OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Kruisoplegging van de vormelingen

Op zondag 8 maart vierden 31 kandidaat-vormelingen de kruisoplegging. De catechisten Lieve Vandervelde en Liesbeth Dumont zijn sinds het begin van het catechesejaar “ op tocht” met hen.
Katleen wouters zorgde voor een mooie viering met aangetaste teksten en muziek.
Door de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft het aartsbisdom de nieuwe datum voor het H.Vormsel vastgelegd op zondag 4 oktober 2020. 

Datum eerste communie
De eerste communie met Pinksteren werd afgelast door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe datum werd vastgelegd op zondag 20 september 2020.
 

...

Lees meer

PAROCHIAAL KOOR GRIMDE

Donderdag 9 april: geen repetitie in het Kapelhuisje. 

Donderdag 16 april: geen repetitie in het Kapelhuisje. 
 

...

Lees meer

FERM/KVLV OPLINTER

Het coronavirus houdt ons allemaal in z'n greep. Daarom besloten we bij Ferm Oplinter om ook alle activiteiten van april te annuleren. Heel jammer, maar we weten ook waarom we best opletten. Samen kunnen we dit virus indijken, samen geraken we er wel. Blijf intussen goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Beweeg, trek naar buiten, kook lekker en gezond, bedank iedereen die zich nu extra inzet voor ons en wees ferm.
 

...

Lees meer

St.-Germanuskerk stille aanbidding

Elke zondag van 10.30u tot 11.30u wordt het heilig sakrament ter aanbidding uitgesteld.

Het gaat om stil gebed. En vanzelfsprekend moet er voldoende afstand worden gehouden, maar de kerk is groot genoeg om daaraan te beantwoorden.

Bid met een groot geloof dat de huidige besmetting vlug mag eindigen, maar bid ook voor alle zieken en voor hen die rouwen om het verlies van iemand, om sterkte.

Elke dag is de kerk open voor stil gebed van 9u. tot 17u.

...

Lees meer

NIEUWS

Vormsels en eerste communies uitgesteld

©Yvette Charpentier

Richtlijnen van de bisschoppen van België 
Het corona-virus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid. Daarom hebben de bisschoppen van België vandaag, 30 maart 2020, beslist dat de vieringen van het Vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.
Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Elk bisdom zal daarover de nodige communicatie verspreiden.

De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties (grootouders!); ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.

In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, in het bijzonder de vormelingen uit het 6e leerjaar basisonderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.

Ook al kunnen parochies of catechisten nu geen bijeenkomsten beleggen, wij vragen dat ze contact houden met hun communicanten of vormelingen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, onder andere via post, email, streaming of telefoon. Van zodra een nieuwe datum is vastgelegd, zullen ze hun bijeenkomsten daarop kunnen afstemmen.

De Bisschoppen danken allen die zich inspannen goed met de eerste communicanten en de vormelingen te communiceren, deze moeilijke beslissing te helpen duiden en te helpen werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum. 

Deze richtlijnen sluiten aan bij de richtlijnen van de Bisschoppen van vorige maandag 23 maart.

De Bisschoppen van België
Maandag 30 maart 2020

...

Lees meer

REGELING VOOR ONZE PAROCHIES

Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen nam volgende schikkingen ivm. de eerste communie en vormselvieringen.

1. In het najaar voorzien we twee weekends (26-27 september en 3-4 oktober) voor de vormselvieringen die voorzien waren voor de paastijd. Het vicariaat zal zo spoedig mogelijk een schema uitwerken waarin dit voor de pastorale zones concreet gemaakt wordt. De pastoraal verantwoordelijken zullen de vormelingen en hun ouders vragen om voor 30 juni hun deelname aan de nieuw geplande vormselviering te bevestigen. In de tweede helft van september wordt plaatselijk een korte catechetische voorbereiding voorzien.

2. De eerste communievieringen kunnen in de maanden september en oktober plaatsvinden. Dit gebeurt bij voorkeur in de gewone zondagse viering van de Eucharistie met bijzondere aandacht voor de kinderen die voor het eerst de heilige communie ontvangen. Als de groep eerste communicanten talrijk is, kan die ook verdeeld worden over enkele zondagen. In overleg met alle betrokkenen doen de pastoraal verantwoordelijken een concreet voorstel en nodigen de ouders uit om zich aan te melden voor het meevieren van de zondagse Eucharistie met eerste communie van hun kinderen.
Het doopsel van kinderen op schoolleeftijd, dikwijls met het oog op het meevieren van de Eucharistie, gebeurt best in de eerste weken van het nieuwe schooljaar.

Ik hoop dat we met deze afspraken kinderen, jongeren en hun families een goed voorstel doen om in het najaar met vreugde en vertrouwen de sacramenten van Gods nabijheid te kunnen vieren.

‘k Wens u allen een gezegende tocht naar Pasen,

Koen Vanhoutte
hulpbisschop voor Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

We houden u verder op de hoogte over de concrete regelingen voor de parochies van Tienen, Oplinter en Hakendover. (zie rubriek “catechese”)

...

Lees meer

Leven van hoop

Hij deed ons herboren worden tot een leven van hoop (1Petr.1,3-9)

Het is een wat eigenaardige tijd. De meest intense periode, ook in de liturgie, heeft ieder van ons trachten te beleven meestal vanuit de huiskamer.
De verlatenheid die de leerlingen ervaren door het lijden en sterven van Jezus heeft op een heel speciale wijze gestalte gekregen in ons leven. Net als de eerste leerlingen werden we teruggekaatst naar de eenzaamheid van de huiskamer. We worden teruggeplooid op onszelf. De Stilte van het graf maakt velen bezorgd. Gaat dit escaleren? wanneer is het mijn beurt? welk kruis zal ik moeten dragen? De vertwijfeling is groot. De apostelen sloten zich op, niet wetend wat hen te wachten stond.
Het lijden en de dood wensen we niemand toe maar het valt ieder te beurt in de tijd die we hier op deze aarde mogen doormaken. 

En dan krijgen we in de week vanaf Pasen de Bijbelverhalen met de vele getuigenissen over het verrijzen van Jezus: de vrouwen bij het graf, de reizigers naar Emmaüs, de verschijning aan het meer,  het binnen komen bij de leerlingen die zich hadden opgesloten, Thomas. Allen vatten weer moed: Alleluja, Hij is werkelijk verrezen, Alleluja. Dit wordt de kern van ons geloof. Dit wordt ook de kern in de eerste brief van Petrus: “Gezegend is God, hij die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop. Dan zult gij juichen, dan zal, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hoe onuitsprekelijk zal uw vreugde zijn. Hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, uw redding bereikt. “ woorden van hoop die tot ons zijn gekomen door de opstanding van Jezus uit de dood.

Al lijkt het erop dat de dood aan het langste eind trekt, door ons geloof is er hoop en hoop doet leven.
De heilige Augustinus vat het zo samen: “Zij die hem hebben gekruisigd, hebben Hem gezien en aangeraakt, en toch zijn er weinigen van hen in Hem gaan geloven. Wij hebben niets gezien en niets aangeraakt, wij hebben gehoord en zijn tot geloof gekomen. Laat in ons, het geluk dat Hij heeft toegezegd, werkelijkheid worden: zowel hier op aarde als in de toekomstige tijd.”
Het verlangen in ons om het geloof te delen en samen te vieren in gemeenschap wordt zwaar op de proef gesteld. Door de eucharistie uit te zenden willen we de gemeenschap samen brengen, troost brengen en bidden om kracht en bescherming. Het brengt me de woorden van Jesaja indachtig, die in de advent aan bod komen: 

“Troost, troost mijn volk’, zegt uw God 
‘Spreek tot het hart van Jeruzalem
en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is, (...)'
De heerlijkheid van de heer zal zich openbaren,
en alle mensen zullen haar zien,
want de mond van de heer heeft gesproken” (Jes. 40, 1.3-5). 

De laatste weken zijn er verschillende mensen heengegaan, zij kregen hun uitvaart in de kleine kring van de familie. Graag willen we hen opnemen in ons gebed opdat zij mogen binnen gaan in de heerlijkheid van de Vader en dat hun familie de kracht mag ervaren dit verlies te dragen. Later willen we ook in de grote kerkgemeenschap een eucharistie opdragen voor hen die in éénzaamheid zijn overleden en voor hun familie die onze steun zo nodig hebben.

De link naar de eucharistievieringen op zondag vind je op de website www.kerk-tienen.be

Vrede en alle goeds
Diaken Jan 

...

Lees meer

ZOVELE GELOVIGEN WORDEN TERUGGEROEPEN NAAR HET VADERHUIS VAN DE HEER

Iemand die u lief hebt, is gestorven. Dit is een pijnlijk moment. Voor u, voor uw familie en wellicht ook voor uw vrienden en kennissen. Misschien denkt u wel: “Hij of zij is mij ontnomen, van mij afgenomen, weggeroofd.“ Verdriet, machteloosheid, ontreddering, woede … het gaat allemaal door u heen. Door de moeilijke tijden waar we ons nu in bevinden zijn er nu heel andere regels om onze naasten te beschermen en zijn er aangepaste kerkelijke rituelen. Christenen koesteren tegelijk de hoop op een leven met Christus voorbij de dood. Vele gelovigen hebben het moeilijk met deze situatie. We bidden tot de Heer voor volharding en geloof opdat alles weer goed zou komen. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze zware dagen en dragen allen die het moeilijk hebben mee in ons gebed en ons hart. Parochie Sint-Odulphus Bost.
 

...

Lees meer

BROEDERLIJK DELEN: KOFFIESTOP

Na de gebedsviering van zondag 8 maart organiseerde de parochieploeg haar jaarlijkse koffiestop t.v.v. Broederlijk delen. Mia Vandersteen zorgde traditioneel voor de wafels bij de koffie. De parochieploeg kon een bedrag van 130 euro overmaken.  Dank aan allen die hebben bijgedragen tot de mooie gebedsviering, de helpende handen bij de koffiestop en de milde gevers.
 

...

Lees meer

PASTOORS (23) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Dit glasraam van Frederic Roderburg (Leuven 1884 - Brugge 1963) stelt de patroonheilige voor van de (voorlopig ?) laatste pastoor.
Georgius van Cappadocië of Sint-Joris met de draak
Was volgens de overlevering officier in het Romeins leger, zoals Martinus en Sebastianus. Hij stierf de marteldood rond 303 tijdens de vervolging van Diocletianus
Wordt afgebeeld met een draak, symbool van het kwaad dat hij overwint, zoals Margareta (slang/draak) en Genoveva (monster/draak met blaasbalg).
Hierop entte zich de legende: Sint-Joris doodt de (vuurspuwende) draak die nabij de stad Silena in Libië jonge maagden eiste om te verorberen, en redde zo de koningsdochter.
Houdt dit verband met rituelen voor de vruchtbaarheid van de aarde: offer, jeugd, lente, verkiezing meikoningin, paardengalop tweede Paasdag? (Geoorgios is Grieks voor o.m. landbouwer).
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS