OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

19/09/2021

COMMUNIES OPLINTER

Omwille van de coronamaatregelen zijn de communies verschoven:
De Eerste Communie naar zondag 19 september om 10 u in onze kerk.
Het vormsel, samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken, naar zaterdag 2 oktober om 16.30 u in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt te Tienen.
De lessen in ‘afstand leren’ blijven doorgaan.

...

Lees meer

NIEUWS

Wijzigingen vormselvieringen en eerste communies

© Tony Dupont

Momenteel weten wij helemaal niet met hoeveel wij samen mogen vieren tussen Pasen en Pinksteren. Maar ook hebben wij geen weet welke de veiligheidsvoorschriften dan zullen zijn van afstand houden en toegelaten aantal deelnemers. Bovendien hebben de catechisten de eerste communicanten of vormelingen weinig of niet kunnen ontmoeten om hen voor te bereiden op hun vieringen.
Daarom verplaatsen wij  al die vieringen best naar september of oktober 2021, zoals vorig jaar, in de hoop dat na de vaccinaties wij wat meer normaal kunnen vieren.

De eerste communies.
De verantwoordelijken van de kerk waar het kind is ingeschreven zullen u zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe datum.

De Vormselvieringen.
Hiervan kunnen wij de data meedelen
-Tienen centrum: St.-Germanus zondag 26 september om 11.45u. 
-Tienen Noord: In St.-Germanus  zaterdag 2 oktober om 16.30u.
-Tienen zuid: Hakendover: zondag 3 oktober 11.30u.
Ook hierover zullen de catechisten meer info geven.
Wij hopen uiteraard dat wij zo vlug mogelijk weer mogen samenkomen om in onze kerken te vieren en te bidden met de grote gemeenschap.

De zoneploeg en J.Hardiquest, zonepastoor

...

Lees meer

VOOR DE PASTORALE ZONE -TIENEN: GEBED

Wordpress.com

Elke vrijdagavond om 18 u. willen we samenkomen om het kerkelijk avondgebed te bidden.

5 maart: Sint Genoveva Oplinter
12 maart: Goddelijke Zaligmaker Hakendover
19 maart: Sint Germanus (feest van Sint Jozef)
26 maart: Sint Genoveva

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: INITIATIE

© Josh Applegate

Als je denkt iets nieuws te beginnen en je gaat op zoek naar informatie, dan word je vaak de mogelijkheid geboden om een ‘initiatie’ te volgen: initiatie dansen, initiatie pottenbakken, enz. Het is letterlijk het begin van iets.

In onze geloofsgemeenschap kennen we drie initiatiesacramenten, twee daarvan komen aan bod in het groot artikel op het voorblad, het gaat dan om het vormsel en de eucharistie (eerste communie in dit geval). Inderdaad, heel wat jongeren en kinderen zullen ook dit jaar beginnen met stappen te zetten in het christelijk geloof. Daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf, en toch is het nog maar een begin!

Doopsel en vormsel zijn twee initiatiesacramenten die men maar éénmalig kan ontvangen. Met 3x water over het hoofd en de woorden ‘Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’, word je leven naar God gericht, dit wordt bevestigd in het vormsel met de zalving met olie op het voorhoofd en de woorden ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.’

En de eucharistie? Er was ooit een eerste keer, intussen zovele jaren geleden. Heb ik dan nog nood aan een ‘begin’, ‘initiatie’? Ja, zovele honderden malen de communie ontvangen, is mogelijk, maar het blijft een begin. En wanneer zullen we dan doorgroeien naar een hoger niveau? Dat blijft een mysterie, waarvan in het eucharistisch gebed een tipje van de sluier wordt opgelicht: we vieren eucharistie met een hele grote gemeenschap. In deze tijd beperkt tot 15, daarnaast de mogelijkheid van een digitale gemeenschap, die we aanwezig weten maar niet zien, en… de hemelse gemeenschap: alle engelen en heiligen. Voor deze laatsten is het geen initiatie meer maar een thuiskomen in de liefde van God.  

Anne

...

Lees meer

HYMELINUS VAN VISSENAKEN

Een hedendaagse benadering van de legende.
De oorsprong van de legende van Hymelinus kunnen we situeren op het einde van het eerste millennium. Waarschijnlijk zijn er ook wel wat latere toevoegingen. Het doel van het verhaal in die tijd was de grondslagen van het christendom te leren kennen en te verspreiden. De mensen moesten bekeerd worden om zich te kunnen voorbereiden op de komst van het rijk Gods.
De toehoorders waren een mix van lokale kelten en (ingeweken) franken die een natuurgodsdienst aanhingen. Enkel de toplaag van de maatschappij, een 5% van de bevolking beleed een of andere vorm van christendom.

Van de historische Hymelinus zijn er twee verschillende overlijdensdatums opgetekend.

De legende zoals overgeleverd door Johannes GIELEMANS in 1480 verhaalt:“in de tweede helft van de 8ste eeuw, ten tijde van Pepijn de Korte (751-768), eerste Karolingische koning, reisde Hymelinus doorheen onze gewesten naar Rome en bezocht er met grote godsvrucht de graven van de Heiligen apostelen Petrus en Paulus. Bij zijn huiswaarts keren trok hij door Brabant.”
De tweede helft van de achtste eeuw waren ongemeen woelige tijden met ingrijpende maatschappelijke veranderingen: politiek, religieus en cultureel. Deze periode bleef zeer lang nazinderen in het geheugen van de mensen. Daarom werden er mettertijd ook talrijke gebeurtenissen aan gekoppeld. Een gebeurtenis inbedden in een omwentelingsperiode van de geschiedenis maakt dat feit nog belangrijker en indrukwekkender.
Om de geschiedenis te schetsen: de afstammelingen van Clovis, de Merovingers, worden stilaan aan de kant geschoven door hun hofmeiers, de Pepiniden. Een nazaat van Pepijn I van Landen, Karel Martel betuigde heel wat steun aan het evangelisatiewerk, inspanningen die politiek werden beloond. In nauwe samenwerking met de pausen en met Karel’s zegen organiseerde Bonifatius de kerstening van de Germaanse volkeren, terwijl Willibrordus Friesland voor zijn rekening nam.
Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel, promoveert in 751 van hofmeier tot koning. De Karolingers zijn nu aan de macht. Dit gebeurde met de steun van de Paus die als tegenprestatie gronden toegewezen krijgt waardoor de Pauselijke staten gecreëerd worden die meer dan 11 eeuwen zullen blijven bestaan. Pepijn de Korte is de vader van Karel de Grote die op kerstdag in het jaar 800 keizer van het Roomse rijk wordt, precies 300 jaar nadat Clovis gedoopt werd.
Op een ‘planodruk’ uit 1709 over de volle AFLAAT die te verdienen is, staat als overlijdensdatum van Hymelinus 10 maart 631 vermeld, en dat hij uit Schotland kwam en verwant was met de Heilige Rumoldus.
De verwantschap met de Heilige Rumoldus aanhalen kan betekenen dat ze tijdsgenoot waren en elkaar kenden of dat ze uit hetzelfde klooster kwamen.
Rombout of Rumoldus komt uit Ierland en is de patroonheilige van Mechelen en Humbeek. Volgens de overlevering (legende) daar vermoord in 775. Uit DNA onderzoek blijkt het echter tussen 580 en 655 te zijn. Het koppelen van een grote gebeurtenis aan een belangrijke historische datum kan ook hier die meer dan 100 jaar verschil verklaren.
Hier volgt weer wat geschiedenis om de verwarring tussen Ierland en Schotland te duiden:
Ierse Kelten, Scotti genaamd, vestigen zich definitief vanaf de 5de eeuw in delen van Schotland en assimileren er met de Picten.
Tussen de 7de en 11de eeuw staken talrijke eremieten uit de Ierse (Schotse) monnikenwereld de zee over naar West-Europa zoals de zeer bekende Heilige Willibrordus en Heilige Bonifatius, maar ook kleinere lieden zoals Sint Follianus (= Saint Feuillin). Het is goed mogelijk dat er ook een band bestaat tussen Hymelinus en Sint Follianus, geboren in Ierland rond 600 en patroonheilige van Neerlinter. Hij werd net als Rumoldus vermoord. En volgens historische bronnen gebeurde dat in 655.
Deze geletterde monniken werden hier te lande met de naam Scotti aangeduid.
Het Keltisch christendom was rond kloosters georganiseerd (vergelijkbaar met de Egyptische kerk) terwijl het Romeinse (en later het Frankische) christendom meer een hiërarchische staatsstructuur aangenomen had. Vandaar dat hier in Austrasië enkel de bovenlaag christen was. Meestal omwille van politieke redenen werden deze missionarissen soms officieel ingeschakeld waardoor er na een tijd toch een christelijke éénheid ontstond, doorheen alle lagen van de bevolking.
De inhoud van de legende is onvoorstelbaar diepzinnig en zeer gevat. Er is telkens de christelijke boodschap die schitterend torent boven het heidens facet en er komaf mee maakt.

Ongeacht wanneer precies, Hymelinus was in alle geval op reis.
Bezitloosheid, het verlaten van huis en haard, en het verbreken van familiebanden zijn in de evangeliën een voorwaarde voor navolging (niet het doel). De leefwijze van een rondtrekkende prediker (zoals Jezus deed) vereist het verlaten van de vertrouwde omgeving en het afstand doen van bezit. Het doel is de verkondiging van Gods Heerschappij aan heel de wereld. 
Het keltisch christendom, de 'Iers-Schotse kerk’, werd gekenmerkt door een streng ascetisch kloosterleven. Daaruit ontstond ‘de zwerftocht voor Christus’, de ‘peregrinatio pro Christo’. Dit was leven tussen ‘vreemdelingen’ dat uiteindelijk leidde tot het ‘rode’ martelaarschap. Dit stond tegenover het ‘witte' martelaarschap dat een leven was in volledige ascese binnen kloostermuren, meestal op onherbergzame plaatsen zoals rotsen op zee.
(wordt vervolgd)

...

Lees meer

PSALMEN (11) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Londen, Kathedraal Westminster Abdij, westelijk poortgebouw

Lobe den herren

Duits 
Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren. 
Meine geliebete Seele, 
das ist mein Begehren. 
Kommet zu Hauf, 
Psalter und Harfen, wacht auf. 
Lasset die Musicam hören.

Smets
U Heer zij lof gebracht 
U klinkt ons feestlied ter ere
Wat Gij, Almachtige, 
veilig behoudt komt U eren
Al wat Gij geeft, 
alles wat ademt en leeft
Wil U, zijn oorsprong vereren

Oosterhuis
Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven.

Beluister
Dit loflied uit 1641 van Joachim Neander bestaat in vele talen en  bewerkingen. Het werd bv. enkele jaren geleden door het koor gezongen in de kerk van Oplinter, begeleid door de Harmonie. Merk vooral:
J.S. Bach, Lobe den Herren  Kantate BMV137. Elk van de vijf strofen met de Duitse tekst wordt door Bach op een andere wijze bewerkt; de tweede is bekend. Op het einde klinkt het Koraal. 

Psalm 98        
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Beluister
Er staan op internet enkele voorbeelden van Psalm 98 als samenzang met de melodie uit de Geneefse Psalter.

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Jeanne Allard, wed. René Uyttebroeck, 93 j. 
Jeanne Heeren, wed. Marcel Heeren, 96 j.
Twee sterke vrouwen, gelovige en trouwe kerkgangers. Zij hebben een hoge leeftijd bereikt en zijn in hun huis kunnen blijven, geholpen door hun kinderen, die zo hun dank uitdrukten in woord en daad. 
Door de coronamaatregelen kon maar een beperkt deel van de familie de uitvaart bijwonen. Aan allen bieden wij onze deelneming aan.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS