OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

SINT-HUBERTUSVIERING OPLINTER

In de parochieploeg werd overeengekomen de jaarlijkse Eucharistieviering met dierenwijding van zondag 8 november aan de Sint-Hubertuskapel niet te laten doorgaan. De reglementen voor groepen in verband met Covidis zijn streng en het zal moeilijk zijn ze te respecteren. Ook de doorgang van de honden voor de zegening kan moeilijk georganiseerd worden.
We zullen de muzikale omlijsting met blaasinstrumenten en de aangeboden drank na de viering missen, maar hopen dat tegen volgend jaar de vier russen overwonnen zijn.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Startdag
KLJ-Oplinter liet het knallen. Een goed-georganiseerde startdag luidde het KLJ-jaar in. Enthousiaste leidsters (10) en leiders (8) stonden te popelen om de leden en de vriendinnetjes en vriendjes die ze meegebracht hadden te verwelkomen. Er werden die dag 128 leden ingeschreven, en er zullen waarschijnlijk nog  bijkomen. Zo kunnen we er weer een geweldig jaar van maken,. Proficiat aan de leidingsploeg en veel dank aan wie achter de schermen de Italiaanse en half-Vlaamse warme maaltijden en de nagerechten gereedmaakten.
Activiteiten
Zaterdag 10 oktober, Plus-16: De Campus Cup. Helpt de perfecte student die nog nooit herexamens heeft gehad zijn team te winnen?
Zondag 11 oktober. Kwispels (V2): Wat maakt ons sterk…Teamwerk. Adolo’s (V4): Mission Impossible, de grote escape room. (zes Engelse woorden)

...

Lees meer

FERM OPLINTER

De coronamaatregelen maken ons duidelijk hoe hard we sociale contacten nodig hebben. Bij Ferm Oplinter voelen we dat eens te meer. We schrapten heel wat activiteiten en missen jullie steeds harder. Daarom planden we voor het najaar enkele coronaproof activiteiten. We zetten in op beweging, creativiteit en omgaan met je smartphone. Belangrijke pijlers in deze tijden.
En ja, het programma is veel minder uitgebreid dan anders. Zo kunnen we het Ontbijtbuffet, de Pannenkoekendag, onze kooklessen en ook het Kerstfeest niet veilig organiseren. Heel erg jammer. Maar als we nu samen ons best doen, kunnen we volgend jaar extra hard genieten van elkaar. Laten we daar samen voor gaan!
Yoga voor iedereen

Wij starten met een nieuwe 13-delige yogareeks. Paul Hillaert leert ons hoe we ons lichaam en onze adem beter leren beheersen en zo ook onze geest vrij maken. Elke donderdag van 17 september tot en met 17 december, niet in de herfstvakantie. Er is een les om 19.30 en om 20.45 u, in de turnzaal van VBS De Wijsneus. Wegens corona telt elke les maximaal 15 personen. We verluchten de zaal en houden voldoende afstand. Als je je ziek voelt, blijf je voor de zekerheid best thuis. Mensen in een risicogroep schatten zelf in of ze veilig kunnen deelnemen.
 

...

Lees meer

JEUGDBAND OPLINTER

Ondanks de voortdurende zorg omwille van de veiligheidsmaatregelen is het een aangenaam muziekkamp geworden in Watou.
Er zou begin dit werkjaar een contact worden georganiseerd voor ouders die hun kind wensen in te schrijven en voor de kinderen zelf. Op het ogenblik dat deze tekst naar de drukker gezonden wordt, weten we nog niet of die ontmoeting doorgaat.

...

Lees meer

NIEUWS

Lezing Mgr. Koen Vanhoutte omwille van Corona afgelast

Mgr. Vanhoutte ©kerknet

Mgr. Koen Vanhoutte is de hulpbisschop voor het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Hij spreekt eenvoudige en duidelijke taal, zelfs als het gaat over moeilijke kwesties van moraal en kerkleer. Op 29 november zou mgr. Koen Vanhoutte in het kader van de Kabbeeklezingen met ons de Advent komen inzetten met een lezing over ‘De betekenis van Maria voor de hedendaagse kerk’.  Voor vele mensen is Maria steun en toeverlaat. Dat zien we in de bedevaartsoorden, dat zien we ook aan de vele kaarsen bij het Mariabeeld in onze kerken en in Tienen in het bijzonder in ons ‘grotteke’. Mensen putten kracht uit hun gebed tot haar, zeker in deze Coronatijden.

Om toch even te kunnen stilstaan bij de betekenis van Maria willen we u de homilie die mgr. Vanhoutte hield ter gelegenheid van 15 augustus laten lezen.
 

...

Lees meer

MOEDER VAN BARMHARTIGHEID

In haar overbekende danklied zingt Maria de lof van God die diep bewogen begaan is met zijn volk.
Maria wil de Barmhartige groot maken, in de hoogte steken, prijzen en danken. Met al haar adem juicht ze om God haar Redder. Want zelf heeft ze op een unieke wijze Gods mededogen in haar leven mogen verwelkomen. Hij heeft immers oog gehad voor haar, zijn kleine dienares. Aan een onaanzienlijke vrouw heeft Hij grote dingen gedaan. In haar schoot mocht ze - in de kracht van de Geest - Gods Woord ontvangen, de Zoon Gods die mens werd. De Heilige heeft haar uitverkoren om in haar hart en schoot zijn verlossend Woord te ontvangen. Ze komt adem tekort om haar Heer te roemen. Ze vertrouwt erop dat alle generaties haar geluk zullen wensen om Gods heilzame werkzaamheid in haar klein leven.
Op die eerste strofe waarin Maria persoonlijk God looft en prijst, volgt het refrein in haar danklied. Ze zingt haar overtuiging uit dat God aan iedere generatie blijk wil geven van zijn barmhartige liefde. Aan ieder die Hem eerbiedigt zal Hij zijn groot en goed Hart laten zien. Met de psalmen zingt Maria mee dat Gods barmhartigheid eeuwig duurt. In de loop der tijden komt er geen sleet op zijn medeleven.
Zo blijkt het Magnificat geen privé-lied waarin Maria zich enkel zou verheugen over de grote dingen die God deed in haar klein leven. In de tweede strofe heeft ze aandacht voor alles wat God deed en doet ten gunste van zijn volk Israël. Dit klein en onooglijk volk heeft gedurende een lange en woelige geschiedenis steeds weer kennis mogen maken met de goedheid en trouw van God, voorbij alle ontrouw en zonde. Voor Maria is het duidelijk: God kiest de kant van wie vernederd is en honger heeft. Hij wil hen opwaarderen en toekomst geven, nieuwe levenskansen. Wie al rijk en verzadigd zijn, komen met lege handen te staan. De troonbezetters vallen van hun voetstuk. God kan immers niets doen voor mensen die vol zijn van zichzelf en Hem niet nodig hebben.  In hun leven kan Hij niet veel betekenen. Zijn klein volkje Israël laat Hij niet aan zijn lot over. Hij komt er voor op en leidt het weg uit Egypte en Babel om in het beloofde land in Verbond te leven.
Na de tweede strofe volgt opnieuw het refrein. God is niet enkel goed en trouw geweest in het verleden. Maria herhaalt een oude belofte aan Abraham gedaan. Hij zal zijn trouw bewijzen aan ieder geslacht opnieuw. Zijn barmhartigheid gaat eeuwig mee en God wil nooit vergeten wie Hij is: één en al erbarmen voor al wie Hem dienen.
Zo wordt het refrein van Maria’s danklied ons nog veel dierbaarder. Het vertelt dat ook wij vandaag mogen rekenen op woorden en tekenen waaruit Gods barmhartigheid blijkt. Als kerk, als christen, mogen we geloven dat ons klein leven kostbaar is in Gods ogen en dat Hij het ook voor ons opneemt als we in nood of crisis verkeren. Het refrein daagt ons uit om in alle omstandigheden van het leven, in goede en in kwade dagen, te rekenen op Gods nabijheid, op zijn medeleven en zorg voor ons.
Wie het danklied van Maria al lang kent en zingt, zal zich vroeg of laat geroepen voelen om zelf te groeien in mededogen in de omgang met onze medemensen. Niemand kan Gods erbarmen bezingen en zelf hardvochtig of onverschillig blijven. Was Maria niet bij haar nicht op bezoek om haar daadwerkelijk medeleven te tonen toen ze haar danklied zong? Mochten we in de komende tijd alle kansen goed benutten om onze hardheid en onverschilligheid te overwinnen door meer te kiezen voor medeleven en daadwerkelijke solidariteit met hen die in nood verkeren.
Maria, Mater misericordiae, ora pro nobis.
Maria, Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.

...

Lees meer

DE 3D GELOOFSBELIJDENIS

Retabel Sint-Germanus © Jan Abts

Bij het digitaal volgen van de eucharistie kwam het retabel van het koor in de Sint-Germanuskerk enkele keren zeer mooi in beeld. En toen zag ik het: dit is de geloofsbelijdenis in 3D.

De geschilderde zijpanelen (aan de linkerkant) brengen de aankondiging en de geboorte in beeld, deze kunnen we koppelen aan “die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria”.

Het middenstuk in houtsculptuur beeld het bezoek van de drie wijzen uit, vervolgens de kruisdood en de graflegging, dit kunnen we koppelen aan: “die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, …”

De geschilderde zijpanelen (aan de rechterkant) brengen de verrijzenis van Jezus en de nederdaling van de Heilige Geest in beeld, deze kunnen we koppelen aan ‘…de derde dag verrezen uit de doden;… Ik geloof in de Heilige Geest…’. 
Boven het eerste en laatste tafereel zien we tevens het symbool van de Heilige Geest afgebeeld, een mooie symmetrie. Zijn werk begint klein en onooglijk, met één mens die JA zegt en het onmogelijke laat gebeuren. Zijn werk gaat verder, na de hemelvaart van Jezus is het de Heilige Geest die er voor zorgt dat wij nauw verbonden blijven met Jezus en Zijn Vader en met elkaar in de gemeenschap van gelovigen.

Bij het kijken naar dit retabel komt het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis ons voor ogen. Het lijkt wel of we het litugisch jaar in één oogopslag beleven.

Vooruit, van 3D naar 4D.
Als het bij het louter in herinnering brengen van bijbelse verhalen blijft, dan gaan we voorbij aan de 4D dimensie van dit kunstwerk.
4D zal uiteraard een stap vooruit zijn. 4D zouden we ook de spirituele dimensie kunnen noemen, letterlijk betekent dit: leven in en met de Heilige Geest.
 
Dat leven in en met de Heilige Geest is begonnen bij het verlangen naar het doopsel (voor de meesten onder ons zal dit verlangen bij hun ouders, peter en meter begonnen zijn). Dat leven in en met de Heilige Geest werd bekrachtigd bij het vormsel.

In 4D stellen we ons leven de leiding van de Heilige Geest, zoals de Heilige Geest ook over dit retabel heen reikt. Twee personen komen in dit altaarstuk naar voor: Jezus en Maria. Maria is in elk tafereel aanwezig. Met haar weten wij ook Jezus aanwezig, slechts door haar JA kan de menswording zich voltrekken. En zij neemt niet alleen de herders mee in dit verhaal, ook wij mogen aanbidders worden van haar kind, in het kielzog van de wijzen wordt Jezus ook aan ons geopenbaard, mogen ook wij God met ons weten. 

In dit retabel gaan we verder op pad met Maria, doorheen de mooie momenten van geboorte en openbaring, maar ook doorheen het droeve van Jezus’dood en graflegging. Verdriet is ook ons deel in dit leven, ook wij komen lijden en dood tegen. Maria loopt niet weg van het sterven, zij blijft nabij.

De laatste twee taferelen van het retabel zijn heel actueel en geven richting aan ons leven nu, meer nog dan een 4D dimensie kunnen we er een toekomstdimensie in vinden. Verrijzenis, nieuw leven na de dood, hopen we daar niet allemaal op? Voor christenen vormt dit de kern van hun geloof: leven over de dood heen, thuiskomen in de liefde van God, van aangezicht tot aangezicht.

En nu? Vandaag? Ten volle leven is leven in alle dimensies! Levend met die toekomst voor ogen, gaan we samen met alle gedoopten en met alle mensen van goede wil op weg. Een avontuur waarin alle dimensies van onze persoon betrokken worden, hier en nu! Met de hulp van de Heilige Geest bidden we dan ’s morgens ‘JA, kom Heilige Geest’. 
Ga jij mee, elke dag met als hoogtepunt de zondagse ontmoeting met de heer, nu nog digitaal maar hopelijk binnenkort weer in levende lijve!
Tot spoedig,
Anne Mariën

...

Lees meer

PASTOOR SCHODTS

Op 13 december 1970 werd in de Sint Jacobskerk van Leuven Joris Schodts door Kardinaal Suenens tot priester gewijd.
Pastoor Schodts is reeds meer dan 25 jaar herder in de parochie Sint Genoveva Oplinter.
Omwille van de coronacrisis kan er geen viering gehouden worden daarom dit klein huldebetoon.
Namens zijn familie, de kerkraad, de parochieploeg, zijn parochianen en de mede pastoors.
Met dank
Staf Heeren, Voorzitter kerkraad.

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN VIEREN IN CORONATIJD

In de namiddag tussen 15 u. en 16 u., wanneer normaal de herdenkingsviering voor de overledenen van het afgelopen jaar zou plaatsvinden, werden de families uitgenodigd om het kruisje en de kaars van hun overledene te komen afhalen. Alleen een kort aanmoedigend gesprek met elke familie apart was mogelijk. Na een begrafenis die veelal in beperkte kring moest plaatsvinden door de coronamaatregelen kregen onze overledenen dit jaar ook geen herdenkingsmoment in onze parochie. 
We hopen dat we in 2021 terug op onze traditionele manier de Hoogfeesten kunnen 
vieren. 
Daarin moeten we blijven geloven en mekaar in dat geloof ook blijven aanmoedigen. 
 

...

Lees meer

Bezinningstekst die op het herdenkingskaartje van de overledenen

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Hanna Lam

...

Lees meer

CONTACTEER ONS