OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

HARMONIE OPLINTER

Na de geslaagde light-uitgave van Oplinter-Kermis hernemen we ook het langverwachte muziekkamp weer op: van 7 tot 14 augustus trekken we naar Nieuwpoort om muziek en plezier te maken. Het wordt de aanloop van een nieuw werkjaar.
 

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

De huidige corona-regels laten het ons momenteel nog niet toe om onze jaarlijkse BBQ als een ‘gezellig’ gebeuren te organiseren. 
Wolle gon doar iejt on doeng seg!
Om u toch wat tegemoet te komen en natuurlijk ook om wat geld in het laatje te brengen om onze vaste kosten te kunnen blijven betalen, willen we jullie dit jaar aanbieden: een fantastisch ontbijt aan huis, op zondag 15 augustus 2021. Een mand gevuld met 2 pistolets, 2 koffiekoeken, beleg, een drankje, fruit en zoveel meer lekkere dingen. U heeft de keuze tussen een mand voor één of twee personen of voor een kind. In Oplinter wordt de ontbijtkorf aan huis geleverd. Anderen kunnen hun ontbijt afhalen vanaf 8.00 u.

...

Lees meer

O.L.V.-TEN-POELKERK

Vanaf juli worden de vieringen op zaterdag om 16.30 uur hervat.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER- WULMERSUM

Elke woensdag maken we een fietsuitstap. Vertrek om 14.00 aan de kerk.
 

...

Lees meer

NIEUWS

PATER JAN MORIAUX OVERLEDEN

Op maandag 12 juli 2021 overleed Pater Jan Moriaux in zijn ouderlijk huis op de leeftijd van 89 jaar. Pater Jan is een minderbroeder van St.-Franciscus. Heel zijn leven was bezield door Franciscus van Assisi,en zoals zijn grote voorbeeld diende Jan de mensen in alle eenvouwd.

Gedurende vele jaren was hij Godsdienstleerkracht in het college van Zoutleeuw. En ook werd hij op latere leeftijd nog pastoor van Vissenaken zijn geboorteparochie, waar hij bleef wonen tot zijn laatste levensdag.

Het was een minzame man om mee om te gaan en Vissenaken verliest een belangrijke bewoner die zich heeft ingezet voor de mooie levenssfeer bij de bewoners van zijn dorp.

Nu is pater Jan voor altijd geborgen in zijn grootste voorbeeld Jezus van Nazareth.

Wij danken u Pater Jan en bid bij de heer voor ons.

De uitvaart heeft plaats op zaterdag 17 juli 2021 om 10.30u.

Joris Hardiquest, zonepastoor..

...

Lees meer

PASTORESONTMOETING

Op dinsdag 22 juni kwamen we in het regiohuis te Scherpenheuvel samen met de pastores uit onze pastorale regio. Na een raar werkjaar met vele beperkingen en gemis die iedereen uit het pastorale werkveld dwongen tot creativiteit en flexibiliteit was het bijzonder fijn om elkaar weer werkelijk te “zien”. Vanuit de regio zijn we bijzonder dankbaar voor al die betrokkenheid. Het werd die dinsdag een avond vol ontmoeting en uitwisseling, terugkijkend op het voorbije werkjaar maar ook vooruitblikkend. Zo zijn we Kerk met het oog op morgen.
Elly Mattheus | begeleider gemeenschapsopbouw
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

We zullen weer Eucharistie vieren zoals vroeger: de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand om 18 u. Mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. We kunnen 35 (vijfendertig) personen toelaten. Stewards helpen u aan de kerkpoort en in de kerk.
 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: CREDO

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.


Regelmatig bidden Christenen overal ter wereld samen het ‘Credo’ (Latijn voor ‘Ik geloof’), de geloofsbelijdenis. Daarin zeggen we als Christenen waarin we geloven, wat de essentiële dingen zijn in ons geloof. Sinds het jaar 1014 wordt de geloofsbelijdenis elke zondag samen gebeden tijdens de zondags-eucharistie. Eigenlijk is dit een heel sterk moment van geloofsgemeenschap. Elkeen spreekt voor zich uit dat hij gelooft en dit wordt samengevoegd met het gebed van de hele gemeenschap.

De eerste geloofsbelijdenis kan men vinden bij de brieven van de Heilige Paulus, of bij de woorden die uitgesproken worden bij het doopsel. De geloofsbelijdenis die hier neergeschreven is, noemt men de ‘apostolische’ geloofsbelijdenis, geschreven in het jaar 170.

Er is een andere geloofsbelijdenistekst, uitgebreider dan deze nl. de geloofsbelijdenis van Nicea. De teksten van de geloofsbelijdenis zijn teksten waar sterk over nagedacht is door verschillende geloofsleraren door de eeuwen heen en zijn dus meer dan gewoon woorden die opgezegd worden ter traditie, het heeft een diepere inhoud en waarde. Daarom kunnen we er veel uit leren of kan het ons helpen ons geloof beter te leren kennen.

Ik nodig jullie uit de tekst van de geloofsbelijdenis te lezen, en als we hem samen op zondag mogen uitspreken en bidden, in ons hart ook een ja te laten groeien voor het geloof dat je op dat moment uitspreekt samen met de wereldkerk.

Reinhilde

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: DIACONIE

Naast bidden en catechese (geloofsonderricht) is diaconie een essentieel onderdeel van de opdracht van een christelijke gemeenschap en van elk christen in het bijzonder. Heel bekend zijn onze jaarlijks terugkerende diaconale acties voor Welzijnszorg en Broederlijk Delen. Minder zichtbaar zijn de dagelijkse kleine acties van dienstbaarheid die christenen kenmerken. Dienstbaar aan elkaar in het gezin, dienstbaar op het werk, dienstbaar waar nood is, niet in de schijnwerpers, maar wel voedingsbodem voor positief en toegewijd samen leven. De Heer Jezus ging ons voor: in het gezin, onderweg,... tot op het kruis.

Voor de eerste christengemeenschappen maakte diaconie deel uit van hun DNA, zelfs in die mate dat er een ambt uit ontstond. In de handelingen van de apostelen wordt verhaald: “In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën, ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijks ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: “Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.” De hele groep stemde met dit voorstel in. (Han 6,1-5a)

Het diaconaat was geboren. In de katholieke kerk belichamen de diakens de dienstbare opdracht van de Kerk. Een opdracht, vaak achter de schermen waar we allen deel aan hebben. 
Anne

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: EERSTE GEBOD

© Nick Fewings

In het oude testament werd er veel gesproken over verschillende geboden, wetten en regels waaraan het joodse volk zich moest houden. De Christenen geloven in een heel ander gebod. Zo zei Jezus :“U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mat 22,37) Jezus geeft ons een wet niet meer gebaseerd op regels, verplichtingen en plichten, maar een wet van Liefde. Soms wordt er als woord van kritiek wel eens gezegd dat er veel wetten of regels zijn waaraan we ons moeten houden. Als we dieper kijken is de essentie van alles wat een Christen probeert te doen de Liefde: God liefhebben en elkaar liefhebben.

Wanneer je jezelf de vraag stelt of het goed is het ene of het andere te doen, kunnen deze twee enige geboden je vaak al een heel eind op weg helpen. Draagt dit bij aan Liefde? Heeft het als vrucht Liefde? Is het uit Liefde dat ik dit wil doen. En deze Liefde is hierbij dan geen oppervlakkige Liefde, maar een diepe Liefde die van God komt en naar God gericht is. 
Reinhilde

...

Lees meer

CONTACTEER ONS