OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

LICHTMIS

Op dinsdag 2 februari 2021 van 14 tot 16 u. zal de kerk open zijn in het teken van “LICHTMIS” iedereen is van harte welkom voor persoonlijk gebed of het branden van een kaarsje.
 

...

Lees meer

SINT-HUBERTUSVIERING OPLINTER

In de parochieploeg werd overeengekomen de jaarlijkse Eucharistieviering met dierenwijding van zondag 8 november aan de Sint-Hubertuskapel niet te laten doorgaan. De reglementen voor groepen in verband met Covidis zijn streng en het zal moeilijk zijn ze te respecteren. Ook de doorgang van de honden voor de zegening kan moeilijk georganiseerd worden.
We zullen de muzikale omlijsting met blaasinstrumenten en de aangeboden drank na de viering missen, maar hopen dat tegen volgend jaar de vier russen overwonnen zijn.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Startdag
KLJ-Oplinter liet het knallen. Een goed-georganiseerde startdag luidde het KLJ-jaar in. Enthousiaste leidsters (10) en leiders (8) stonden te popelen om de leden en de vriendinnetjes en vriendjes die ze meegebracht hadden te verwelkomen. Er werden die dag 128 leden ingeschreven, en er zullen waarschijnlijk nog  bijkomen. Zo kunnen we er weer een geweldig jaar van maken,. Proficiat aan de leidingsploeg en veel dank aan wie achter de schermen de Italiaanse en half-Vlaamse warme maaltijden en de nagerechten gereedmaakten.
Activiteiten
Zaterdag 10 oktober, Plus-16: De Campus Cup. Helpt de perfecte student die nog nooit herexamens heeft gehad zijn team te winnen?
Zondag 11 oktober. Kwispels (V2): Wat maakt ons sterk…Teamwerk. Adolo’s (V4): Mission Impossible, de grote escape room. (zes Engelse woorden)

...

Lees meer

FERM OPLINTER

De coronamaatregelen maken ons duidelijk hoe hard we sociale contacten nodig hebben. Bij Ferm Oplinter voelen we dat eens te meer. We schrapten heel wat activiteiten en missen jullie steeds harder. Daarom planden we voor het najaar enkele coronaproof activiteiten. We zetten in op beweging, creativiteit en omgaan met je smartphone. Belangrijke pijlers in deze tijden.
En ja, het programma is veel minder uitgebreid dan anders. Zo kunnen we het Ontbijtbuffet, de Pannenkoekendag, onze kooklessen en ook het Kerstfeest niet veilig organiseren. Heel erg jammer. Maar als we nu samen ons best doen, kunnen we volgend jaar extra hard genieten van elkaar. Laten we daar samen voor gaan!
Yoga voor iedereen

Wij starten met een nieuwe 13-delige yogareeks. Paul Hillaert leert ons hoe we ons lichaam en onze adem beter leren beheersen en zo ook onze geest vrij maken. Elke donderdag van 17 september tot en met 17 december, niet in de herfstvakantie. Er is een les om 19.30 en om 20.45 u, in de turnzaal van VBS De Wijsneus. Wegens corona telt elke les maximaal 15 personen. We verluchten de zaal en houden voldoende afstand. Als je je ziek voelt, blijf je voor de zekerheid best thuis. Mensen in een risicogroep schatten zelf in of ze veilig kunnen deelnemen.
 

...

Lees meer

NIEUWS

Lichtmis

O-L-V-tenPoelkerk: “tui erunt eum in Jerusalem ut sisterent eum domino” - “u zult voor hem naar Jeruzalem gaan om hem aan de Heer voor te stellen” Luc 2:22

Lichtmis is een prachtig feest. Hier zit ik en kijk naar de dikke sneeuwvlokken die rond het raam dwarrelen als pluimen. De gedachte aan al die lichtjes verwarmt mijn hart.

Een licht bestemd voor alle volken. Lichtmis is een feest van onuitsprekelijke vreugde, vreugde om het licht van de Heilige Geest die de mensen naar God leidt, zoals Simeon naar de tempel werd geleid ‘gedreven door de Geest’ en precies op het goede ogenblik. En God plaatste ons in Zijn kerk, om het licht van onze eigen roeping mee te dragen in de processie. Lichtmis is een van de mooiste feesten. Maar het is ook pijnlijk, want het betekent het einde van de Kerst-tijd. Hoe prachtig is de mis vandaag: Jezus heeft zich aan de hele wereld geopenbaard, en nu zingt Zijn kerk: ‘Dient de Heer in vreugde’. En Jezus gaat terug naar Nazareth met zijn voedstervader en zijn maagdelijke moeder, en Hij was hen onderdanig. 

Thomas Merton (overgenomen uit ‘Het Paradijs is overal, een jaar met Thomas Merton’)

...

Lees meer

De Heilige Jozef: Geliefde Vader

©Kerknet

Sint Jozef is belangrijk omdat hij de bruidegom van Maria en de vader van Jezus is. Zo “stelt hij zich ten dienste van het hele heilsplan” bevestigt de Heilige Johannes Chrysostomus.

De Heilige Paulus VI merkt op dat zijn vaderschap zich concreet uitdrukt “in het feit dat hij van zijn leven een dienst, een offer, gemaakt heeft voor het mysterie van de menswording en van de verlossing, dat hier nauw mee verbonden is. Zijn wettelijke gezag binnen de Heilige Familie heeft hij gebruikt om zich volledig te geven. Zijn leven, zijn werk, zijn menselijke roeping tot het gezinsleven heeft hij omgevormd tot een bovenmenselijke gave van zichzelf, in liefde ten dienste van de Messias, ontsproten in zijn huis”.

Om deze rol in de heilsgeschiedenis, is de Heilige Jozef een vader die altijd geliefd werd door het christelijke volk, dit wordt bevestigd door het feit dat over de hele wereld talrijke kerken aan hem toegewijd zijn, vele religieuze instituten, broederschappen en kerkelijke groepen hebben in zijn spiritualiteit inspiratie gevonden en dragen zijn naam, en sinds eeuwen worden van hem verschillende afbeeldingen gemaakt. Vele mannelijke en vrouwelijke heiligen hadden een grote devotie tot hem, onder hen de Heilige Teresa van Avila, die hem uitverkoren had als advocaat en voorspreker, die zich veel tot hem richtte en alle genaden verkreeg die zij hem vroeg hiertoe aangespoord door eigen ervaring, spoorde zij anderen aan hem te vereren.
In elk gebedenboek vindt men een gebed tot Sint Jozef. Specifieke aanroepingen worden elke woensdag tot hem gericht en in het bijzonder in de maand maart, die traditioneel aan hem toegewijd is. 

Het vertrouwen van het volk in de Heilige Jozef is samengevat in de uitdrukking “Ite ad Ioseph”, dit verwijst naar de tijd van de hongersnood in Egypte toen het volk brood vroeg aan de farao en hij antwoordde: “Gaat naar Jozef, doe wat hij u zeggen zal” (Gen 41,55). Het ging hier over Jozef, zoon van Jacob, die uit afgunst door zijn broers verkocht werd (cfr Gen 37,11-28) en die – zo staat het in het bijbelverhaal – vervolgens onderkoning van Egypte werd (cfr Gen 41,41-44).

Als afstammeling van David (cfr Mt 1,16.20), uit wiens stam Jezus moest geboren worden volgens de belofte door de profeet Natan aan David (cfr 2 Sam 7), en als bruidegom van Maria van Nazareth, is Sint Jozef de scharnier die Oud en Nieuw Testament verenigt.
Paus Franciscus

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: 3 IN 1

Keramiek “Barmhartige Drie-éénheid” © diocèse du Mans

Een nieuwe reclamestunt? Ja, maar wel heel oud. Zo oud als de christenheid, nog veel ouder, de Drie-éénheid staat aan het begin van alles!

Het heeft tot menige discussie geleid: de relatie van Jezus tot de Vader en de werking van de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament komen we ze alle drie tegen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op het eerste zicht lijkt de Zoon, Jezus van Nazareth het meest toegankelijk: Hij deelde ons menszijn, trad binnen in de geschiedenis van de mensheid. Hij werd onze broeder, Hij gaat ons voor, wij zijn geroepen tot navolging.

Maar is het niet de Heilige Geest die ons zovele eeuwen later leidt? En met ‘ons’ bedoelen we de hele kerkgemeenschap en elk van ons in het bijzonder. Wij worden gedoopt in de naam van alle drie, wij worden gevormd en krijgen een zegel, een stempel, een cadeau: de Heilige Geest. Waw, een goddelijke helper!

En als we in de lente, binnenkort, alles tot bloei zien komen, fris en groen, dan kunnen we daarin een ongekende kracht ontdekken, de kracht van de schepper, de Vader.

En het mooiste is dat deze drie, zo verschillend, toch zo perfect van elkaar houden, dat zij niet te scheiden zijn. Dit is wel de allermooiste ontdekking: de 3 in 1 is gemeenschap, gemeenschap van liefde, betrokken op elkaar, communio.

En wij delen erin, elke eucharistieviering begint met het in herinnering brengen van dit grootse mysterie: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen” (2 Kor 13,13). En na de homilie van de priester mogen we ons geloof in de Drie-Ene belijden, zoals dat in Nicea (325) en Constantinopel (381) werd verwoord.

3 in 1, een reclamestunt? Ja, een goddelijke stunt, een reddende stunt, een gemeenschappelijke stunt van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zeg het voort: GRATIS!
Anne Mariën

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Op oudejaarsavond zijn we met een paar bestuursleden van Samana nog eens uitgerukt om de potjes met kaarsjes te zetten. Vaarwel 2020, welkom 2021. Aan allen een voorspoedig en gezond nieuw jaar gewenst met veel lichtpuntjes.
 

...

Lees meer

SINT–ANTONIUS 2021 VAN UIT ONS KOT

Dag allemaal

We zouden zondag Sint – Antonius vieren met varkenskopverkoop in Wever.
Corona steekt stokken in de wielen.
Kunnen we daarom niet vieren? Natuurlijk wel!!!

Koop in de loop van de week, indien mogelijk bij uw plaatselijke beenhouwer:
- preskop: leg hem op een dikke snee bruin brood met een klets straffe mosterd erop zodat de tranen in uw ogen springen.
- witte pensen of zwarte pensen; bak ze bruin en verorber ze met een dikke lepel compote.
- overgiet alles met bier, wijn of een andere lievelingsdrank.
Stuur een foto van uw festijn naar karin.denruyter@skynet.be en zij zal uw foto op de facebookpagina van het Davidsfonds van Glabbeek zetten.

Verzorg u goed en blijf gezond.

Met de hartelijke groeten van: 
Danny Pieraets: voorzitter.
Bernadette, Berte, Francine, Karin, Leona, Monik, Stien, Jef, Louis,  Stefan.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Winterwandeling
Zondag 10 januari gingen we op proef-coronaproof wandeling in Lubbeek-Binkom: bewegen in openlucht met groepjes van hoogstens vier, social distance en mondmasker, niet samenscholen. We gaan opnieuw wandelen op zondag 7 februari en willen de deelname bewust kleinschalig houden: alleen leden, geen mannen. De bestemming van de tocht wordt tijdig medegedeeld.
Digitaal
Om contact met mekaar te kunnen hebben plannen we een faceboekgroep voor femma en een nieuwe nieuwsbrief. Ook aan een digitale les wordt gewerkt. Dit is spijtig genoeg alleen voor wie over een Personal Computer, een tablet, Iphone of smartphone beschikken en ermee kunnen en willen werken. Daarom hopen we dat de covid-19 pandemie ingedijkt en onder controle geraakt, zodat er een versoepeling van de maatregelen volgt, en terug gewoon bijeenkomen mogelijk wordt. Intussen: ‘Al mogen we mekaar niet vastpakken, we zullen elkaar niet loslaten’.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS