die een hand komt toesteken. Of vrijwilligers hielpen waar kon. 

Ondertussen is de wetenschap niet blijven stilstaan en heeft men al heel wat meer kennis opgedaan. Bovendien raakte men er meer en meer van overtuigd dat de negatieve mentale gevolgen niet te onderschatten waren. Mensen hebben nood aan sociaal contact. Alle mensen en zeker ook de mensen die wonen in woonzorgcentra. We kunnen ons allemaal nog de beelden voor de geest halen van familie en vrienden die iemand in woonzorgcentra niet konden bezoeken en dan maar hun toevlucht namen tot “raambezoeken”. U herinnert zich vast nog hoe mensen contact zochten met hun familielid staande voor het raam met vaak de telefoon als hulp in de communicatie. Er worden ook nieuwe communicatiemiddelen gebruikt. Personeelsleden helpen bewoners bij het gebruik van Skype en Whats App. En deze nieuwe communicatiemiddelen zijn een blijver, ook wanneer er meer mogelijk is blijven bewoners gebruik maken van Whats App. Wim vertelt: “Het gemis aan familie is enorm groot. Heel wat bewoners vinden het bijzonder jammer dat ze hun klein- en achterkleinkinderen niet kunnen zien opgroeien. Toch blijven ze ook hoop en moed putten uit wat nog wel kan.”  Ook hun geloof sterkt hen, op een vertrouwde manier. Bij een bewoner klonk het zo: “We mogen de hoop niet verliezen. Mijn dochter komt elke dag hier wuiven aan het raam. En dan bellen we met elkaar. Daar kijk ik naar uit. En vertrouwen hebben in Onze-Lieve-Vrouw. Dat helpt. Bidden zoals ik dat altijd gedaan heb.”

Anderen vertrouwen erop dat anderen hen opnemen in hun gebed. “Bidden kan ik nu niet. Daar heb ik geen adem voor. Ik hoop dat anderen nu bidden in mijn plaats.”
Soms helpt het om “gewoon verder te doen”. “Het leven nemen zoals het komt en er het beste van maken.”

Mooi om te zien was hoe ook heel veel jongeren spontaan individueel of vanuit jongerenbewegingen de ouderen een hart onder de riem wilden steken. Ze schreven brieven of leverden knutselwerkjes af om de eenzaamheid van de bewoners te doorbreken. Ze maakten spandoeken of ze boden hulp aan om met de nieuwe communicatiekanalen contacten te leggen. Hartverwarmend hoe de kloof tussen de generaties overbrugd kan worden ondanks alle vooroordelen. (wordt vervolgd)
Elly Mattheus, begeleider gemeenschapsopbouw

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Afscheid en dank

Met grote droefheid namen wij afscheid van André Vanparijs. Hij was 40 jaar kookouder en eeuwige raadgever bij KLJ-Oplinter. Wij kunnen hem niet genoeg danken voor al zijn hulp. Hij heeft voor altijd een plekje in ons KLJ-hart. 

Kamp 2021

Ook dit jaar gaan wij weer met zijn allen op kamp! We gaan ons 10 dagen lang vestigen in Lille, gelegen in de provincie Antwerpen. Op 11 juli vertrekken wij richting de kampplaats en 21 juli keren wij terug naar ons geliefde dorp. Onze kleine Bietels keren al terug op 18 juli. Oefen alvast maar op Antwerps accent want het kan zeker van pas komen! 
Vet nice, dude. Hopelijk stuurt Corona onze plannen niet te veel in de war.
 

...

Lees meer

De veertigdagentijd in de pastorale regio

De Veertigdagentijd is een bijzondere tijd. En in 2021 al helemaal aangezien we deze periode grotendeels of helemaal onder coronaregime zullen moeten beleven. Al bijna een jaar voelen we de beperkingen en de moeite die daarmee gepaard gaat. Dat betekent echter niet dat de geloofsgemeenschappen in onze pastorale regio zich niet intens voorbereiden op het feest van Pasen. Ondanks de beperkingen of misschien net door die beperkingen is er heel wat creativiteit. In heel wat pastorale zones in onze regio wordt er aan de slag gegaan om de Veertigdagentijd in de aandacht te brengen door bv spandoeken of boodschappen aan de kerkgebouwen te bevestigen.
Ook de solidariteit met mensen ver weg wordt in de pastorale zones niet uit het oog verloren.
Wij van de Pastorale Regio gaan op pad en zetten enkele acties en initiatieven in het licht.

Tweede Veertigdagentijdgesprek
“Laat je af en toe ‘stretchen’ door geloofsgenoten,” zegt Maarten tijdens ons tweede Veertigdagentijdgesprek. En met stretchen bedoelt hij niet de lichaamsoefeningen die sporters doen om hun spieren voor en na hun sport te rekken.

We hebben afgesproken met Maarten Cannaerts uit Meensel-Kiezegem. Maarten is een jonge veertiger, exacte wetenschapper, getrouwd en vader van vier dochters. Het zijn zijn kinderen die hem uitdagen in zijn geloof, die hem doen groeien in zijn geloof. “Toen ik pas papa werd, zag ik de verwondering in de ogen van mijn kleine pagadders wanneer zij meegingen naar de kerk. Ik probeer ook nu meer en meer door hun ogen te kijken en te geloven. De jongste doet weldra haar eerste communie en vroeg me onlangs: ‘Waarom is Jezus zo belangrijk?’” Door deze vraag gaat Maarten met hen in gesprek en daagt hij hen op zijn beurt uit om zelf na te denken over wie Jezus was en is. “In die zin brengen kinderen ons terug naar waar het allemaal om draait, naar de kern van de zaak.”

We mogen ons dus af en toe laten “stretchen” of uitdagen door geloofsgenoten op onze weg van het geloof. Maarten kwam op een gegeven moment uit op een Aramese tekst in schoonschrift, geschreven door een dochter van een bevriende familie die uit Syrië was gevlucht. De familie kwam uiteindelijk terecht in Tielt-Winge. De mensen uit de pastorale zone stonden hen bij in hun integratie en het is zo dat Maarten bevriend raakte met deze familie. De kalligrafische tekst die over de vastentijd gaat, was een aanknopingspunt om samen over hun geloof te praten. En meer bepaald over de beleving van de Veertigdagentijd. Het bracht hen in gesprek over de verschillen, aangezien de familie niet katholiek maar orthodox christelijk is. Zo vieren zij Pasen bijvoorbeeld op een andere datum. Maar meer nog dan de verschillen kwamen de overeenkomsten in geloof en geloven aan het licht. Wanneer de Syrische familie het grote belang aanhaalt van het persoonlijk gebed tijdens, maar ook buiten de vastentijd, is dat een inspiratie voor Maarten en zijn eigen geloofsleven. Immers, wanneer wij drie keer per dag bidden, mogen wij ons ervan bewust zijn dat er wereldwijd miljoenen gelovigen op dat moment hetzelfde doen. Zo voel je je tijdens je individueel gebed opgenomen in die grote wereldkerk. “Het is vaak een ontdekken of eerder een herontdekken van het belang van de zondag of het bidden. Vroeger was het bijwonen van de zondagsviering een sociale verplichting. In deze tijd is het eerder een verplichting die vanuit je innerlijk komt, een niet anders kunnen, niet omdat je anders scheef wordt bekeken, maar omdat je zelf die behoefte voelt. Het is net door er actiever en meer mee bezig te zijn dat je die waarde gaat herontdekken en dieper kunt beleven.”

Ook de diaken van de zone Sint-Donatus Tielt-Winge is iemand die Maarten “stretcht”, iemand die hem uitdaagt om zich als het ware te “uiten” als gelovige. Want getuigen van je geloof is toch ook jezelf kwetsbaar opstellen. Maar vanuit een authentieke en doorleefde getuigenis kan je ook anderen bereiken. Het is niet iets dat je voor jezelf mag houden als een schat. Geloof is er net om te delen, om door te geven zodat ook mensen die nog nooit over Hem hoorden Hem kunnen leren kennen. 

Bovendien is Maarten er ook van overtuigd dat het vaak in de kleine dingen zit. Het is belangrijk dat mensen zich persoonlijk betrokken voelen. Dikwijls willen mensen iets concreets doen. Hij haalt het voorbeeld aan van de heropbouw van de Kapel van de Heilige Bedrukte Moeder, een kapel die meer dan 100 jaar geleden werd gebouwd om het verdriet van een moeder om haar overleden kinderen een plaats te geven. Het kapelletje moest verplaatst worden door de komst van een verkaveling. Vrijwilligers uit de pastorale zone boden zich spontaan aan om de kapel terug op te bouwen op een nadere plaats.
Wanneer we Maarten vragen naar zijn beleving in deze bijzondere Veertigdagentijd geeft hij toe dat het coronaregime het niet makkelijk maakt. Er is zeker een verschil met een “gewone vastentijd”. 

Toch ziet hij ook kansen. Het concept van de open kerken, dat de zone ook al toepaste in de adventstijd, verlaagt voor velen de drempel om een kerk binnen te gaan. “We zien op zo’n open-kerken-dag mensen die we nog nooit gezien hebben in onze kerken. Zij komen binnen en mogen zich welkom voelen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de kerken open kunnen zijn en dat gelovigen en andere bezoekers een warm onthaal krijgen. Dat is ook kerk zijn.”
De Veertigdagentijd is een periode bij uitstek om meer of meer bewust aandacht te schenken aan het geloof voor Maarten en zijn gezin. Zijn jongste dochter ging de uitdaging aan om minder met haar gsm bezig te zijn. Zo komt er meer tijd vrij om aandacht te geven aan anderen. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen waar hij of zij kan.
“Laat je dus stretchen en durf!”

...

Lees meer

VERLANGEND NAAR DE DOOD

De tijd verstrijkt en Jezus voelt zich vaak inwendig heel onrustig. ’s Nachts wordt hij wakker omdat zijn hart veel te snel klopt. Het jaagt paniek en angst door zijn bloed. Hij heeft een doel te vervullen in dit leven, een opdracht die van God komt en waaraan hij niet kan of wil verzaken. De angst die dagelijks toeneemt is er één die ontstaan is uit Zijn verbondenheid met alles wat er leeft op de aarde. Aan deze verbondenheid zal plots een einde komen. Iedereen die hij hier lief heeft zal hij voorgoed moeten verlaten en hij alleen weet hoe dit scenario zal verlopen…

“Boven op de berg Golgota, met uitzicht op de bruisende stad waar plezier en vermaak overal hoorbaar en zichtbaar zijn, daar heeft men een groot houten kruis geplant. Het werd naar boven gesjouwd door een onschuldig man en bij elke stap die hij nam, doofde langzaam het geluid van de joelende mensen. Al klimmend liet hij het leven achter zich en verloor beetje bij beetje zijn eigen zijn op deze wereld. Hij wist wat Hij droeg want de aaneen gemaakte stammen stonden symbool voor zowel de boom des levens als de doodsboom. Ginder boven, op de top van de berg, zal hij o zo verlangend uitkijken naar de eeuwigheid omdat het leed dat hem werd aangedaan ondraaglijk was geworden. Daar zal hij, die mens geworden is, in het diepste van zijn pijn de menselijke vergankelijkheid ervaren. Zijn aardse leven zal zijn definitieve grens bereiken. De levensadem die God hem aan het begin in zijn lichaam blies, zal als een zucht zijn lichaam weer verlaten en meegevoerd worden door de wind, de wind die ooit over de wateren zweefde. Zo zou zijn tijd ophouden met bestaan, zo zou hij opgevangen worden door God die in alle eeuwigheid op Hem wacht, als een stilzwijgende opstijgende zucht. 

Volgens hun eigen wetten zullen zon, maan en sterren hun weg gaan. Niet omziend naar het verscheurende tafereel dat zich onder hen afspeelt. Langzaam zal een niet doorzichtbare mist van duister over de aarde trekken en de bruisende stad bedekken, het land onttrekken aan goedheid en levenslust. Het licht dat God een vorm gaf en wij zon noemen, zal doven. De stilte zal alles overnemen. Hij die niet meer is, zal verbergen wat nog moet komen.”

De zon komt op en warmt de aarde. Het licht van God ontwaakt, een nieuwe tijd breekt aan. 

Jezus staat op en omarmt de nieuwe dag. De verscheurende beelden die hij net voor ogen zag, duwt hij naar de achtergrond. Hij roept zijn leerlingen samen en zegt dat ze naar de stad gaan. Hij wordt verwacht. De Zoon van God weet dat hij, de aardse Jezus, weldra de verrezen Christus zal zijn. Zijn graf zal leeg zijn en zorgen voor een groot mysterie. Maar wie in Hem gelooft weet dat Hij is opgestaan en voortleeft in de harten van de mensen, dat Hij voortleeft in de eeuwen der eeuwen. 
Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: LIEFDE

© Josh Applegate

Het woord Liefde is een woord dat ontzettend veel voorkomt in de Bijbel. Er zijn meer dan 100 prachtige uitspraken met het woord Liefde terug te vinden. De meest gekende is misschien wel de tekst geschreven door de Heilig Paulus in 1 Kor 13, 4: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.” Deze tekst wordt vaak voorgelezen bij een huwelijk en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Meer dan dat deze tekst een voorspelling is die zich voltrekt bij elk huwelijk, is het een belofte van wat kan gebeuren als de man en de vrouw zich volledig in Liefde aan elkaar geven. Met andere woorden, deze tekst vertelt welke vruchten de Liefde kan voortbrengen in onszelf en in onze relaties met anderen.

In een ander Bijbelfragment, 1 Joh 4, 8, wordt er geschreven waar deze liefde dan vandaan komt, wat de oorsprong van deze liefde is. “God is Liefde”. We kunnen de Liefde en God niet van elkaar scheiden, want God is Liefde. Eens we dit begrepen hebben, staat de tekst van Paulus in een heel ander licht. Ik nodig je uit om de tekst die hierboven staat nog eens te lezen, maar het woord Liefde te vervangen door God. Een hele andere wereld opent zich voor ons.
Johannes zegt even verder (1 Joh 4, 10) “Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar liefhebben.” De Liefde van God voor ons mensen is geen passieve aanwezigheid, maar juist heel actief. Dit is zichtbaar in de kruisdood van zijn zoon, die wij in deze tijd van het jaar op goede vrijdag heel speciaal opnieuw vieren. Op het kruis offert Christus zichzelf compleet voor onze zonden… Uit Liefde. 
Reinhilde

...

Lees meer

SINT-MAARTEN VISSENAKEN - OPEN CHURCHES.

Open Churches is een netwerk van open en gastvrije kerken in België, Luxemburg en Frankrijk
De Sint-Germanuskerk is al jaren lid van Open Churches. Nu is ook de SintMaartenskerk Vissenaken dit jaar volwaardig lid geworden.
https://openchurches.eu/nl/ gebouwen/sint-maartens-tienen.
Buiten het betalen van het lidgeld is één van de voornaamste voorwaarden dat uiteraard de kerk open is. We slagen er nu al een jaar in onze kerk alle dagen onafgebroken te openen tussen 9 en 18 uur. Er werd ook een volledige inventaris gemaakt van alle voorwerpen. De toegang tot toren, berging, koorkast en sacristie werden afgesloten voor het publiek. 
De kerk wordt alle dagen bezocht, ook door toevallige passanten. Een kerk heeft een meervoudige betekenis. Daarom staan we open voor vragen om deze kerk meer te gebruiken. De bisschoppen vragen enkel garanties voor niet-onwaardig gebruik. Zelfs als de kerk niet onttrokken is aan de eredienst kan ze multifunctioneel en - met respect - gedeeld gebruikt worden. Het is bijvoorbeeld een perfecte plaats om een boekenruilkast te plaatsen waar boeken ter beschikking staan om door iemand gelezen, geruild of meegenomen te worden. Er heerst een warme en rustgevende sfeer. Misschien is het ook een goede plek om er te komen studeren? Van zodra er sanitaire voorzieningen zijn kunnen er diverse socio-culturele activiteiten doorgaan.
Al enkele jaren neemt de Sint-Maartenskerk deel aan de ‘Open kerkendagen’, die elk jaar het eerste weekend van juni doorgaan. Dit jaar zal het religieus patrimonium op 5 en 6 juni in de kijker staan. Het thema voor 2021 is “Kerk, een rode draad”. Eén facet van dit aanknopingspunt is dat onze kerk een leidraad vormt in de geschiedenis. Eeuwenlang werden er alle kleine en grote gebeurtenissen vol vreugde en verdriet gedeeld. We willen dat nu heel concreet zichtbaar maken. De nazaten van de families die vermeld staan op o.a. de kruisweg in de kerk brengen we samen. We nodigen hen uit aan een koffietafel in ‘onze’ of beter ‘hun’ kerk. Het leven van vele families van Vissenaken was helemaal verweven met deze kerk. Ze droegen indertijd dan ook hun steentje bij, volgens godsvrucht en vermogen. Hopelijk is de kerk te klein… R.S

...

Lees meer

GOEDE WEEK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

© Josh Applegate

Houtem kruisweg 

Ter overweging
 Kruiswegstatie uit onze kerk
Jezus troost de wenende vrouwen

Wees gegroet, beschermer van de Verlosser,
echtgenoot van de heilige Maagd Maria.
Aan u vertrouwde God zijn enige Zoon toe;
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld;
met u werd Christus mens.

Gezegende Jozef, laat ook voor ons
uzelf als een vader zien
om ons te begeleiden op het pad van het leven.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed,
en bescherm ons tegen elk kwaad. 
Amen.

...

Lees meer

OVERLEDEN HAKENDOVER

In memoriam Frans André Wouters °9/8/1937 - 11/3/2021
 In 2001 werd André Wouters, in opvolging van Marcel Hias, voorzitter van de kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker. André had zijn eigen visie over het beheren van het patrimonium van onze parochie en was ervan overtuigd dat er een frisse en transparante wind moest waaien doorheen het bestofte parcours van de vorige decennia. Vooreerst werd de pastorie aangepakt zodat de KLJ weer een onderkomen had en de parochie over een lokaal beschikte waar het secretariaat en de catechese hun vaste stek zouden hebben. Het woongedeelte moest een deel van deze renovatie en het toekomstig onderhoud van de pastorie verzekeren. Door bemiddeling van André en gesteund door het gemeentebestuur werd dit de thuisbasis van Regionaal Landschap Zuid Hageland.
 De kerk werd in diezelfde tijd onderworpen aan een grondige doorlichting. Samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en architect Erwin Trekels, startte de kerkfabriek binnen de budgettaire mogelijkheden, met de restauraties. Zo werden de daken en het gebinte volledig vernieuwd/gerestaureerd, werd de verwarming vernieuwd en geoptimaliseerd, werden nieuwe kerkstoelen aangekocht en begon het vernieuwen van de processievaandels. Het historische beeld van de Goddelijke Zaligmaker en het baldakijn werden door zijn toedoen grondig gerestaureerd. Ondanks de moeilijkere perioden in zijn loopbaan als voorzitter, bleef hij gedreven voor het engagement dat hij zich had opgelegd. Steeds opnieuw zag André tijdens zijn wekelijkse bezoek aan de kerk, andere onvolmaaktheden en rijpte het plan om voor de glasramen, het koorgestoelte en de gevels en toren een restauratiedossier in te dienen. Dit laatste was zijn stokpaardje. Overtuigd dat zijn tijd erop zat en dat de jongere generatie raadsleden aan de toekomst van de parochie diende te bouwen, stopte André in 2014 als raadslid en voorzitter binnen de kerkfabriek. André wist toen niet dat de huidige raadsleden van de kerkfabriek hem zou aanstellen als adviseur. Zo kon hij op een rustige manier de door hem opgestarte restauratiedossiers mee opvolgen en kon hij bijsturen waar nodig. Als hij werd uitgenodigd op de vergadering stond hij altijd klaar.  Alles ging zijn gewone gangetje totdat zijn rug het begaf. Beetje bij beetje brokkelden zijn dagelijkse gewoonten af. Zijn Duitse herder bleef hem trouw en lag ganse dagen naast hem aan zijn zetel. De kat lag op veilige afstand op de vensterbank. De tuin werd door vrienden verder onderhouden. Zijn dochters verwenden hem. En André wist het… Regelmatig ging ik, zolang hij thuis was, verslag uitbrengen van wat er gaande was en we bezorgden hem steevast de verslagen van de kerkraad zodat André op de hoogte bleef van het reilen en zeilen binnen de parochie. Kwam je met een voorstel dan werd er door André onmiddellijk gewikt en gewogen en volgde al snel de raad: “allej dan mar, t’es goewed” André, de parochie en de raadsleden willen u van harte bedanken voor uw inzet en alle goeie raad die we mochten ontvangen.
Martin Kinnaer

...

Lees meer

ABDISSEN (25) OPLINTER

22 Barbara Ussem
Barbara Aússems  
(Wellicht: d’Udekem?) Zij werd aangesteld in 1504 door de prelaat de Campernoille, abt van Villers.
Zij bestuurde zachtmoedig gedurende 11 jaar en stierf op 25 januari 1522, feestdag van de bekering van de H. Paulus.

...

Lees meer

Goede Week 2021 Sint-Germanus Tienen

© Kristof Ghyselinck

Evenals vorig jaar zijn wij zeer beperkt in wat kan en mag omwille van het infectiegevaar.
Toch willen wij deze week niet laten voorbij gaan zoals alle andere weken.

1. Uitzendingen eucharistie op: www.kerk-tienen.be of op Youtube onder de benaming: zondagsmis Tienen datum.
De eucharistie van Palmzondag 28 maart en Pasen 4 april wordt uitgezonden.
Op Paasmaandag is er ook eucharistie in de kerk van Hakendover om 10u. (15 personen)

2. PALMZONDAG 28 maart:
Palmwijding om 10.00 u. enkel met de apostelengroep
Van 10.30 u. tot 11.30 u. Kan men palm afhalen, ingang langs kerkdeur aan kant dekenij  en uitgang langs poort bovenaan Wolmarkt. Er mogen nooit meer dan 15 mensen in de kerk aanwezig zijn.
Dit is ook de dag van Broederlijk Delen, u kan uw gift overmaken op rekening “Mensen In Nood” BE 98 068 2272 970 93 met vermelding gift Broederlijk delen. In de kerk zal op Palmzondag ook een grote kist staan waarin u uw gift kunt neerleggen.

3. WITTE DONDERDAG: Eucharistie om 19.00 u. met maximum 15 personen, geef hiervoor je naam op
Tel. 016 81 13 43(dekenij)

4. GOEDE VRIJDAG 2 april: Kruisweg om 15 u.

5.  ZOALS ALTIJD IS DE KERK DOORLOPEND OPEN VOOR STIL GEBED.
Alles zal verlopen met inachtname van de geldende coronamaatregelen!

Joris Hardiquest, zonepastoor

...

Lees meer

VOOR DE PASTORALE ZONE - TIENEN: GEBED

© Wordpress.com

Elke vrijdagavond om 18 u. willen we samenkomen om het kerkelijk avondgebed te bidden.

19 maart: Sint Germanus (feest van Sint Jozef)
26 maart: Sint Genoveva

...

Lees meer

HET VERHAAL ZONDER BEGIN

© Brett Jordan 

Hoe begint het verhaal ook weer, het verhaal over het begin? Maar het verhaal heeft helemaal geen begin. Alleen God kent het want Hij was daar, Hij alleen. Niemand anders kan het bewijzen of de waarheid tegenspreken. Ik weet wel dat wij mensen ons ergens tussen het begin en het einde bevinden. De geboorte en de dood. Onze weg, ons leven, zit ergens tussen die twee punten. Maar waar die twee punten liggen, dat weet alleen God en Hij kent ook de juiste weg van het begin van het leven naar het einde. Hij is daar steeds te vinden, niet weg te denken.

Kom ik Hem tegen, herken ik Hem? Tja, een goeie vraag. Ik weet dat Hij in het begin een Schepper was. Iemand die vanuit het niets, iets maakte. Wat Hij daarvoor deed, kan ik niet zeggen want ik ken het begin niet. Is er dan iets voor het begin? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen want ik weet zelfs niet of met het woordje “begin” een tijdstip wordt bedoeld, een datum. God verscheen plots, laten we zeggen uit het niets want er was nog niets door Hem geschapen. 

Ik denk dat we God het best herkennen in de mens Jezus. Jezus was in de Vader en de Vader in hem ( Joh. 14,10-11). Jezus sprak namens de Vader en de Vader deed zijn werk door Jezus. De Vader was bij hem van in het begin tot het einde. God heeft zich over hem ontfermd. Zelfs het einde liet God niet zomaar gebeuren. Het was de start van een nieuw begin, een schepping vanuit de duisternis die de dood is, naar iets nieuws waar het licht voor verantwoordelijk is. Een onbekende weg door het niets naar een voor ons onbekend iets. En God zal ook op deze weg te vinden zijn naar het begin zonder einde. De verbondenheid blijft in stand want Hij schiep aarde en hemel. Kun je nog volgen?

Het verhaal zonder begin is een mooi verhaal. God zag immers dat het goed was. Hij bedacht alles. Vanuit de chaos en het woeste en het kwade, vanuit de duistere diepte waar de afgrond onmetelijk laag ligt, liet God de aarde aan Zijn voeten verschijnen. Hijzelf vernietigde het geschapene niet. Hij bekeek alles en zag dat het goed was. Hij keek ernaar met een zachte blik die alles tot rust bracht.

Ook Christus heeft al het kwade tot goedheid willen brengen, net zoals zijn Vader al van in het begin deed. Hij gaf zijn werk, zijn spreken, zijn handelen een eigen zijn. In elk van ons zit een beetje God. We zijn bijgevolg één grote familie, één groot volk dat door de Vader, de Zoon en de Geest verbonden blijft. We moeten alleen nog wat langer blijven stilstaan bij het feit dat we dan ook verantwoordelijk zijn voor elkaar, voor elkaar en al het geschapene zorg moeten dragen. Dat is de wil van God van toen Hij zich openbaarde. En dat is al heel, heel lang geleden, gewoon ondenkbaar lang. Het wordt tijd dat we het verhaal zonder begin eens terug oppikken om te komen bij het verhaal van Jezus. De plek waar het nieuwe begin is begonnen. 

Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: KATHOLIEK

© Padre David Cabral

Deze week zoemen we in op het woord Katholiek. Wij noemen onszelf Christenen, meer bepaald katholieke Christenen. Om het woord katholiek beter te begrijpen, bekijken we waarom wij ons ook Christenen noemen.

Christenen zijn mensen die bij Christus behoren door het doopsel en “navolgers van God zijn zoals geliefde kinderen past en een leven van liefde leiden door hun gedachten, woorden en werken in overeenstemming te brengen met de gezindheid die ook Christus Jezus bezielde en door zijn voorbeeld na te volgen.” (KKK 1694) Eenvoudigweg kan je zeggen dat Christenen volgelingen van Christus Jezus zijn.

Oké, we noemen onszelf Christen, maar waarvan komt dan dat stukje katholiek. ‘Katholiek’ komt van het Grieks (katholikos) en wil ‘universeel’ zeggen. “De Kerk is katholiek of universeel in een tweevoudige zin: zij is katholiek omdat “zij door Christus tot heel het menselijk geslacht gezonden is” (KKK 831). Christus heeft tegen Petrus gezegd: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen” (Mt 16, 18). Wij geloven dat deze Kerk, die inderdaad op Petrus, de eerste Paus, gebouwd is, vandaag nog bestaat. Sterker nog, wij geloven dat Christus vandaag nog leeft in de Kerk. Hij komt bij ons wanneer we samen bidden, in de sacramenten, in ons leven. Deze Kerk is niet gericht op bepaalde mensen, maar is toegankelijk voor heel het menselijk geslacht.

Anderzijds is de Kerk katholiek omdat Christus in haar tegenwoordig is. Net zoals Petrus heeft hij voor ons allemaal een vraag: Wil je mij leren kennen? Wil je mijn liefde beantwoorden? Wil je Heilig worden? Christus is niet gekomen voor enkelen, maar wil in relatie treden met ieder van ons persoonlijk. Ook al zitten we misschien met 150 in de Kerk voor de Eucharistie: Christus richt zich persoonlijk tot elk van ons en wil in ons leven aanwezig zijn.

Waarom noemen wij ons dus katholieke Christenen: Wij, de Kerk, zijn katholieke Christenen omdat we proberen dankzij ons doopsel Jezus na te volgen die in ons leeft en die voor iedereen gestorven en verrezen is.  Dat is de vreugde van ons geloof, de hoop die ons gegeven is.

Reinhilde

...

Lees meer

SINT-MAARTEN VISSENAKEN

De veertigdagentijd, een kans voor bezinning.
In Vissenaken was het de gewoonte om regelmatig de Kruisweg te doen als een gezamenlijke viering. De priester ging met misdienaars biddend langs de veertien staties die in de kerk prijken. Het volk in de kerk draaide ter plaatse rechtstaand mee met de priester en bad samen “Wij aanbidden U Christus en loven U. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt… Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, genadig.” Maar de Kruisweg kan ook individueel gebeden worden. In deze tijden van besmettingsgevaar is dit zelfs aanbevolen. Maar hoe doe je dat? En toen riep de bisschop op om een bijzondere aandacht te schenken aan de kruiswegstaties . De mensen moeten kansen geboden worden te verwijlen bij het mysterie van Jezus’ passie. Om er te kunnen bidden voor al wie vandaag leeft in de schaduw van het kruis. Maar hoe kunnen we dat doen? Door de corona-maatregelen was er plots ruimte in de kerk voor een creatieve invulling.
De veertien staties van de Kruisweg konden van de muur gehaald worden. Ze centraal in de kerk opstellen en doorlopend begeleidende teksten, zang en muziek ten gehore brengen was een idee. We doen het! 
Zo staat de Kruisweg nu midden in de kerk. Je kan er gewoon niet onderuit! Je wordt als het ware met aandrang gevraagd om in deze veertigdagentijd bij elke statie even stil te staan.
De ingesproken en met zang en muziek opgeluisterde kruisweg duurt ongeveer een uur.
Je kan staande of zittend volgen. Het is een uur van devotie. Het lijden van Christus kan je tot je laten doordringen. Deze Kruisweg beleven is zo een hedendaagse manier van boete doen.
Iedereen is in deze veertigdagentijd van harte uitgenodigd om deze kruisweg geheel of gedeeltelijk te komen doen. Dat kan in één keer zijn maar dat mag evengoed ook in stukjes, op verschillende dagen. De kerk is alle dagen open tussen 9 een 18 uur. Heb je een uurtje of zo tijd, kom dan. R.S.

...

Lees meer

PSALMEN (12) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Londen Westminster abdij noordzijde

Praise to the Lord

Lobe den Herren vinden we ook in andere talen, b.v. 

Engels
Praise to the Lord, the Almighty, 
the King of creation.
O my soul, praise Him, for He 
is thy health and salvation.
Al ye who hear, now to
His temple draw near.
Sing now in glad adoration.

Frans
Louez le Dieu Tout-Puissant, 
vrai Seigneur, vrai Roi du monde.
C’est Lui qui fit le ciel 
radieux, la terre et l’onde.
Orgues chantez, cors et 
trompettes sonnez.
Et que les anges répondent.

Beluister
Een mooie opname uit de abdijkathedraal van Westminster: ‘Hymn. Praise to the Lord’

Psalm 96

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 
zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
Treedt in zijn tempel met uw offeranden. 
Kondigt zijn roem bij de heidenen aan.
Groot is de Heer die wij vrezen en prijzen. 
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand. 
Schoonheid en kracht vergezellen Hem beide, 
wild is de zee en tevreden het land.

Beluister
U vindt deze  psalm van Ignace de Sutter onder: psalm 96 en psalm 96a zing een nieuw lied alle landen, o.m. uit Liedboek Compendium. 
Er staan ook enkele uitvoeringen met Nederlandse tekst en de melodie van de Geneefse psalm en een hele reeks van de zetting door J.P. Sweelinck met melodie van Genève en de Franse tekst van de psalm.

...

Lees meer

JEUGD OPLINTER K.L.J

Enkele vendels van de K.L.J. konden al terug bijeenkomen, onder de strikte corona-voorwaarden. De kinderen dienden wel telkens enkele dagen voor de activiteit ingeschreven te worden om alles veilig te kunnen regelen. 

School De Wijsneus
De kinderen van het eerste leerjaar van de school ‘De Wijsneus’ mochten in de klas tekeningen maken op krasfolie van historische gebouwen in Oplinter: kerk, klooster, watermolen en treinstation. Die konden ze zien op grote foto’s.  Zo oefenden ze hun vaardigheid in het tekenen en leerden ze iets van hun dorp kennen.
 

...

Lees meer

Feest van de Heilige Jozef – 19 maart 2021 Sint-Germanuskerk

Patris Corde © Kerknet

Jozef is toch wel een speciale figuur in het leven van Jezus Christus.
Als echtgenoot van Maria hebben zij hun kinderen opgevoed in een vrij moeilijke tijd. In Israël verliep alles volgens strenge joodse wetten en het land werd geregeerd door de Romeinse bezetter, die met ijzeren hand tewerk ging.
In die omstandigheden leefden de timmerman Jozef en zijn vrouw Maria, een van hun kinderen was Jezus.
Bij zijn ouders leerde hij wat rotsvast geloven is en dat geloven wil zeggen mensen bevrijden van al wat hen ongelukkig maakt en daar je leven voor geven. Zij leerden Jezus een God kennen als een lieve Vader, bekommerd om alle mensen.
Op de heiligenkalender staat op 19 maart Sint-Jozef.
Wij willen dat die dag tweemaal vieren:
-Om 9.00 u. met de eucharistie (max. 15 deelnemers)
-Om 18.00 u. vespers van zijn feestdag.
Wie er naartoe komt kan de apostolische brief van paus Franciscus krijgen:
“Patris Corde” of “ Met het hart van een vader.”
Hartelijk welkom.
Joris Hardiquest, zonepastoor

...

Lees meer

De veertigdagentijd in de pastorale regio

De Veertigdagentijd is een bijzondere tijd. En in 2021 al helemaal aangezien we deze periode grotendeels of helemaal onder coronaregime zullen moeten beleven. Al bijna een jaar voelen we de beperkingen en de moeite die daarmee gepaard gaat. Dat betekent echter niet dat de geloofsgemeenschappen in onze pastorale regio zich niet intens voorbereiden op het feest van Pasen. Ondanks de beperkingen of misschien net door die beperkingen is er heel wat creativiteit. In heel wat pastorale zones in onze regio wordt er aan de slag gegaan om de Veertigdagentijd in de aandacht te brengen door bv spandoeken of boodschappen aan de kerkgebouwen te bevestigen.
Ook de solidariteit met mensen ver weg wordt in de pastorale zones niet uit het oog verloren.
Wij van de Pastorale Regio gaan op pad en zetten enkele acties en initiatieven in het licht.

“Vele druppeltjes op een hete plaat kunnen wél het verschil maken!”

Deze uitspraak van Yvonne Saenen uit Okselaar typeert haar manier van leven. 
Yvonne stelt zichzelf voor als een heel eenvoudige vrouw uit Okselaar. In haar huis is iedereen welkom en als ze iemand kan helpen zal ze dat absoluut doen. Solidariteit en dienstbaarheid zijn haar als het ware ingegeven met de paplepel. “Als je iemand ziet die hulp nodig heeft, moet je die hulp bieden, zo goed je kan.” Dit zei de moeder van Yvonne en ze bracht dat ook steeds in praktijk. 

Ook Yvonne zelf is een doener. Al van in hun jeugd proberen Yvonne en haar man Jozef “de missies” financieel te ondersteunen. De Veertigdagentijd roept bij haar dan ook spontaan het beeld op waar je een klein stukje van wat je hebt deelt met anderen. Het is door pater Marcel uit Turnhout dat zij begonnen is met projecten op te starten in de Filipijnen. Ze richt groepjes op die eetdagen organiseren om geld in het bakje te brengen. De Filipijnen, dat is het land waar Yvonne haar hart heeft verloren. Ze herinnert zich nog goed de eerste keer dat ze in de Filipijnen aankwamen. Ze omschrijft het als niks minder dan een cultuurshock. Er was niks van voorzieningen op hygiënisch gebied of sociale tegemoetkomingen. “Jezelf wassen was alsof je op chirokamp was.” Er was dus duidelijk dringend nood om die zaken aan te pakken. Er werd sterk ingezet op informatie en educatie om hun draagkracht te vergroten. Yvonne deed aan “empowerment” nog voor dat woord algemeen gekend was. Zo werd de lokale bevolking van Noord Luzon Nueva Vizcaya aangestuurd om hun land- en tuinbouw te diversifiëren.  Waar ze voordien enkel rijst verbouwden werden er nu ook andere gewassen geteeld. Ze laat zich hierbij ook steeds inspireren door al het goede werk dat de Belgische missionarissen daar verricht hebben.

Verder zette Yvonne samen met haar projectgroep haar schouders onder de uitbouw van een hospitaal. Het was een grote logistieke opdracht om de materiële giften ter plaatse te krijgen. Ook hier komt de praktische geest van Yvonne goed van pas.  “Alleen kan je niets,” zegt ze.  “Je hebt een netwerk nodig om met al die verschillende uitdagingen om te gaan.” Sommigen willen het liefst zelf de handen uit de mouwen steken, anderen hebben een talent om sponsors aan te trekken en te overtuigen. Maar je moet de vraag ook stellen. “Nee heb je, ja kun je krijgen” is dan wel een cliché maar het is ook een waarheid. Mensen willen vaak helpen maar weten niet hoe of hebben geen idee wie ze hiervoor moeten aanspreken. “Dan is het aan ons om de vraag te stellen.” 

Yvonne heeft de stellige overtuiging dat de meeste mensen het goede willen doen, ondanks alle doemdenken dat daar soms over verteld wordt. Het is natuurlijk ook een kwestie van goede informatie. En vertrouwen! Mensen weten graag waarvoor hun steun gebruikt wordt. Het kan helpen om realisaties in beeld te brengen zodat het concreet wordt. Ze kreeg laatst weet van een spontane actie uit de buurt om haar projecten nog verder financieel te ondersteunen. Yvonne hoopt in 2022 terug te gaan naar het land dat haar passioneert. Het zal natuurlijk afhangen van de pandemische toestand op dat moment maar het verlangen om terug te gaan is er absoluut. Ze kijkt er erg naar uit om de realisaties ter plaatse te zien en de mensen daar weer te ontmoeten. 

Deze Veertigdagentijd zal weer eentje worden onder coronamaatregelen. Dat zal moeilijk zijn maar Yvonne vindt het heel belangrijk dat je daar als koppel of als gezin samen achter staat. Zo kun je elkaar steunen en voel je je als gelovige, ook in moeilijke omstandigheden, gedragen. Ze ondervindt dat het niet altijd makkelijk is om haar geloof door te geven aan jongeren. Ze denkt hierbij aan haar eigen kleinkinderen en jongeren uit de familie. Maar ook daarin is ze hoopvol. “Ik hoor bij heel wat jongeren en kinderen een nieuwsgierigheid. Ze kennen het geloof misschien niet maar horen wel spreken over Jezus, Maria. Ze stellen vragen aan mij. En ik ga daarop in. Ik weet niet of ze daarmee naar de kerk zullen gaan. Maar ik kan alleen maar zaaien. En blijven uitnodigen. En vooral niet ontmoedigd geraken als het niet meteen lukt.” 

Als we haar ten slotte vragen wat haar wens voor de Filipijnen is, hoeft ze daar niet lang over na te denken. “De Filipino’s hebben een groot geloof. De figuur van kardinaal Tagle is daar niet vreemd aan. De kardinaal vestigt ook vaak de aandacht op sociale ongelijkheden en mistoestanden. Ik hoop dus vurig dat die man ooit paus wordt.” Dat zou een mooie bevestiging zijn voor de Filipijnse bevolking en tevens een goede zaak voor de wereldkerk.
Elly Mattheus en Toni Berek

...

Lees meer

GEBED VOOR DE PASTORALE ZONE -TIENEN

Wordpress.com

Elke vrijdagavond om 18 u. willen we samenkomen om het kerkelijk avondgebed te bidden.
12 maart: Goddelijke Zaligmaker Hakendover
19 maart: Sint Germanus (feest van Sint Jozef)
26 maart: Sint Genoveva

...

Lees meer

Hymelinus van Vissenaken

Een hedendaagse benadering van de legende.

Hymelinus ontmoet te Vissenaken het dienstmeisje.
Dit klinkt net als het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh 4, 1-42). Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken. De Samaritaanse protesteert maar luistert naar hem en verkondigt daarna zelf de boodschap.
Het kan ook als een roepingsverhaal gezien worden: elk roepingsgebeuren is iets heel eenvoudigs. Jezus roept zijn leerlingen bij het werk van iedere dag. Er worden meestal geen opvallende of ongewone dingen gevraagd. Veelal hoef je om Jezus te volgen geen ander beroep te kiezen. Je kunt je eigen beroep – maar dan wel met een andere gezindheid – blijven uitoefenen.
Op het eind van het eerste millennium geloofde de lokale bevolking in de vier natuurelementen (aarde, water, lucht en vuur) en had meestal heilige plaatsen waar twee elementen samenkwamen. Op de berg van de Metselstraat waar nu de kerk staat komen aarde en lucht samen. Bij het bronneke in de Kattebos ontspringt het water uit de aarde. Daar vertoefden ook hun goden. Het meisje bij de bron is dan ook duidelijk een verwijzing naar de ‘oude’ brongodin. Deze godin gelooft Hymelinus en geeft hem water wat het ‘bewijs' is voor de middeleeuwer dat de nieuwe leer van Hymelinus het oude geloof overtroeft.

Even later is het water in wijn veranderd.
Dit teken in het Johannes evangelie (2:1-12) is het eerste van acht tekens. Het verhaal van een bruiloft in de plaats Kana. Dit wonderteken van Jezus wijst naar de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. 
Als Hymelinus in staat is om water in wijn te veranderen moet hij wel sterker zijn dat het animisme waarin de Vissenakers van die tijd in geloofden. Dit wonder maakte heel veel indruk op de heidenen (= het boerenvolk van op de hei).

Hymelinus wordt ontboden en uitgenodigd om gast te zijn.
Tijdens reizen was men aangewezen op herbergen of op de gastvrijheid van medemensen. Gastvrijheid weigeren of schenden werd beschouwd als een schande. In Mt 25,35: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.” 

Hymelinus blijft drie dagen en sterft.
De derde dag heeft een speciale waarde in het Oude Testament. Daarom trouwen joden het liefst op deze dag. Jezus stond op uit het graf op de derde dag.  En Jezus kwam aan op de bruiloft van Kana op de derde dag.

Hymelinus vraagt en ontvangt het sacrament der stervenden.
Dit is het sacrament van de ziekenzalving. Door de zalving wordt een zieke persoon weer kracht gegeven om het leven met hernieuwde moed aan te vatten. Hierbij staat het voorbeeld van Jezus centraal, die zieken de handen oplegde en genas.

Hymelinus sterft en de klokken luiden feestelijk zonder hulp van mensen.
Animistische religies beschouwen geesten als integraal onderdeel van het universum die zich op velerlei wijze kunnen manifesteren. De nieuwe godsdienst geeft hier een andere invulling aan. Engelen zijn bovennatuurlijk en verstandelijke wezens. In het christendom, de islam, het jodendom en zoroastrisme, treden engelen, als bedienden of beschermers van de mens, gewoonlijk op als boodschappers van God (of de goden), van wie ze duidelijk zijn onderscheiden, en beschikken over bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen
Voor de aanhangers van de natuurgodsdienst wordt hier het bewijs geleverd dat Hymelinus macht heeft over de lucht.
Oorspronkelijk werd er lawaai gemaakt om boze geesten te verjagen. Daarom werden de kerkklokken geluid na de aangifte van een sterfgeval, om te voorkomen dat de duivel vat kreeg op de ziel van de overledene.

Hymelinus werd dood gevonden, blinkend van aanschijn.
Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklom Jezus een (hoge) berg, de Tabor. Met Jezus verschenen ook Mozes en Elia die met de stralende Jezus praatten. De apostelen konden Jezus' gedaanteverandering amper aanzien en vielen verschrikt op de grond.
Weer wordt hier een natuurelement, met name het vuur, meesterlijk bedwongen door de man die een nieuwe godsdienst komt aanreiken aan deze Kelten en Franken.

Hymelinus zijn graf was klaargemaakt zonder enige hulp van mensen en zonder dat er uitgegraven aarde zichtbaar was, en op maat gemaakt.
Verwijzing naar het graf van Jezus dat ook al klaar was toen hij stierf. De (dek)steen was weggerold en een engel bracht een boodschap.
Aarde is uiteindelijk het vierde natuurelement dat Hymelinus volledig bedwingt. Meteen is ‘bewezen’ dat hij de juiste boodschap brengt en dat vanaf dan zeker voor de volgende duizend jaren het nieuwe christendom kan heersen.

Het ‘oude’ gebed in een hedendaagse stijl:

Heilige Himelijn, 
jij hebt de ware boodschap van Christus gebracht. 
Wil jij dan nu ook bidden voor ons tot de Heer. 
Want wij zijn je trouw. 
Jij bent nu al bij de Heer en eeuwig gelukkig. 
Vraag onze Lieve Heer om onze pijn en ons ongeluk te verlichten. 
Ondanks deze moeilijke en onzekere tijden willen wij jouw wondere daden blijven herinneren. 
Laat ons met jou voor altijd het geluk vinden. 
Amen.

Door jarenlang minutieus informatie rond Himelijn te verzamelen slaagde Rudy Scheys in het ontrafelen van deze veellagige mooie legende.
Hij draagt zorg voor de publieke relaties van de Broederschap van de Heilige Hymelinus

Hernieuwing lidmaatschap 
van de Broederschap van de Heilige Hymelinus van Vissenaken.

Bestaande leden worden gevraagd om hun lidmaatschap in 2021 te vernieuwen door de tweejaarlijkse bijdrage van 5€ per persoon te storten op rekening BE68 7310 4110 4834 van de Broederschap.
Nieuwe leden mogen dit ook doen en dienen tevens hun contactgegevens te bezorgen aan Luc Temmerman, penningmeester van de broederschap via mail: lte2308@gmail.com.

 

...

Lees meer

MEN ZEGGE HET VOORT

God schiep de mens. En daar stond hij dan met zijn voeten in de aarde zich te verbazen over alles wat er rondom hem aan wonderbaarlijke dingen gebeurde. Maar wie was God, wie was dat Iets of Iemand die hem daar had gebracht? Wat kwam hij hier doen? En God gaf ons Jezus. Wat leek die heel veel op hem en al die andere mensen die erbij gekomen waren. En Jezus vertelde…

“ Ik kreeg van God een lichaam en een stem en of jij die nu mooi vindt of niet, ik ben er tevreden mee. En hier in mijn borstkas klopt mijn hart. Kreeg ik ook van God. Het kan niet alleen kloppen maar ook breken en ik kan jullie verzekeren dat een gebroken hart pijn doet en niet zo gemakkelijk geneest. Nu hoor ik jullie vragen wanneer mijn hart dan breekt? Wel, als ik onrecht zie of over ongerechtigheid hoor spreken. Zelfs mijn geweten wordt dan aangesproken en raakt van stapel. Het geweten dat ik ook als een geschenk aangeboden kreeg van God. Het kan mij zo van streek brengen maar mij ook diep laten nadenken over wat ik met mijn stem wil zeggen zonder die te verheffen. Wat kan ik doen om harten vrolijk te laten kloppen en ze niet te breken. God moeit zich hier niet verder mee. Hij gaf mij de vrijheid, de vriendschap en de liefde. Hij zette mij op een goed pad en liet mij alles ontdekken en ervaren. 

“ Zie je, we lijken allemaal op elkaar, we lijken allemaal een beetje op God. Een beetje maar want de dag van vandaag wordt de vrijheid op vele plaatsen aan banden gelegd. Worden vele harten gebroken en vele zachte stemmen gesmoord of tegen elkaar opgezet. Wordt het geweten aangetast door machtswellust en de aarde onder onze voeten uitgeput en leeggezogen. “

“ Ik zucht, ik voel mijn einde naderen want ik ben sterfelijk, mijn pad is hier eindig. Mijn stem verzwakt, mijn hart zoekt een ander ritme. En nu denk je misschien: “Gaat God dan ook mee dood?” Dat hangt van jullie af. We zijn allemaal slechts een klein stofje, een druppel. Maar we zijn ook een piepklein zaadje boordevol nieuw leven dat ergens anders weer herboren wordt. Is dat geen mooie boodschap? En die boodschap kunnen we met onze stem uitbrengen. Hiermee kunnen we harten sneller laten gaan. Al is het maar één minuutje dat we mogen spreken. Misschien is dat net genoeg om iemand anders een moment van troost en liefde te bezorgen. Misschien is dat net datgene dat het hart van je buur nodig heeft om hem opnieuw te laten hopen, zijn geweten op het juiste spoor te zetten.”

“ Ik moet gaan, mijn Pasen tegemoet. Willen jullie het hele verhaal te weten komen, er bestaat een oud boek over God en zijn volk. Het is nog steeds te koop en ik raad het iedereen aan. Het zijn wel kleine lettertjes en vele verhalen vragen wat geduld om ze bij te tijd te brengen en ze te begrijpen. Maar ik draag elk woord ervan in mij. Men zegge het voort.
Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: JHWH

Mozes bij de brandende braamstruik - © bijbel in 1000 seconden

Met deze vier medeklinkers schrijven Joden de naam van God, die ze niet uitspreken, maar vervangen door ‘Heer’ (Adonai). In het Joodse geloof is de Heer te verheven om zijn naam uit te spreken. Het is dankzij de menswording dat christenen hier anders over denken. En toch mogen we onze wortels niet vergeten: vanwaar die vier letters YHWH. We gingen op zoek en vonden een helder antwoord in de Katechismus van de Katholiek Kerk (KKK): enerzijds is er de openbaring aan Mozes en anderzijds is er de trouw van God aan zijn volk. 

“ God roept Mozes vanuit een doornstruik die brandt zonder te verteren. God zegt tot Mozes: “Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob” (Ex. 3,6). God is de God van de vaderen, Hij die de aartsvaders geroepen had en op hun omzwervingen geleid. Hij is de getrouwe en medelijdende God, die zich zijn beloften herinnert;…(KKK 205)
Door zijn mysterieuze naam YHWH “Ik ben die Is” of “Ik ben die ben” (Ik ben die Ik ben) te openbaren zegt God wie Hij is en hoe men Hem moet noemen. Deze goddelijke naam is mysterieus zoals God mysterie is. Het is zowel het openbaren van een naam als het afwijzen ervan en juist daardoor brengt dit God, zoals Hij is, het beste tot uitdrukking: oneindig verheven boven al wat wij kunnen begrijpen of zeggen: Hij is de “verborgen God” (Jes 45,15), zijn naam is onuitsprekelijk en Hij is de God die de mens nabij komt…(KKK 206)

God, “Hij die is”, heeft zich aan Israël geopenbaard als Hij die , “groot is in liefde en trouw” (Ex. 34,6). Deze twee begrippen brengen beknopt de rijkdom van de goddelijke naam tot uitdrukking. In al zijn werken toont God zijn mildheid, zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde; maar ook zijn betrouwbaarheid, zijn bestendigheid, zijn trouw en zijn waarheid: “U prijs ik om uw goedheid en uw trouw” (Psalm 138,2). (KKK 214)

Met heel veel respect voor onze joodse wortels, heeft Paus Franciscus enkele jaren geleden om ook in de christelijke gebeden de JHWH letters in te vullen met Heer. Zingen we ook niet: ‘Alles begon met God…”. 
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

André Vanparijs, echtg. Irma Lefévre, 81 j.
Als lid Comité 850 jaar Oplinter, penningmeester van het Parochiecentrum en Voorzitter van de Landelijke Gilde en als vriend wist André mensen bijeen te brengen. Het afscheid had door de covid in beperkte kring plaats. Wij bieden zijn echtgenote, kinderen en familie onze christelijke deelneming aan.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Wandeling
Zondag 14 maart gaan we volgens het beproefde recept coronavrij wandelen in groepjes van vier. We doen een nieuwe poging voor de Torendraaierswandeling (7 km) in Waanrode. 
Wandel langs het beeld van de Torendraaier, die de Waanrodenaar vertegenwoordigt.
Passeer de Grot van Waanrode, een plaats van stilte en gebed.
Geniet op de Steenberg van een groots zicht over de uitgestrekte Waanroodse natuur.
Vertrek tussen 13.30 en 13.45 u. Inschrijven tegen 12 maart.

Noot
Het in de volksmond gebruikelijke ‘Wanroy’ is vroeger de officiële naam van het dorp geweest.
Kan iemand achterhalen waarom men poogde de kerktoren te draaien?

Bloemschikken
Dinsdag 31 maart van 19.30 tot 22.00 u begeleidt Lutgart ons stap-voor-stap naar een mooi bloemstuk in paassfeer. Dit is een on-line workshop (afstandleren meewerkles). Schrijf in tegen 21 maart. Deelnemen kan je met eigen materiaal, meer uitleg krijg je bij de inschrijving.

...

Lees meer

ABDISSEN (24) OPLINTER

21 Maria Roelants
Maria Roúlans 
Zij werd aangesteld in 1500 door prelaat Jean Campernoille, abt van Villers.
Zij bestuurde op een prijzenswaardige wijze gedurende 4 jaren en stierf op 29 juni 1504, feestdag van de H. apostel Paulus.
 

...

Lees meer

Wijzigingen vormselvieringen en eerste communies

© Tony Dupont

Momenteel weten wij helemaal niet met hoeveel wij samen mogen vieren tussen Pasen en Pinksteren. Maar ook hebben wij geen weet welke de veiligheidsvoorschriften dan zullen zijn van afstand houden en toegelaten aantal deelnemers. Bovendien hebben de catechisten de eerste communicanten of vormelingen weinig of niet kunnen ontmoeten om hen voor te bereiden op hun vieringen.
Daarom verplaatsen wij  al die vieringen best naar september of oktober 2021, zoals vorig jaar, in de hoop dat na de vaccinaties wij wat meer normaal kunnen vieren.

De eerste communies.
De verantwoordelijken van de kerk waar het kind is ingeschreven zullen u zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe datum.

De Vormselvieringen.
Hiervan kunnen wij de data meedelen
-Tienen centrum: St.-Germanus zondag 26 september om 11.45u. 
-Tienen Noord: In St.-Germanus  zaterdag 2 oktober om 16.30u.
-Tienen zuid: Hakendover: zondag 3 oktober 11.30u.
Ook hierover zullen de catechisten meer info geven.
Wij hopen uiteraard dat wij zo vlug mogelijk weer mogen samenkomen om in onze kerken te vieren en te bidden met de grote gemeenschap.

De zoneploeg en J.Hardiquest, zonepastoor

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: INITIATIE

© Josh Applegate

Als je denkt iets nieuws te beginnen en je gaat op zoek naar informatie, dan word je vaak de mogelijkheid geboden om een ‘initiatie’ te volgen: initiatie dansen, initiatie pottenbakken, enz. Het is letterlijk het begin van iets.

In onze geloofsgemeenschap kennen we drie initiatiesacramenten, twee daarvan komen aan bod in het groot artikel op het voorblad, het gaat dan om het vormsel en de eucharistie (eerste communie in dit geval). Inderdaad, heel wat jongeren en kinderen zullen ook dit jaar beginnen met stappen te zetten in het christelijk geloof. Daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf, en toch is het nog maar een begin!

Doopsel en vormsel zijn twee initiatiesacramenten die men maar éénmalig kan ontvangen. Met 3x water over het hoofd en de woorden ‘Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’, word je leven naar God gericht, dit wordt bevestigd in het vormsel met de zalving met olie op het voorhoofd en de woorden ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.’

En de eucharistie? Er was ooit een eerste keer, intussen zovele jaren geleden. Heb ik dan nog nood aan een ‘begin’, ‘initiatie’? Ja, zovele honderden malen de communie ontvangen, is mogelijk, maar het blijft een begin. En wanneer zullen we dan doorgroeien naar een hoger niveau? Dat blijft een mysterie, waarvan in het eucharistisch gebed een tipje van de sluier wordt opgelicht: we vieren eucharistie met een hele grote gemeenschap. In deze tijd beperkt tot 15, daarnaast de mogelijkheid van een digitale gemeenschap, die we aanwezig weten maar niet zien, en… de hemelse gemeenschap: alle engelen en heiligen. Voor deze laatsten is het geen initiatie meer maar een thuiskomen in de liefde van God.  

Anne

...

Lees meer

HYMELINUS VAN VISSENAKEN

Een hedendaagse benadering van de legende.
De oorsprong van de legende van Hymelinus kunnen we situeren op het einde van het eerste millennium. Waarschijnlijk zijn er ook wel wat latere toevoegingen. Het doel van het verhaal in die tijd was de grondslagen van het christendom te leren kennen en te verspreiden. De mensen moesten bekeerd worden om zich te kunnen voorbereiden op de komst van het rijk Gods.
De toehoorders waren een mix van lokale kelten en (ingeweken) franken die een natuurgodsdienst aanhingen. Enkel de toplaag van de maatschappij, een 5% van de bevolking beleed een of andere vorm van christendom.

Van de historische Hymelinus zijn er twee verschillende overlijdensdatums opgetekend.

De legende zoals overgeleverd door Johannes GIELEMANS in 1480 verhaalt:“in de tweede helft van de 8ste eeuw, ten tijde van Pepijn de Korte (751-768), eerste Karolingische koning, reisde Hymelinus doorheen onze gewesten naar Rome en bezocht er met grote godsvrucht de graven van de Heiligen apostelen Petrus en Paulus. Bij zijn huiswaarts keren trok hij door Brabant.”
De tweede helft van de achtste eeuw waren ongemeen woelige tijden met ingrijpende maatschappelijke veranderingen: politiek, religieus en cultureel. Deze periode bleef zeer lang nazinderen in het geheugen van de mensen. Daarom werden er mettertijd ook talrijke gebeurtenissen aan gekoppeld. Een gebeurtenis inbedden in een omwentelingsperiode van de geschiedenis maakt dat feit nog belangrijker en indrukwekkender.
Om de geschiedenis te schetsen: de afstammelingen van Clovis, de Merovingers, worden stilaan aan de kant geschoven door hun hofmeiers, de Pepiniden. Een nazaat van Pepijn I van Landen, Karel Martel betuigde heel wat steun aan het evangelisatiewerk, inspanningen die politiek werden beloond. In nauwe samenwerking met de pausen en met Karel’s zegen organiseerde Bonifatius de kerstening van de Germaanse volkeren, terwijl Willibrordus Friesland voor zijn rekening nam.
Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel, promoveert in 751 van hofmeier tot koning. De Karolingers zijn nu aan de macht. Dit gebeurde met de steun van de Paus die als tegenprestatie gronden toegewezen krijgt waardoor de Pauselijke staten gecreëerd worden die meer dan 11 eeuwen zullen blijven bestaan. Pepijn de Korte is de vader van Karel de Grote die op kerstdag in het jaar 800 keizer van het Roomse rijk wordt, precies 300 jaar nadat Clovis gedoopt werd.
Op een ‘planodruk’ uit 1709 over de volle AFLAAT die te verdienen is, staat als overlijdensdatum van Hymelinus 10 maart 631 vermeld, en dat hij uit Schotland kwam en verwant was met de Heilige Rumoldus.
De verwantschap met de Heilige Rumoldus aanhalen kan betekenen dat ze tijdsgenoot waren en elkaar kenden of dat ze uit hetzelfde klooster kwamen.
Rombout of Rumoldus komt uit Ierland en is de patroonheilige van Mechelen en Humbeek. Volgens de overlevering (legende) daar vermoord in 775. Uit DNA onderzoek blijkt het echter tussen 580 en 655 te zijn. Het koppelen van een grote gebeurtenis aan een belangrijke historische datum kan ook hier die meer dan 100 jaar verschil verklaren.
Hier volgt weer wat geschiedenis om de verwarring tussen Ierland en Schotland te duiden:
Ierse Kelten, Scotti genaamd, vestigen zich definitief vanaf de 5de eeuw in delen van Schotland en assimileren er met de Picten.
Tussen de 7de en 11de eeuw staken talrijke eremieten uit de Ierse (Schotse) monnikenwereld de zee over naar West-Europa zoals de zeer bekende Heilige Willibrordus en Heilige Bonifatius, maar ook kleinere lieden zoals Sint Follianus (= Saint Feuillin). Het is goed mogelijk dat er ook een band bestaat tussen Hymelinus en Sint Follianus, geboren in Ierland rond 600 en patroonheilige van Neerlinter. Hij werd net als Rumoldus vermoord. En volgens historische bronnen gebeurde dat in 655.
Deze geletterde monniken werden hier te lande met de naam Scotti aangeduid.
Het Keltisch christendom was rond kloosters georganiseerd (vergelijkbaar met de Egyptische kerk) terwijl het Romeinse (en later het Frankische) christendom meer een hiërarchische staatsstructuur aangenomen had. Vandaar dat hier in Austrasië enkel de bovenlaag christen was. Meestal omwille van politieke redenen werden deze missionarissen soms officieel ingeschakeld waardoor er na een tijd toch een christelijke éénheid ontstond, doorheen alle lagen van de bevolking.
De inhoud van de legende is onvoorstelbaar diepzinnig en zeer gevat. Er is telkens de christelijke boodschap die schitterend torent boven het heidens facet en er komaf mee maakt.

Ongeacht wanneer precies, Hymelinus was in alle geval op reis.
Bezitloosheid, het verlaten van huis en haard, en het verbreken van familiebanden zijn in de evangeliën een voorwaarde voor navolging (niet het doel). De leefwijze van een rondtrekkende prediker (zoals Jezus deed) vereist het verlaten van de vertrouwde omgeving en het afstand doen van bezit. Het doel is de verkondiging van Gods Heerschappij aan heel de wereld. 
Het keltisch christendom, de 'Iers-Schotse kerk’, werd gekenmerkt door een streng ascetisch kloosterleven. Daaruit ontstond ‘de zwerftocht voor Christus’, de ‘peregrinatio pro Christo’. Dit was leven tussen ‘vreemdelingen’ dat uiteindelijk leidde tot het ‘rode’ martelaarschap. Dit stond tegenover het ‘witte' martelaarschap dat een leven was in volledige ascese binnen kloostermuren, meestal op onherbergzame plaatsen zoals rotsen op zee.
(wordt vervolgd)

...

Lees meer

PSALMEN (11) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Londen, Kathedraal Westminster Abdij, westelijk poortgebouw

Lobe den herren

Duits 
Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren. 
Meine geliebete Seele, 
das ist mein Begehren. 
Kommet zu Hauf, 
Psalter und Harfen, wacht auf. 
Lasset die Musicam hören.

Smets
U Heer zij lof gebracht 
U klinkt ons feestlied ter ere
Wat Gij, Almachtige, 
veilig behoudt komt U eren
Al wat Gij geeft, 
alles wat ademt en leeft
Wil U, zijn oorsprong vereren

Oosterhuis
Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven.

Beluister
Dit loflied uit 1641 van Joachim Neander bestaat in vele talen en  bewerkingen. Het werd bv. enkele jaren geleden door het koor gezongen in de kerk van Oplinter, begeleid door de Harmonie. Merk vooral:
J.S. Bach, Lobe den Herren  Kantate BMV137. Elk van de vijf strofen met de Duitse tekst wordt door Bach op een andere wijze bewerkt; de tweede is bekend. Op het einde klinkt het Koraal. 

Psalm 98        
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Beluister
Er staan op internet enkele voorbeelden van Psalm 98 als samenzang met de melodie uit de Geneefse Psalter.

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Jeanne Allard, wed. René Uyttebroeck, 93 j. 
Jeanne Heeren, wed. Marcel Heeren, 96 j.
Twee sterke vrouwen, gelovige en trouwe kerkgangers. Zij hebben een hoge leeftijd bereikt en zijn in hun huis kunnen blijven, geholpen door hun kinderen, die zo hun dank uitdrukten in woord en daad. 
Door de coronamaatregelen kon maar een beperkt deel van de familie de uitvaart bijwonen. Aan allen bieden wij onze deelneming aan.

...

Lees meer

We gaan ook dit jaar niet weten wat Judas Iskariot bezielde

Voor de Kabbeeklezingen van 2019-2020 hadden we op 15 maart 2020 de Bijbelwetenschapper Luc Devisscher gevraagd om zijn voorstelling ‘Wat bezielde Judas Iskariot’ te brengen. Maar Corona stak er een stokje voor!
We deden een tweede poging om eindelijk in de ziel en het gemoed van Judas te kunnen kijken: op 21 maart 2021, midden de vastenperiode, was de voorstelling gepland. Maar het ziet ernaar uit dat Corona het weer voor het zeggen heeft! We hebben dus de voorstelling moeten annuleren. Het wordt ook dit jaar een eenzame vastenperiode, zonder de weldoende vieringen en rituelen. Gelukkig staan de kerkpoorten en kapeldeuren alle dagen open, zodat we in een vertrouwde omgeving tot rust en tot onszelf kunnen komen.
Marina Gelaude

...

Lees meer

Heer, leer ons bidden

Heer, leer ons bidden( Lc 11, 1). Een klein zinnetje met veel betekenis. Jezus had zich afgezonderd ergens op de berg waar het uitzicht waarschijnlijk mooi moet zijn geweest. Even weg van de drukte, even weg van zijn leerlingen. Nu was Hij alleen, of toch niet. Ergens, dicht bij Hem maar onzichtbaar, was Zijn Vader. Daar, op die kalme plek, nam Hij plaats om de verbondenheid met God groot te maken. De afstand tussen de aarde en de plaats waar Hij naartoe zou gaan, de hemel, werd kleiner en Zijn eenheid met de Vader nam toe. Jezus moet de rust en kalmte gevoeld hebben die plots over Hem kwam. Zijn hart bonkte minder angstig, de innerlijke vrede nam bezit over zijn lichaam en geest. 

Als een ander man daalde Hij de berg weer af en dat moet de leerlingen zijn opgevallen. Was dit de Jezus van even geleden? Hij ging bidden maar wat doet het gebed dan met een sterveling? Kun je dat leren en hoe begin je er aan? Allerlei vragen overvielen de jonge mannen totdat één van hen zei: “Heer, leer ons bidden. Leer ons ook hoe we vervuld kunnen worden met de vrede die U nu uitstraalt. Het moet toch niet zo moeilijk zijn. Heeft U het niet geleerd van Johannes de Doper?” 

Bidden. Een traditie die ook wij leerden van onze ouders of grootouders, op school, de catechese. We zijn het een beetje verleerd, we houden zelf wel controle over alles en nog wat. Wie heeft God daar nog voor nodig? Maar meer dan ooit voelen we opnieuw de behoefte aan Iemand die ons terug leert wat de zin is van het leven. Hoe wonderbaarlijk en mysterieus het leven kan zijn want de wonderen zijn nog lang de wereld niet uit. Toch blijven angst en hoop deel uitmaken van ons menselijk bestaan. Het gebed kan daarbij hulp en troost bieden. God is altijd en overal aanspreekbaar zolang je het maar stil kunt maken binnen jezelf. Stilte is nodig om Zijn aanwezigheid te voelen, beter te ontdekken wat Hij je wil kenbaar maken. 

Ik geef toe, bidden geeft niet altijd het gewenste resultaat. Vaak liggen onze verwachtingen te hoog, is onze innerlijke onrust te groot. Dan lukt het niet meteen. Zoals Lucas het in zijn evangelie schreef, ook Jezus leerde om te bidden. Het vraagt bij vele mensen wat oefening en doorzettingsvermogen. De tijdsgeest berust op het “nu en meteen” dus ons lichaam reageert onwennig en onze geest raakt van slag wanneer het plots alle rust en vrede krijgt om normaal te functioneren. 

Jezus kwam na het bidden opnieuw naar zijn leerlingen met een gevoel van een innerlijke onbeschrijfelijke vreugde. Ook al wist Hij dat zijn einde naderde. Maar wat Hij toen voelde was met geen woorden te beschrijven. Taal kent grenzen en laat ons in de steek bij de omschrijving van de emoties die het gebed kunnen losweken. Dat wonderbaarlijke gevoel van verbondenheid moet je zelf aan den lijve ondervinden. En daarom leerde Hij ons bidden.  
Hilde Rummens

...

Lees meer

Geen blad op donderdag in de brievenbus?

Verbonden met elkaar via Kerk & Leven. © Marc De Smet

Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

Heeft u op donderdag uw vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, meld het zo snel mogelijk aan Halewijn, uitgever van Kerk & Leven.

Hoe uw klacht melden?
- De snelste weg is via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Vervolgens komt het bij Halewijn terecht. Zij sturen u een nummer na en dienen een klacht in bij BPOST. 

- Een mail naar nietontvangen@kerknet.be kan ook. Bezorg dan uw adresgegevens en het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

- Geen internet? Geen probleem, u kunt ook rechtstreeks telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. 

Welke gegevens moet u meedelen?
Abonneenummer 
Naam en voornaam
Straat en huisnummer (en eventueel busnummer)
Postcode en woonplaats

Wat doet Halewijn?
De dienst Parochiebladen geeft elke klacht van een lopend abonnement door aan BPOST en stuurt de abonnee een nieuw exemplaar (van de lopende week) op dat door BPOST prioritair bezorgd wordt.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: HEILIG

7 heiligen – 14 oktober 2018 ©Kerknet.be

In de litugie is het een veel gebruikt woord en in het dagelijks taalgebruik kan het ook wel eens op een lacherige manier gebruikt worden, denk maar aan de uitdrukkingen: ‘heilig boontje’, ‘schijnheilig’. 

Wat betekent het nu eigenlijk? Het woord ‘heilig’ heeft een strikte en een ruimere betekenis

In strikte betekenis is enkel God (Vader, Zoon en Heilig Geest) heilig. In die betekenis bidden en loven we in het ‘Gloria’ eerst de Vader, vervolgens vragen we de ontferming van de Zoon EN belijden:‘Want Gij alleen zijt de Heilige. Tijdens het eucharistisch hooggebed loven en prijzen we God in het ‘Heilig, Heilig, Heilig’.

Maar er is ook de bredere betekenis. Het is net of God het niet voor zichzelf kan houden, in het katholiek geloof durven we het woord toepassen op dingen/mensen/plaatsen waar we God kunnen ontdekken. En dat zijn er heel wat, durven we naar Hem op weg gaan? Durven we met Hem op weg gaan?

De Heilige Schrift, het Woord van God, we kunnen er dagelijks in lezen en heel wat vingerwijzingen vinden om met God door de dag te gaan. Op zondag beluisteren we het samen op een plechtige en eerbiedige manier, we staan erbij recht, we bezingen het. En er komt een woordje uitleg, een meditatie, een hint voor de komende week van de priester of diaken in de homilie. 

Een heiligdom is een plek waar generaties voor ons op een bijzondere manier tot gebed zijn gekomen: een dankgebed, een smeekgebed,… Vaak zijn er verhalen mee verbonden en deze verhalen verbinden ook vandaag nog mensen die komen en gaan, pelgrims onderweg. Denken we maar aan Scherpenheuvel, Lourdes, Rome, Compostela,…

En heel wat van onze geloofsgenoten die gestorven zijn mogen ‘Heilig’ genoemd worden. Dagelijks horen we hun namen: Sint Jozef, Sint Germanus, Sint Jan,… dagelijks worden er enkele van hen herdacht of gevierd. Ken je het leven van je patroonheilige? 
Is het niet een beetje veel voor een mens om ‘heilig’ genoemd te worden? Onmogelijk toch om zoals God te worden? En toch… heeft Jezus zelf niet gezegd dat Hij ons een plaats zou bereiden? Onze gezamenlijke roeping als christen, als volk van God, is de heiligheid. Voorwaar een gevuld programma!

Anne

...

Lees meer

ZONDAGSVIERING IN SCHERPENHEUVEL

Zondag 14 februari ging Mgr. Koen Vanhoutte voor vanuit de Basiliek van Scherpenheuvel. Elly Mattheus heeft verschillende mensen vanuit onze regio uitgenodigd. Hier een verslag van de viering door twee leden van de zoneploeg van Tielt-Winge.

Wat er vooraf gaat aan een TV mis.

Op zondag 14 februari werd de VRT-mis uitgezonden vanuit de basiliek in Scherpenheuvel. Velen hebben zeker gekeken, zo vanuit een vertrouwde kerk dat nodigt uit om de viering te volgen.
Omwille van de coronamaatregelen mochten er maar 15 personen meevieren. Hiervoor werden vanuit heel onze regio gelovigen uitgenodigd die zich inzetten in de plaatselijke gemeenschappen. Dit als symbool voor alle gelovigen die zich verdienstelijk maken vooral in deze moeilijke periode.
Zo kwam deze vraag ook bij ons in Tielt-Winge aan en met 2  zijn we naar Scherpenheuvel mee gaan vieren.
We werden er verwacht een halfuur voor de aanvang. Even leek het of de viering al begonnen was Monseigneur Vanhoutte stond aan het altaar, cantor Geert Narinx smeerde zijn stem, orgelklanken vulden de basiliek. Maar het was maar een grote sound-check. 
Daarna werden er nog kabels getaped op de vloer, nog een druk overleg aan het altaar, de beste positie van de camera werd nog besproken. Een lichtspot werd nog bijgestuurd. Heel wat technici liepen over en weer. We dachten allebei, dit gaat niet op tijd klaar zijn. 
Wij  kregen ook de nodige richtlijnen, zo mochten we niet mee zingen, niet hoesten (niet evident als je er begint aan te denken!!), wel mee bidden, liefst vurig. Ook de volgorde om te communie te gaan werd afgesproken.

De klok tikte voort.

Toen zei iemand luid “nog 5 minuten”. Ineens verdwenen de meeste technici, iedereen leek er klaar voor te zijn. Het werd rustig, sereen en stil.
“Nog 3 minuten”….   “1 minuut”   … “30 seconden”  “5 – 4 – 3 – 2 – 1 “
Wie de viering gevolgd heeft, kent het vervolg. Orgelklanken vullen de basiliek en Monseigneur Vanhoutte en regiodeken, pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst treden binnen en groeten voor het altaar.
Het was een mooie serene viering met deugddoende woorden van Monseigneur Vanhoutte, cantor Geert Narinx zong prachtig, lector Elly Mattheus las zeer duidelijk voor. Zoals het hoort in Scherpenheuvel werd de viering afgesloten met het gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
Bernadette Craeninckx en Annie Laeremans

...

Lees meer

ABDISSEN (23) OPLINTER

20 Maria Vilters
Zij werd aangesteld in 1475 door de prelaat van Cîteaux.
Zij bestuurde vreedzaam gedurende 25 jaren en stierf op 22 februari 1500.

...

Lees meer

Gebed, soberheid, naastenliefde

© Wordpress.com

Dit zijn de drie pijlers voor een vruchtbare veertigdagentijd. Het beleven hiervan groeit vanuit een sterke verbondenheid met Christus en in navolging van Jezus in verbondenheid met de medemens: onze broeders in christus. Deze verbondenheid kan je op zovele manieren beleven maar is steeds gegrondvest op de liefde van God, op de liefde voor God en voor hen die God liefheeft. Uitgroeien tot de volmaakte liefde is een lange weg. Voor een stukje ga je deze misschien alleen in de eenzaamheid van het eigen hart. Toch is het ook goed deze samen te gaan met anderen, In verbondenheid wordt de draagkracht en de liefde vermenigvuldigd en de vreugde verwarmt vele harten tot éénheid van Geest.

Het gebed van de kerk.
“Heer leer ons bidden” Deze vraag blijft actueel. Het kerkelijk gebed of het getijdengebed wil tegemoet komen aan het verlangen om te bidden in verbondenheid met Christus en zijn kerk. Met Christus verbonden en “ijverig in het gebed” verkondigt men Gods heil naar het woord van de psalmist: “Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam, verkondig zijn heil alle dagen”(ps96).
God dank te zeggen “voor zijn goedheid, voor zijn weldaden jegens de mensen” (ps107) en Hem onze eigen noden en deze van anderen voor te leggen, is een opgave van iedere Christen afzonderlijk op grond van zijn opname in de gemeenschap van de kerk.
Het kerkelijk gebed, van ouds gevormd uit “psalmen, hymnen en geestelijke liederen” (Ef.5.19 en Kol.3.16) leert ons de grondhouding van de mens tegenover God en maakt ons bewust van de zending die wij in de wereld hebben; het maakt ons gevoelig voor het Woord van God en evenzeer gevoelig voor de noden om ons heen.

Samen bidden in de veertigdagentijd.
Iedere vrijdagavond willen we de kans bieden aan te sluiten bij dit gebed van de kerk. Telkens om 18u.
Vrijdag 19 februari 2021 in de kapel van PC-Kabbeek.
Volgende vrijdagen zijn nog nader te bepalen en zullen door gaan in de Goddelijke
zaligmaker (Hakendover, Tienen-Zuid) en in Sint-Genoveva (Oplinter, Tienen-Noord) en in
Sint-Germanus (Tienen-Centrum).

...

Lees meer

Triduüm Banneux ziekenwerk Vlaams Brabant

Ziekenwerk Vlaams Brabant, gaat jaarlijks eind april voor een vierdaagse bedevaart naar Banneux . In 2020 hebben we deze moeten annuleren wegens "corona"; We hadden gehoopt om dit jaar toch te kunnen gaan, maar helaas nog steeds "corona". De vaccinaties kunnen niet voor iedereen van onze groep afgerond zijn tegen begin april, en dan zijn we nog niet veilig.

Op de tweede maandag van september hebben we onze jaarlijkse dag bedevaart naar Banneux, hopelijk kunnen we deze wel laten doorgaan en zien we jullie heel graag weer bij "De Maagd der Armen" te Banneux. Ik laat wel iets weten als het zou kunnen.
groetjes Marie-Louise en Michel.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: GEBED

Een eindeloos onderwerp om over na te denken, over te praten, heel veel literatuur om er over te lezen.
Gebed is een persoonlijk avontuur van elke gelovige in zijn relatie met God, die is voor elk uniek en elke gedoopte heeft zijn manier(en) van bidden: gesprek van hart tot hart met God.

Christenen vinden een bron in het Oude Testament, vooral het boek van de Psalmen is een wegwijzer om zich tot God te richten vanuit het eigen leven. De kerk biedt ons in de mogelijke dagelijkse eucharistie een psalm als tussenzang aan. Uiteraard is dit ook zo in de zondagse Eucharistie tijdens de dienst van het Woord. 
Deze psalmen vormen ook de basis voor het getijdengebed dat door priesters, religieuzen, monikken en heel wat leken gebeden wordt. 
Het getijdengebed bevat ook heel wat hymnen die genomen werden uit het nieuwe testament en die de figuur van Jezus Christus en zijn betekenis voor de geloofsgemeenschap in het licht zetten. 

In de loop van de eeuwen heeft het liturgische gebed zich ontwikkeld rondom de 7 sacramenten. Gebedsmomenten met en door de gelovigen, voorgegaan door een gewijde bedienaar. Het vieren van de sacramenten vormt de ruggengraat van onze ontmoeting met Jezus Christus. Voor velen zijn ze een lichtpunt en een moment van verdieping.

De kerkgemeenschap kent nog een rijke waaier aan andere gebedsvormen. Zo bijvoorbeeld de ‘lectio divina’ waarbij de gelovige alleen of in een kleine groep het evangelie uitpuurt en op het eigen leven legt. Ook de christelijke meditatie en de eucharistische aanbidding kunnen op een persoonlijke of gemeenschappelijke manier gestalte krijgen. 

Binnen de huiskerk zijn er ook vele manieren om samen te bidden: morgengebed, gebed voor het eten, gebed bij bepaalde gelegenheden, avondgebed… en wellicht is in heel wat huisgezinnen deze coronatijd een gelegenheid geweest om samen te bidden. 

Ook de inhoud van ons bidden kan vele richtingen uit gaan: smeken, danken, loven, stilstaan bij…, voor de noden van kerk en wereld, voor overledenen en het mooist van al: bidden voor hen van wie we niet genoeg houden (cfr. Eucharistisch hooggebed). 

En weet u soms niet meer hoe te bidden, dan zijn er twee eenvoudige wegen: bidden tot Moeder Maria en het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.

Verenigd in gebed, 
Anne

...

Lees meer

VEERTIGDAGENTIJD - VISSENAKEN

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd, onze voorbereiding op Pasen. In de corona tijd zal dit anders verlopen dan voorheen. Toch willen we deze startdag van de vasten 2021 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Onze kerken Sint Maarten en Sint Pieter, die alle dagen open zijn,  zullen aangepast worden aan de vastentijd. Iedereen is uitgenodigd  om even binnen te komen voor een persoonlijk gebed of een moment van bezinning op de weg naar Pasen.

...

Lees meer

VASTEN OPLINTER

Om u te helpen bij het beleven van de veertigdagentijd liggen er enkele vastenkalenders in de kerk, en folders met voorbeelden van projecten die door Broederlijk Delen gesteund worden. Delen doet goed, ook met het Zuiden.
De kerk is toegankelijk voor persoonlijk gebed zondag tussen 10 en 11 u.

...

Lees meer

KERK NU EN STRAKS (1) OPLINTER

Damiaan De Veuster_ (Armand_Thiery)

Zoals u aan de opdeling in het parochieblad kan zien, heeft een parochie vier grote taken: liturgie en gebed, evangelisatie en verkondiging, diaconie en dienst aan de wereld, activiteiten en gemeenschapsopbouw.

Diaconie en dienstverlening

Door de coronamaatregelen ligt heel wat van het parochieleven stil. Toch zijn er groepen en verenigingen vindingrijk genoeg om hulp te blijven verlenen. In vele parochies ging de aandacht naar zieken of eenzamen, met een kaartje of een attentie. Er werden goederen ingezameld en uitgedeeld voor mensen in nood; De scholen zochten een evenwicht tussen leren op afstand en in de klas. De zondagsmis wordt wekelijks uitgezonden en bereikt zo gelovigen. En u ziet zelf nog andere lichtpunten.
 

...

Lees meer

PSALMEN (10) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Rembrandt: terugkeer verloren zoon

Phil Collins zoekt contact met God
En hij herhaalt zijn bede menigmaal:

In the air

I can feel it coming in the air tonight, oh Lord
And I have been waiting for this moment for all my life, oh Lord
Can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord.

Ik kan het vanavond in de lucht voelen aankomen, o Heer.
Ik heb heel mijn leven op dit moment gewacht, o Heer
Kan Jij het vanavond in de lucht voelen aankomen, o Heer. O Heer.

Maar de Heer reageert afwijzend:
Ik heb je gezicht al eerder gezien, mijn vriend
Maar ik weet niet of jij weet wie Ik ben.
Ik was erbij, en Ik zag wat je deed
Ik zag het met mijn eigen ogen
Ik weet het nog wel, maak je geen zorgen.
Hoe kon ik het ooit vergeten.
Het verdriet zie je niet
Maar de pijn wordt alsmaar groter.

Beluister
In the air van Phil Collins, de live opname

De vasten is een tijd om zich tot God te keren. De smeekbede van Phil Collins sluit aan bij de psalm, die op een welwillend antwoord van God rekent: 

Psalm 130 (129)

Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken, 
Heer, wie houdt dan stand.
Maar bij U vind ik vergeving, 
daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik.

Beluister
Er bestaan talrijke composities van psalm 130, zowel op de Nederlandse als op de Latijnse tekst (De Profundis). Van deze laatsten biedt Kerknet een keuze.

...

Lees meer

OVERLEDEN KUMTICH

Paul Rummens, echtgenoot van Mariette Van Esch, geboren te Waanrode op 15 maart 1931 en overleden in het WZC Dommelhof te Sint-Joris-Winge op 20 januari 2021.

...

Lees meer

Lichtmis en kinderzegening

© Lisa Vandersteen

Zoals wij andere jaren Lichtmis vierden kon het dit jaar niet.

Toch deden wij een oproep aan jonge ouders die in het voorbije jaar een doop hadden, om met hun kind(eren) naar de kerk te komen om hen te zegenen en om een kaarsje te ontsteken voor de kindjes.

16 jonge gezinnen gaven gevolg aan deze oproep en kwamen naar de kerk, elk afzonderlijk om even te bidden bij het Mariabeeld.

Ze werden ook uitgenodigd om zelf hun kind(eren) een kruisje te geven op hun voorhoofd.

Achteraf kregen ze een gewijd kaarsje mee naar huis.

Deze mensen zullen nu elke dag ook thuis hun kindjes zegenen.

In de St.-Germanuskerk waren al deze jonge gezinnen echt een LICHTPUNT in deze duistere coronatijd.

Pastoor J. Hardiquest.

...

Lees meer

Op weg naar Pasen in Tienen 2021

Ook onze vastentijd zal  door corona nog sterk anders zijn dan wij gewoon zijn.
De pandemie blijft ons maar uitdagen. Dus geen carnavalstoet, geen kermis van Vastenavond en ook geen aswoensdagviering als start van onze christelijke veertigdagentijd.
En toch komt de vastentijd eraan, onze opgang naar het Pasen van Jezus Christus.
Met de huidige beperkingen die ons worden opgelegd zal er nog niet veel mogelijk zijn op die tocht naar Pasen. Toch willen wij u graag een paar summiere mogelijkheden aanbieden.

Vooreerst een paar bijzondere wenken uit het evangelie van Matheus dat wij normaal op aswoensdag beluisteren.
- Maak meer dan anders tijd voor stil gebed, in uw binnenkamer en uw Vader hoort u wel, wees maar gerust.
- Geef aalmoezen, deel met wie weinig of bijna niets heeft. Onze vastenaktie Broederlijk Delen rekent op onze steun.
- Vast ook maar wat door te versoberen. Doe dat niet om bij de mensen op te vallen. En weet dat uw Vader u zal belonen.

Wat kunnen wij samen doen in deze tijd van veel beperkingen? Eigenlijk heel weinig. Toch bieden wij u een paar mogelijkheden aan.

1. Aswoensdag, 17 februari
Er is in de St.-Germanuskerk gelegenheid tot stil gebed tussen 10u. en 11u. en tussen 18u. en 19u. Dan kunt u ook een asoplegging krijgen.
Voor de rest van de dag zal de kerk zoals altijd open zijn.
Er zullen ook vastenkalenders zijn met voor elke dag van de veertigdagentijd wat gebed en bezinning.

2. Elke zondag is er kans tot stille aanbidding.
Van 9.30u. tot 11u.

3. De zondagsmis wordt elke zondag uitgezonden op www.kerk.tienen.be.

4. Er zal vooraan in de kerk bij het altaar een offerkist staan om uw gave voor Broederlijk delen  in te leggen. Dit tijdens de aangegeven gebedsmomenten tijdens heel de vastentijd. Op andere dagen kan dat in de beveiligde bus van Mensen In Nood (ingang naast dekenij) of op de rekening 068-2272970-93, Mensen in Nood, Veemarkt 36, 3300 Tienen met vermelding “Broederlijk delen.”

5. Elke dinsdag is er eucharistie om 9 u.. met maximum 15 personen

Wat de Goede week zal worden, moeten wij nog afwachten. Maar wij wensen u toch een zinvolle en geloofsversterkende vastentijd toe. En laten wij ook maar hopen en bidden dat die tijd van infectiegevaar vlug mag voorbij gaan, zeker nu het vaccin wordt toegediend. En laten wij ook hopen en bidden om het Pasen van de Heer samen te kunnen vieren. Want nu voelen wij toch wel sterk aan, dat niet kunnen samen komen als gelovigen een groot gemis is.
Een zalige vastentijd voor u allen.

De zoneploeg en J.Hardiquest, zonepastoor.

...

Lees meer

Gemis

Het is een troosteloze regendag. De lucht bekent geen kleur en een mist van regendruppels houdt elke blik naar de verte tegen. Grijs is de hoofdtint buiten en grijs is ook de kleur waarmee ik mijn gemoedstoestand kan beschrijven. Ik mis mensen om mij heen, ik mis een leuke babbel, ik mis het fysiek bijwonen van de eucharistie op zondag. Daarbij nog een kapsel om geenszins fier over te zijn en een mondmasker dat niet alleen de verstaanbaarheid beperkt maar ook gelaatsuitdrukkingen ondefinieerbaar maakt. Het is een baaldag.

Ik zit hier zeven hoog en kijk wat dichter op de hemel die toch nog onmetelijk ver weg is. Maar ik heb het verleerd van naar boven te kijken en elk gevoel dat daarbij bij mij opwelt te vertalen naar mijn binnenste. Ik kan op mooie dagen gaan wandelen langs het kanaal, het klotsende water tegen de boten horen en boven mij ruziënde meeuwen horen schreeuwen. Het zegt me niet veel meer. “Shame on me”, ik schaam mij. Ik heb het dus gepresteerd: ik heb het verleerd van om mij heen te kijken en blij, tevreden en gelukkig te zijn met wat ik heb. De onttovering  houdt mij in de greep. Ik denk alleen aan gemis. Gemis dat zoveel groter is geworden door de aanhoudende coronacrisis.

Ik ben niet alleen met dat ongemakkelijke gevoel. Iedereen kampt met gevoelens van eenzaamheid en een gedwongen inkrimpen van onze vrijheidsdrang. Zal deze pandemie ons blijven weerhouden om comfortabel en vrij rond te wandelen op onze planeet? Misschien moet ik eens beter nadenken over de woorden die Bart Peeters zingt: “ Voor dat de zon opkomt durft de nacht donker zijn.” Ik mag de hoop niet verliezen. Blijven hopen op het zien van een streepje mooie zonsopgang. De zon die de mist aan regendruppels opdroogt en via een volkomen regenboog mij weer laat kennismaken met fantastische kleuren die de natuur rijk is. Genieten van mijn praatje in de buurtwinkel en dat wat langer durven te maken. Hopen om straks daarbij mijn aangedampte bril af te zetten zodat de kwinkslag in mijn ogen terug zichtbaar wordt. Uitkijken om weer naar de kapper te mogen gaan en er blijgezind naar buiten komen. Geen gevoel meer van onttovering maar van nieuwe betovering. Straks weer het mondmasker thuis laten en terug een glimp opvangen van God in elk blij gelaat van mijn medemens. Opnieuw de volheid van het leven ontdekken maar deze keer met het besef dat we samen in harmonie moeten leven met God, onze aarde, de natuur en de mensen die er wonen. Het zal een bijzonder gevoel van nieuw geluk en vrijheid teweegbrengen. Iets dat we moeten koesteren. Maar eerst ga ik naar het weerbericht luisteren en hopen dat Frank of Sabine opnieuw beter weer aankondigen.

Hilde Rummens

...

Lees meer

VASTEN OPLINTER

Om u te helpen bij het beleven van de veertigdagentijd liggen er enkele vastenkalenders in de kerk, en folders met voorbeelden van projecten die door Broederlijk Delen gesteund worden. Delen doet goed, ook met het Zuiden.
De kerk is toegankelijk voor persoonlijk gebed zondag tussen 10 en 11 u.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: FAMILIE

Een evidente vraag van een buitenstaander of van een jong kind: waarom zegt de pastoor altijd ‘broeders en zusters’? 
En het is niet alleen de pastoor die ons aanspreekt met ‘broeders en zusters’. We zijn er ons misschien niet van bewust maar aan het begin van de eucharistie in de schuldbelijdenis (niet het gemakkelijkste gebed!) spreken we elkaar aan met ‘broeders en zusters’ en vragen we elkaars gebed. Onze schuld dragen we niet alleen, maar samen, bizar toch?

Sinds wanneer? Sinds Jezus zelf leerlingen verzamelde en apostelen uitkoos. De groep volgelingen dunde uit aan het kruis, maar daar stonden nog wel de leerling die Jezus liefhad en Zijn moeder Maria en als één van zijn laatste gebaren, geeft Jezus hen aan elkaar: ‘Zie daar uw moeder’, ‘Zie daar uw zoon’ (Johannes 19,26-27). En bijna wekelijks horen we voorlezen uit de brieven van Paulus die steevast beginnen met ‘Broeders en zusters’. 
Christenen zijn duidelijk al 2000 jaar lang familie van elkaar, zonder dat daarvoor DNA nodig is. Of toch? In het DNA van de christelijke familie horen zeker volgende kenmerken: doopsel, verbondenheid, hoop.

Door het doopsel worden we herboren als geliefde kinderen van de Vader en worden we deel van het lichaam van Christus. We krijgen het merkteken van Jezus om steeds meer op hem te gaan lijken. We krijgen de hulp van de Heilige Geest om ons leven telkens weer in het spoor van het Evangelie en de navolging van Christus te brengen.

We zijn met heel veel gedoopten, allen lid van hetzelfde lichaam, elk met zijn eigen gave en talenten, geroepen tot getuigenis en verbondenheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de wekelijkse eucharistie waar we samen komen en van waaruit we gezonden worden om met elkaar het beste van onszelf te geven om dan de 1e dag van de week telkens opnieuw naar de Bron, naar Jezus te gaan.

De hoop lijkt vandaag zo ver voor velen, het nieuws draait om ziekte, dood,… het lijkt wel of het goede vrijdag blijft: we dragen ons kruis, staan bij het kruis van anderen of horen over het kruis van zovelen. We zijn geroepen om verder te kijken. En zoals Johannes en Maria elkaar vonden bij het kruis, zo mogen wij ook elkaar vinden, in gebed, in geloof, in de dienst aan elkaar, als één grote familie, in goede en kwade dagen. Kleine tekens van hoop waarbij we bidden: Maranatha, kom Heer Jezus, kom!

Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN WZC PARK PASSIONISTEN

Beste Georges,

Door een speling van het lot werden we beste vrienden.
Je was een bijzonder een meelevend man.
De gedichten die je maakte en poëzie die je voordroeg,
ik lees ze nog dagelijks opnieuw.
Nu wandel je, weet ik,
in een zachter Licht
dat voor je uitschijnt en je stappen richt.
Je wandelt een vrede tegemoet die ik nog niet ken.
Ik wandel niet langer aan jouw zijde
maar bid voor jou in de overtuiging
dat jij op weg bent naar een gezegend Eeuwig vergezicht.

Je vriend Alex.

...

Lees meer

VASTENACTIE BROEDERLIJK DELEN 2021 HAKENDOVER

Ondanks de coronamaatregelen wenst de parochieploeg van de Goddelijke Zaligmaker Hakendover tijdens de vasten de actie van Broederlijk Delen te steunen.
Het thema van 2021 is 'Delen voor verandering'.
Vanaf zondag 14 februari 2021 zal achteraan in de kerk de vastenkalender verkrijgbaar zijn aan 2,5 euro.
Campagnefolders mag men gratis meenemen. 
De jaarlijkse koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen kan dit jaar niet plaatsvinden.
In de plaats kan men een vrije gift deponeren in de 'koffietas' achteraan in de kerk.
Hierbij willen wij u alvast een zinvolle en solidaire vastentijd toewensen en wij danken u bij voorbaat voor uw steun.
Moge deze vastentijd je inspireren en sterken om hoopvol op weg te gaan naar Pasen!

De parochieploeg

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Ter gelegenheid van Carnaval zal het bestuur van Samana wafels bakken en ze daarna coronavrij aan de leden bezorgen.

...

Lees meer

ABDISSEN (22) OPLINTER

19 Cristina Goedertuis
Cristina Goedertúÿs
Zij werd aangesteld door prelaat François Clabbon, prelaat van Villers.
Zij bestuurde gedurende vier maanden, heel de tijd ziek en bedlegerig, en stierf op 4 april 1475.

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36
Woensdagavond: op afspraak: 016 81 13 43u.
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

Gebruik zalen

Pastoraal Centrum Kabbeek
Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen
Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

Nieuw: ELSENBOS – kantine en voetbalterrein
www.ocschakel.be/elsenbos.htm

OC De Buksboom Bost
Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek
Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke
GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
rodeyns.erik@gmail.com 
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34 

Centrum Houtem
Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken
Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

...

Lees meer

De Heilige Jozef: Tedere Vader

Barmhartig als de Vader ©KULeuven - Thomas

Jozef zag Jezus dag na dag opgroeien «En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen» (Lc 2,52). Zoals de Heer deed met Israel zo “heeft hij hem aan de hand leren lopen: hij was voor hem als een vader die hem in zijn armen neemt, zich over hem boog om hem eten te geven” (cfr Hosea 11,3-4).
Jezus heeft de tedere liefde van God gezien in Jozef: «Zoals een vader zich over zijn kinderen ontfermt zo ontfermt zich de Heer over wie Hem wil vrezen» (Psalm 103,13).
Jozef heeft in de synagoge bij het bidden van de psalmen zeker herhaaldelijk gehoord dat de God van Israel een tedere God is die goed is voor ieder en dat zijn erbarming zich uitstrekt over alle schepselen» (Sal 145,9).
De heilsgeschiedenis vervult zich «in hoop tegen alle hoop in » (Rm 4,18) door al onze zwakheden. Veel te vaak denken we dat God enkel vertrouwt op onze goede en sterke kant, maar in werkelijkheid maakt hij zijn plannen waar door en ondanks onze zwakheden. En dit doet de Heilige Paulus zeggen: «Ook is er – want anders zouden de buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken – ook is er een doorn in mijn vlees gestoken , als een bode van de satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen , dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen’» (2 Cor 12,7-9).
Als dit het vooruitzicht is van de heilsgeschiedenis, moeten we leren onze zwakheid aan te nemen met diepe tederheid.
De Boze laat ons met een negatief oordeel kijken naar onze kwetsbaarheid, de Geest echter brengt het aan het licht met erbarming. De tederheid is de beste manier om om te gaan met dat wat kwetsbaar is in ons. De uitgestoken vinger en het oordeel dat we vaak hebben over de anderen zijn een teken dat we onze eigen zwakheid innerlijk niet kunnen aannemen. Enkel de tederheid zal ons redden van de Aanklager (cfr Ap 12,10). Daarom is het belangrijk de Barmhartigheid van God te ontmoeten, in het bijzonder in het Sacrament van de Verzoening, waar we een ervaring van eerlijkheid en zachtheid hebben. Het lijkt tegenstrijdig dat ook de Boze ons de waarheid kan vertellen, maar, als hij het doet, dan is het om me te verdoordelen. Wij weten nochtans dat de Waarheid die van God komt ons niet veroordeelt, maar ons opneemt, ons omarmt, ons ondersteunt, ons vergeeft. De Waarheid komt altijd tot ons zoals de barmhartige vader in de parabel (cfr Lc 15,11-32): hij komt ons tegemoet, hij geeft ons opnieuw waardigheid, hij richt ons op, organiseert een feest voor ons, met als beweegreden: «want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden» (v. 24).
Ook door de bezorgdheid van Jozef wordt de wil van God, zijn verhaal, zijn plan, volbracht. Jozef leert ons zo dat geloven in God ook betekent vertrouwen dat Hij kan werken doorheen onze angsten, onze kwetsbaarheid, onze zwakheid. En hij leert ons dat te midden de stormen van het leven, we niet moeten vrezen om het roer van onze boot aan God over te laten. Soms willen we alles controleren, maar Hij heeft steeds een ruimer uitzicht.
Paus Franciscus

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ‘ECCE HOMO’

© standaardboekhandel.be

“Ecce homo” (Ziedaar de mens), deze woorden komen recht uit de Bijbel (Joh 19, 5). In het evangelie van Johannes is het Pilatus (Prefect van het Romeinse rijk in de streek van Judea) die deze woorden uitspreekt tegen de hogepriesters en hun dienaren. Deze laatsten vragen de dood van Jezus en Pilatus zoekt wanhopig naar een oplossing, omdat hij Jezus niet ter dood wil brengen. Hij denkt dat Jezus onschuldig is en probeert te voorkomen dat een onschuldige ter dood veroordeeld zal worden.

Pilatus, die hoopt dat het Joodse volk meer zal geven om Jezus leven, laat Jezus naar buiten brengen en zegt daar de woorden “Ziehier uw koning”. Het volk heeft echter geen genade, schreeuwt het uit en Jezus wordt weggebracht om gekruisigd te worden. Pilatus, zo wordt beschreven in het evangelie van Matteüs, “wast zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: ‘Ik ben onschuldig aan dit bloed.” (Mat 27, 24).

Pilatus slaat met deze twee uitspraken de nagel op de kop. Jezus is inderdaad, zoals Pilatus zegt 100% mens. Hij is geboren, hij heeft gewerkt, gegeten, gewandeld, geleefd. Maar Jezus is niet alleen 100% mens. Hij is ook Koning, hij is ook 100% God. Deze dualiteit is soms moeilijk te begrijpen, maar leert ons inzien dat Jezus ons bestaan ook volledig op zich heeft genomen, dat hij ook met ons gaat en begrijpt wat wij in ons leven meemaken. Dat kan ons helpen om op hem te vertrouwen en ons gesteund te weten door hem.

De uitspraak ‘Ecce Homo’ is een inspiratiebron geweest voor verschillende kunstenaars doorheen de eeuwen heen. Niet alleen schilderijen dragen deze titel, maar ook boeken, films en muziekstukken. 
Reinhilde

...

Lees meer

BERICHT AAN DE MISDIENAARS.

Er is hoop en licht aan het einde van de tunnel.
Hopelijk mogen wij elkaar snel terugzien.
Ondertussen blijven wij met elkaar en in gebed met elkaar verbonden.
Vele groeten van ons en tot gauw.

pastoor J. Hardiquest en koster Claire

...

Lees meer

PSALMEN (9) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Rembrandt van Rijn: Voetwassing

Solo
De Belgisch-Congolese zangeres Maria Pierra Kakoma (artiestennaam: Lous) had het niet gemakkelijk. Maar haar geloof en wilskracht maakten haar sterk. Ze hield een vurig pleidooi voor samenhorigheid tijdens de Black Lives Matter mars in Brussel.

Wat je ook zegt of doet, je blijft alleen
Vanaf de geboorte belooft men ons 
gouden bergen en wonderen,
op voorwaarde dat je je kalm houdt
en het belangrijkste vergeet
Aan wie kunnen we hulp vragen 
tenzij aan de Almachtige Vader
Waarom is zwart geen kleur van de regenboog
Moge God mij weghouden van de wraak
iemand met hetzelfde vergelden is verleidelijk
Moet ik roepen opdat men mij zou horen
Zes - nul: het jaar van de onafhankelijkheid
Altijd je verdedigen in de gesprekken,
tot het uiterste, omdat je te fier bent 
Niemand kan zien of broederbanden echt zijn
sommigen beschouwen ons als tegenstanders
Wat je ook zegt of doet, je blijft alleen

Beluister
Lous and the Yakuza   Solo  

Godsvertrouwen en verlangen naar broederlijkheid vinden we in de psalmen

Psalm 140 (139)
Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen
bescherm mij tegen de man van geweld.
Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt, 
vervul de wensen der boosdoeners niet.
Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet, 
de armen rechtvaardig behandelt.
Zo zullen de goeden uw Naam dankend eren, 
de deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
Psalm 133 (132)
Hoe goed en hoe weldadig is het 
als broeders eendrachtig samenwonen

 

Zie ook
Een loflied voor Witte Donderdag: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar liefde is, daar is God.

Beluister
Psalm 140: enkele verzen met bovenstem, oude berijming, melodie ‘zolang er mensen zijn op aarde’
Of psalmen voor nu: ik red het niet alleen
Psalm 133: samenzang Winschoten, oude berijming: ziet hoe goed, hoe lieflijk
Of psalmen voor nu: zo mooi als mensen die familie zijn
Ubi caritas et amor, Deus ibi est : Gregoriaans of Poor Clares  Light for the world nr 9; of van Taizé of door Duruflé
 

...

Lees meer

OVERLEDEN ST.-ODULPHUS BOST

We melden het overlijden van de heer Léon Brouwier, echtgenote van Monique Vanden Abeele. Op 16 januari ll. had de uitvaart plaats in beperkte familiekring in de kerk van St.-Odulphus te Bost. Aan de familie van de overledene bieden wij onze christelijke deelneming aan.
 

...

Lees meer

DERTIENMAALBEDEVAART

Vele deelnemers waren verheugd en dankbaar dat de eeuwenoude traditie is kunnen doorgaan onder veilige omstandigheden. De opkomst dit jaar was een groot succes : 311 deelnemers registreerden zich voor deelname waarvan 83 het dertienmaal volledig hebben afgelegd. Onze dank aan de stadsdiensten, politie en brandweer om dit veilig te kunnen organiseren. Vele deelnemers drukten de hoop uit dat we volgend jaar terug een normale(re) editie kunnen houden waarbij het gelegenheidscafé de nodige drank en eten kan aanbieden aan de deelnemers en vooral kan zorgen voor het sociaal contact.  

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

PC vergaderlokaal buiten

Het jaarlijks mosselfestijn kon niet doorgaan. Maar wij zoeken de zon-zijde. Letterlijk, voor de zonnepanelen op het dak. Figuurlijk, met de hoop dat de barbecue in augustus en de restaurantdag in oktober toch zullen kunnen plaats hebben. “Er is altijd licht, tenminste als we moedig genoeg zijn het te zien, tenminste als we moedig genoeg zijn het te zijn.”
 

...

Lees meer

Lichtmis

O-L-V-tenPoelkerk: “tui erunt eum in Jerusalem ut sisterent eum domino” - “u zult voor hem naar Jeruzalem gaan om hem aan de Heer voor te stellen” Luc 2:22

Lichtmis is een prachtig feest. Hier zit ik en kijk naar de dikke sneeuwvlokken die rond het raam dwarrelen als pluimen. De gedachte aan al die lichtjes verwarmt mijn hart.

Een licht bestemd voor alle volken. Lichtmis is een feest van onuitsprekelijke vreugde, vreugde om het licht van de Heilige Geest die de mensen naar God leidt, zoals Simeon naar de tempel werd geleid ‘gedreven door de Geest’ en precies op het goede ogenblik. En God plaatste ons in Zijn kerk, om het licht van onze eigen roeping mee te dragen in de processie. Lichtmis is een van de mooiste feesten. Maar het is ook pijnlijk, want het betekent het einde van de Kerst-tijd. Hoe prachtig is de mis vandaag: Jezus heeft zich aan de hele wereld geopenbaard, en nu zingt Zijn kerk: ‘Dient de Heer in vreugde’. En Jezus gaat terug naar Nazareth met zijn voedstervader en zijn maagdelijke moeder, en Hij was hen onderdanig. 

Thomas Merton (overgenomen uit ‘Het Paradijs is overal, een jaar met Thomas Merton’)

...

Lees meer

De Heilige Jozef: Geliefde Vader

©Kerknet

Sint Jozef is belangrijk omdat hij de bruidegom van Maria en de vader van Jezus is. Zo “stelt hij zich ten dienste van het hele heilsplan” bevestigt de Heilige Johannes Chrysostomus.

De Heilige Paulus VI merkt op dat zijn vaderschap zich concreet uitdrukt “in het feit dat hij van zijn leven een dienst, een offer, gemaakt heeft voor het mysterie van de menswording en van de verlossing, dat hier nauw mee verbonden is. Zijn wettelijke gezag binnen de Heilige Familie heeft hij gebruikt om zich volledig te geven. Zijn leven, zijn werk, zijn menselijke roeping tot het gezinsleven heeft hij omgevormd tot een bovenmenselijke gave van zichzelf, in liefde ten dienste van de Messias, ontsproten in zijn huis”.

Om deze rol in de heilsgeschiedenis, is de Heilige Jozef een vader die altijd geliefd werd door het christelijke volk, dit wordt bevestigd door het feit dat over de hele wereld talrijke kerken aan hem toegewijd zijn, vele religieuze instituten, broederschappen en kerkelijke groepen hebben in zijn spiritualiteit inspiratie gevonden en dragen zijn naam, en sinds eeuwen worden van hem verschillende afbeeldingen gemaakt. Vele mannelijke en vrouwelijke heiligen hadden een grote devotie tot hem, onder hen de Heilige Teresa van Avila, die hem uitverkoren had als advocaat en voorspreker, die zich veel tot hem richtte en alle genaden verkreeg die zij hem vroeg hiertoe aangespoord door eigen ervaring, spoorde zij anderen aan hem te vereren.
In elk gebedenboek vindt men een gebed tot Sint Jozef. Specifieke aanroepingen worden elke woensdag tot hem gericht en in het bijzonder in de maand maart, die traditioneel aan hem toegewijd is. 

Het vertrouwen van het volk in de Heilige Jozef is samengevat in de uitdrukking “Ite ad Ioseph”, dit verwijst naar de tijd van de hongersnood in Egypte toen het volk brood vroeg aan de farao en hij antwoordde: “Gaat naar Jozef, doe wat hij u zeggen zal” (Gen 41,55). Het ging hier over Jozef, zoon van Jacob, die uit afgunst door zijn broers verkocht werd (cfr Gen 37,11-28) en die – zo staat het in het bijbelverhaal – vervolgens onderkoning van Egypte werd (cfr Gen 41,41-44).

Als afstammeling van David (cfr Mt 1,16.20), uit wiens stam Jezus moest geboren worden volgens de belofte door de profeet Natan aan David (cfr 2 Sam 7), en als bruidegom van Maria van Nazareth, is Sint Jozef de scharnier die Oud en Nieuw Testament verenigt.
Paus Franciscus

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: 3 IN 1

Keramiek “Barmhartige Drie-éénheid” © diocèse du Mans

Een nieuwe reclamestunt? Ja, maar wel heel oud. Zo oud als de christenheid, nog veel ouder, de Drie-éénheid staat aan het begin van alles!

Het heeft tot menige discussie geleid: de relatie van Jezus tot de Vader en de werking van de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament komen we ze alle drie tegen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op het eerste zicht lijkt de Zoon, Jezus van Nazareth het meest toegankelijk: Hij deelde ons menszijn, trad binnen in de geschiedenis van de mensheid. Hij werd onze broeder, Hij gaat ons voor, wij zijn geroepen tot navolging.

Maar is het niet de Heilige Geest die ons zovele eeuwen later leidt? En met ‘ons’ bedoelen we de hele kerkgemeenschap en elk van ons in het bijzonder. Wij worden gedoopt in de naam van alle drie, wij worden gevormd en krijgen een zegel, een stempel, een cadeau: de Heilige Geest. Waw, een goddelijke helper!

En als we in de lente, binnenkort, alles tot bloei zien komen, fris en groen, dan kunnen we daarin een ongekende kracht ontdekken, de kracht van de schepper, de Vader.

En het mooiste is dat deze drie, zo verschillend, toch zo perfect van elkaar houden, dat zij niet te scheiden zijn. Dit is wel de allermooiste ontdekking: de 3 in 1 is gemeenschap, gemeenschap van liefde, betrokken op elkaar, communio.

En wij delen erin, elke eucharistieviering begint met het in herinnering brengen van dit grootse mysterie: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen” (2 Kor 13,13). En na de homilie van de priester mogen we ons geloof in de Drie-Ene belijden, zoals dat in Nicea (325) en Constantinopel (381) werd verwoord.

3 in 1, een reclamestunt? Ja, een goddelijke stunt, een reddende stunt, een gemeenschappelijke stunt van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zeg het voort: GRATIS!
Anne Mariën

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Op oudejaarsavond zijn we met een paar bestuursleden van Samana nog eens uitgerukt om de potjes met kaarsjes te zetten. Vaarwel 2020, welkom 2021. Aan allen een voorspoedig en gezond nieuw jaar gewenst met veel lichtpuntjes.
 

...

Lees meer

SINT–ANTONIUS 2021 VAN UIT ONS KOT

Dag allemaal

We zouden zondag Sint – Antonius vieren met varkenskopverkoop in Wever.
Corona steekt stokken in de wielen.
Kunnen we daarom niet vieren? Natuurlijk wel!!!

Koop in de loop van de week, indien mogelijk bij uw plaatselijke beenhouwer:
- preskop: leg hem op een dikke snee bruin brood met een klets straffe mosterd erop zodat de tranen in uw ogen springen.
- witte pensen of zwarte pensen; bak ze bruin en verorber ze met een dikke lepel compote.
- overgiet alles met bier, wijn of een andere lievelingsdrank.
Stuur een foto van uw festijn naar karin.denruyter@skynet.be en zij zal uw foto op de facebookpagina van het Davidsfonds van Glabbeek zetten.

Verzorg u goed en blijf gezond.

Met de hartelijke groeten van: 
Danny Pieraets: voorzitter.
Bernadette, Berte, Francine, Karin, Leona, Monik, Stien, Jef, Louis,  Stefan.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Winterwandeling
Zondag 10 januari gingen we op proef-coronaproof wandeling in Lubbeek-Binkom: bewegen in openlucht met groepjes van hoogstens vier, social distance en mondmasker, niet samenscholen. We gaan opnieuw wandelen op zondag 7 februari en willen de deelname bewust kleinschalig houden: alleen leden, geen mannen. De bestemming van de tocht wordt tijdig medegedeeld.
Digitaal
Om contact met mekaar te kunnen hebben plannen we een faceboekgroep voor femma en een nieuwe nieuwsbrief. Ook aan een digitale les wordt gewerkt. Dit is spijtig genoeg alleen voor wie over een Personal Computer, een tablet, Iphone of smartphone beschikken en ermee kunnen en willen werken. Daarom hopen we dat de covid-19 pandemie ingedijkt en onder controle geraakt, zodat er een versoepeling van de maatregelen volgt, en terug gewoon bijeenkomen mogelijk wordt. Intussen: ‘Al mogen we mekaar niet vastpakken, we zullen elkaar niet loslaten’.

...

Lees meer

TONEEL IDEE’80 OPLINTER

Zoals u merkt zijn wij door Covid-19 genoodzaakt het toneeljaar 2021 over te slaan. Maar geen nood, in 2022 staan wij opnieuw op de planken. Wij voorzien er vijf voorstellingen in de tweede helft van januari. Hopelijk tot dan.
Beste wensen vanwege de hele idee ’80 ploeg.

...

Lees meer

ABDISSEN (21) OPLINTER

18 Margareta Ardennekens
Margarita Ardennekens
Zij werd aangesteld in 1468 door prelaat François Clabbon, abt van Villers. 
Zij bestuurde op een prijzenswaardige wijze gedurende 5 jaren en stierf op 10 oktober 1474.

...

Lees meer

ABC voor het geloofsgesprek: CHRISTENEN

Our Lady of Fatima Seminary, Erechim, Brazil © Mateur Campos Felipe

In onze multiculturele hoofdstad leven vele godsdiensten naast elkaar en met elkaar. Daar zijn heel wat christenen bij. Dat protestanten, anglicanen en orthodoxen ook christenen zijn, dat werd me duidelijk in de geschiedenislessen en later ook in ontmoetingen. Naast deze duidelijk afgelijnde groepen zijn er nog heel wat verschillende groepjes christenen. Zij hebben één ding gemeenschappelijk: zij proberen allemaal Christus na te volgen.

Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse ‘Messias’, ‘de Gezalfde’. In het Oude Testament lezen we hoe bepaalde koningen en profeten gezalfd worden voor een specifieke opdracht/roeping, hiermee wordt kracht en hulp gevraagd over een koning of profeet (denk maar aan koning David).

Toebehoren aan Christus en vraag om hulp en sterkte kennen katholieken in de sacramenten. Gelovigen worden zo steeds meer doordrongen van en gelijkend op Christus. Het gebruik van olie bij het toedienen van een aantal sacramenten is dan ook evident.

“De symboliek van de zalving met olie is eveneens kenmerkend voor de heilige Geest, … Bij de christelijke initiatie is de zalving het sacramentele teken van het vormsel” (KKK 695). Chrisma, zalf wordt ook gebruikt bij het doopsel, het priesterschap en de ziekenzalving. 
Daarnaast is er ook specifieke olie voor de zalving van de catechumenen (een persoon die zich voorbereid op het ontvangen van het doopsel). Dit is een eerste stap die de keuze voor Jezus Christus ondersteunt.

Jezus als Christus wordt in een vaak gebruikt symbool weergegeven: de Chi-Rho, ook wel het Christusmonogram of Christogram genoemd. Een zoektocht in de eigen kerk zal heel wat exemplaren opleveren!

Christen is niet alleen een eretitel maar ook een opdracht, dit wordt al duidelijk in de Handelingen van de apostelen: “Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd” (Han 11,26).

We zijn blij tot de grote familie van christenen te behoren!
Anne Mariën

...

Lees meer

KERKBEZOEK OPLINTER

noveenkaarsen Sint Genoveva 

U kan naar de kerk komen om even te bidden of een kaarsje aan te steken: zondag tussen 10 en 11 u. Onze dank gaat naar de personen die instaan voor het onthaal. Ook naar hen die de kerststal buiten en in de kerk hebben gezet en terug veilig opgeborgen.
 

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

Het lidgeld werd betaald per overschrijving; de lidkaarten worden in uw brievenbus bezorgd.
De coronamaatregelen hebben ook onze vereniging verlamd. Wij konden vorig jaar alleen onze feestvergadering in januari organiseren. Dit jaar staat het souper niet op het programma. Voor het overige is het afwachten. We hopen op een verbetering, en houden jullie op de hoogte van de nieuwe activiteiten. Met vragen of bedenkingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden.
In afwachting van een ‘veilig’ weerzien wensen wij u en uw familie een gezond en vreedzaam 2021.

...

Lees meer

Dertienmaal bedevaart Goddelijke Zaligmaker- Kapel O.-L. Vrouw-ten-Steen

Zaterdag 16 januari 
Ondanks Corona zal “Het dertienmaal” kunnen doorgaan mits het volgen van de volgende maatregelen; een gescheiden looproute aan en in de kerk. Aankomen aan de ingang kerk langs de hoge trappen Hakendoverstraat. Vertrek via de kant sacristie en trappen kant Schoolpad richting Hakendoverstraat. 
Gebruik van mondmasker verplicht op het kerkhof,  in de kerk en de kapel van Grimde. Gebruik van handgel verplicht in de kerk. 
Er zal geen gezamenlijk vertrek zijn om 14 u. 
Sociale afstand bewaren : wandelaars mogen maximum met 4 personen samen of in hun gezinsbubbel de dertienmaalbedevaart afleggen. 
Er zal geen middernachtzegening plaatsvinden. Een volledig dertienmaal kan gedeeltelijk dit jaar en de rest volgend jaar worden afgelegd.
Gelieve uw huis te bevlaggen bij voorkeur met de processievlag “ Hakendover 1300” en een kaars te branden in je voortuin of aan je voordeur.

Registratie van de deelnemers vooraf gewenst: zie website www.pp-h.be

...

Lees meer

ABC voor een Geloofsgesprek: BLIJDE BOODSCHAP

Dit is de letterlijke vertaling van het Griekse woord ‘eu-angelion’, in het Nederlands ook wel ‘evangelie’. Voor christenen vormen zij het centrum van hun geloof. Vier mannen waagden zich aan het schrijven van zo’n Blijde Boodschap. Elk van hen heeft zijn eigen achtergrond en de gezamenlijke getuigenissen en bronnen om te schrijven over Jezus.

De lezing uit het evangelie vormt telkens een hoogtepunt in de kerkelijke liturgie, dat merken we aan de woorden en gebaren waarmee het omgeven wordt. Het is vanuit het evangelie dat andere teksten uit Oud en Nieuw Testament hun volle betekenis krijgen.

Doorheen de eeuwen zien we ook telkens weer hoe het evangelie zich baan breekt en hefboom is voor vernieuwing, verdieping en authenticiteit. Het is Jezus zelf die steeds weer herontdekt wordt aan de hand van de getuigenissen van de evangelisten. Als we met een open hart luisteren naar zijn woord, kan dat ons raken, kan dat ons leven richten. Niet altijd gemakkelijk wat Hij van ons vraagt!

En toch… de inhoud van die Blijde Boodschap is niet altijd rozengeur en manenschijn! Jezus ontvlucht de duistere kant in de mens niet. Hij ontmoet zieken, zwakken en bedriegers, zij zijn hem niet vreemd, hij treedt hen tegemoet als een vriend en gaat met hen op weg (tot op het kruis toe). Hij ontsnapt ook niet aan het lijden. Een lijden dat uitmondt in Leven. Aan dat Leven mogen wij allen deel hebben. Dit deelnemen geeft hoop, geef toekomst. Jezus leert ons God kennen als barmhartige, rechtvaardige en liefhebbende Vader. 

Paus Franciscus nodigt de gelovigen uit om het evangelie steeds op zak te hebben en er dagelijks in te lezen. Het mag niet bij lezen alleen blijven, het is ook een handleiding voor een gelovig leven. Het licht van het evangelie helpt gelovigen het eigen leven te bekijken vanuit het licht van Jezus Christus.

Het Evangelie, een werkwoord, een levensopdracht, ook in 2021!
Anne Mariën

...

Lees meer

KERST IN GOETSENHOVEN

Op kerstdag maakten meer dan 100 mensen een wandeling ( al dan niet met korte stop voor een kaarsje aan te steken of een kort gebed ) door onze mooi versierde kerk. Heel wat mensen lieten in het doopvont giften achter voor de kwetsbare gezinnen onder ons. Waarvoor hartelijk dank!
Wij hopen sommigen van hen, na de corona-ellende , al eens te mogen ontmoeten in onze gebedsdiensten.

...

Lees meer

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De leden van Samana kregen een kerstgeschenkje. Voor hen die thuis zijn was een kerstbrood voorzien, voor de mensen in een rust- of verzorgingstehuis een pakje. En voor iedereen een kaartje met een bemoedigend woord.

Een kaartje, een geschenkje, 
om jou in deze moeilijke tijden 
een beetje te verblijden; 
Voor jou en je familie: 
Een goede gezondheid, levensvreugde, 
liefde en geluk in het nieuwe jaar.
Hou vol, met goede moed.
Het komt weer goed.

...

Lees meer

HAKENDOVER PROCESSIECOMITÉ – DERTIENMAALBEDEVAART

Samen met de parochieploeg en de kerkfabriek organiseert het processiecomité de jaarlijkse “Dertienmaalbedevaart” op zaterdag 16 januari 2021. Er is geen gezamenlijk vertrek.
De kerk zal open zijn vanaf 09.00 u tot 22.00 u. Je kan er terecht voor een persoonlijk gebed en om je naam te noteren in het kerkregister. Uitzonderlijk kan je in 2021 en 2022 samen dertien “toeren” afleggen die zullen gelden als een volledige dertienmaaltocht.
Om de wandelaars te ondersteunen vragen wij aan alle bewoners om aan hun huis bij voorkeur de processievlag “ Hakendover 13 eeuwen” te hangen en aan elk huis gelegen op de dertienmaalroute een kaars te laten branden. 
Vooraf inschrijven gewenst ; meer informatie over de veiligheidsvoorschriften vind je bij het pastoraal nieuws van de zone.   
 

...

Lees meer

KERKBEZOEK OPLINTER

Om u de kans te geven ’s zondags even in de kerk te bidden of een kaarsje aan te steken, zal het gebouw open zijn tussen 10 en 11 u. Er zijn ook noveen kaarsen met een afbeelding van onze patrones de H. Genoveva, die u eventueel ook mee naar huis kan nemen.
 

...

Lees meer
26/04/2021

VOOR DE PASTORALE ZONE -TIENEN. GEBED

© Wordpress.com

Elke vrijdagavond om 18 u. willen we samenkomen om het kerkelijk avondgebed te bidden.
26 maart: Sint Genoveva

...

Lees meer

CONTACTEER ONS