OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

O.L.V.-TEN-POELKERK

Vanaf juli worden de vieringen op zaterdag om 16.30 uur hervat.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER- WULMERSUM

Elke woensdag maken we een fietsuitstap. Vertrek om 14.00 aan de kerk.
 

...

Lees meer

OKRA OPLINTER

We mogen terug beginnen met petanque en met kaarten binnen. De banen zijn door drie mannen in perfecte staat gebracht en het lokaal werd wat opgefrist. Alle dinsdagen kan u vanaf 13.30 u terecht in Cinex, Kapucijnenstraat te Tienen.
 

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Oplinter-Kermis Sint-Genovevaplein
Zomerbar: 25, 26 en 27 juni
Beachkaffee: vrijdag 25 
Beachvolleybal: zaterdag 26 

...

Lees meer

NIEUWS

Vader

Ik heb mezelf als kind wel eens afgevraagd: als ik bid tot God met de woorden “Onze Vader”, wanneer vieren wij dan zijn Vaderdag? Moet er voor God wel een Vaderdag bestaan, we vieren Hem toch elke zondag? En de plechtigheden die wij allemaal bedacht hebben om Hem te vieren schieten zeker niet te kort. 

Ik moet nu eerlijk toegeven dat ik God op die manier bekijk als een Iemand, een persoon. Vaak voorgesteld als de oude, wijze man met lange witte haren en een baard. Anderen zullen zich God wel anders voorstellen. Mensen kunnen tot de meest uiteenlopende denkbeelden en gedachten komen. Daar is niks mis mee zolang we mekaar blijven respecteren. En daarbij, we kunnen altijd nieuwe inzichten opdoen als we luisteren en openstaan voor de overtuiging van anderen. 

Voor een christen is God de basis van veel. Hij is de Schepper van hemel en aarde, gaf de mens een plaats in zijn creatie en ga zo maar door. In het Oude Testament is God ook de Vader van een volk, het volk van Israël. In het Nieuwe Testament zien we God evolueren tot een Vader van alle mensen. En een vader zorgt voor zijn kinderen. Hij die ons de aarde onder onze voeten gaf, moet nu toezien hoe generatie na generatie de wereld verder versmacht, uitput en schade toebrengt. Ooit gaf Onze Vader ons fundamenten mee waar we verder konden aan bouwen. Maar we misbruiken ze op alle terreinen en we vergaderen erop los zonder een consensus te bereiken. Elke klimaattop loopt uit tot een falen. Daarmee brengen we onszelf steeds meer in gevaar. Onze Vader zit met zijn handen in het haar. Wat bezield de mens van de 21ste eeuw?

Hetzelfde geldt voor onze moraal. God Onze Vader gaf ons 10 geboden mee. Hiermee konden we gelukkig en vredevol leven. Nu hebben we kasten vol wetboeken en liggen er steeds opnieuw wetsvoorstellen klaar om goedgekeurd te worden. Toch blijven we in angst en ontevredenheid leven, voelen we ons onrechtvaardig en ongelijk behandeld. Waar we het meest om geven is geld. Geld vereren we meer dan Onze Vader. En opnieuw zit Hij met de handen in het haar.

Jammer dat vele van Zijn kinderen niet meer spontaan bij Hem aankloppen. Nu de coronacrisis ons duidelijk heeft laten voelen dat we mekaar nodig hebben, is er weer een sprankeltje hoop dat we de draad weer opnemen en terug de zin van ons bestaan gaan herontdekken. We zijn er voor elkaar als broeders en zusters die mogen genieten van Moeder aarde en haar schoonheid mogen bewonderen onder het toeziend oog en de beschermende hand van God Onze Vader. 

Hilde Rummens

...

Lees meer

OPNIEUW SAMEN

Sinds 9 juni mogen we opnieuw samenkomen, vieren, bidden, samen groeien en samen dienen. Hulpbisschop Koen Vanhoutte sprak die dag iedere gelovige in het vicariaat Vlaams-Brabant toe en hij verwoordde het zo: ‘Ik wens jullie allen een goede heropstart. Opnieuw samenkomen bij elkaar, opnieuw samen bij de Heer. Laat het een bron van zegen en vreugde zijn.’ Een week later verwoordde hij die wens uitgebreider aan de hand van een brief in de bisdom bladzijden van Kerk & Leven: ‘Het is deugddoend elkaar als broers en zussen in het geloof te mogen ontmoeten,’ schreef hij toen. ‘Zo zijn we een grote steun voor elkaar. Hopelijk hebben we de smaak voor dit zondags samenzijn niet verloren. Hopelijk geven we die goede gewoonte weer volop kansen.’
Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen wil iedereen bij deze heropstart ondersteunen onder het motto ‘Opnieuw samen’. Want we zitten allen met vragen en twijfels. Hoe bereiken we opnieuw iedereen? Hoe verruimen we die kring? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich opnieuw veilig voelt? 
Op de website www.vlbm.be/opnieuwsamen vind je enkele impulsen die aan deze vragen tegemoet komen, waaronder ook heel wat praktisch materiaal zoals affiches, een logo en postkaartjes die je zelf kan afdrukken.
 

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen we weer Eucharistie vieren zoals vroeger: de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand, om 18 u. Mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. Wij zijn verheugd dat we 35 (vijfendertig) personen kunnen toelaten. Stewards helpen u bij het innemen van de plaatsen en verwittigen aan de kerkpoort als het maximumaantal bereikt is.
U zal ook merken dat het gerestaureerde schilderij van de H. Margarita schittert in al zijn schoonheid.
 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ZALIGSPREKINGEN

Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 
Gelukkig die verdriet hebben, want zijn zullen getroost worden. 
Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. 
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig die vervolgd worden van wege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Een groot stuk van zijn leven, heeft Jezus een verborgen leven geleid. Zijn openbaar leven begint bij de doop door Johannes in de Jordaan en de daaropvolgende ‘Bergrede’ op de berg Tabor. Bij het begin van deze ‘Bergrede’, die in het evangelie van Mattheus verschillende hoofdstukken inneemt (5-18), spreekt Jezus de 8 zaligsprekingen uit. Zalig de armen van geest, de bedroefden, de zachtmoedigen, de hongerenden en dorstigenden naar gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredebrengers, de omwille van de gerechtigheid vervolgden. 
Dit moet revolutionair geweest zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar de uitspraak “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien”. Joden geloofden dat men God niet kon zien, want dan zou men sterven. Dit om aan te tonen hoe vernieuwend de boodschap van deze onbekende timmerman was. Waartoe zegt Jezus deze woorden? Eerst en vooral, toont Hij dat God nabij is in deze zaken, in verdriet, in de zoektocht naar het goede, ook al is die zoektocht soms moeilijk of pijnlijk. Daarnaast wil Hij ons aanwijzen waarop wij kunnen hopen. Hij wil ons tonen waartoe wij Hem navolgen. Niet alleen geeft hij ons aan op welke manier we hem kunnen volgen, maar Hij geeft ons een richting waarom deze dingen te doen. “Hoop doet leven” wordt wel eens gezegd. Deze zaligsprekingen maken van deze uitspraak, die soms gebruikt wordt in benarde situaties, iets heel concreet, reëels, moois. Onze hoop op God, die doet leven. Onze hoop bij het navolgen van Jezus’ voorbeeld, doet leven.

Paus Franciscus heeft al meermaals de zaligsprekingen speciaal in het licht gezet. Zo bijvoorbeeld ook in de Exhortatie Gaudete et Exultate (Jubel en juich) die hij in 2018 schreef over de Heiligheid. Volgens Paus Franciscus worden de zaligsprekingen met reden ‘zalig’ genoemd, daar ze ons helpen op onze weg naar Heiligheid. -

Reinhilde

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ALLELUIA

© Suor Gloria Rubio

Alleluia is een woord afkomstig uit het Hebreeuws en betekend: “Prijs de Heer!”. Het is een woord dat je wel eens hoort vallen als uiting van opluchting, en terecht, gezien de betekenis.

Ook in de liturgie komt ‘alleluia’ aan bod. Het heeft een plaats vlak na de lezingen. Meestal is de eerste lezing een stuk uit het oude testament, de tweede uit het nieuwe testament, vaak uit de geschriften over de apostelen. Hierna wordt het alleluia refrein gezongen gevolgd door het evangelie. Bij het evangelie wordt er gelezen uit één van de 4 evangelies, deze gaan over Jezus’ leven.

In het liturgisch jaar is er een periode waarin het woord alleluia niet aan bod komt. Dat is in de periode voor Pasen. Dan wordt het alleluia refrein vervangen door een andere tekst. Het maakt dit stukje uit de liturgie soberder en meer ingetogen. Het uitbundige alleluia is pas terug te horen in de Paaswake! 

Reinhilde

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: BARMHARTIGHEID

© Kerknet

De zondag na Pasen vieren we barmhartigheidszondag. Enkele jaren geleden vierden we een bijzonder heilig jaar op vraag van Paus Fransiscus: het jaar van Barmhartigheid.
Ter herinnering, de werken van barmhartigheid:
Zeven lichamelijke werken:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
1. De onwetenden onderrichten
2. In moeilijkheden goede raad geven
3. De bedroefden troosten
4. De zondaars vermanen
5. Het onrecht geduldig lijden
6. Beledigingen vergeven
7. Voor de levenden en overledenen bidden

Een hint voor de vakantietijd?

Reinhilde

...

Lees meer

CONTACTEER ONS