OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

SAMANA HAKENDOVER

Op 19 augustus om 14 uur komt Dr Dirk Borghgraef een uiteenzetting geven over geheugenstoornissen, vergeetachtigheid en dementie. Iedereen welkom in de kleuterklas.

Op 28 augustus vieren we ons 45-jarig bestaan. Om 11 u starten we met een gebedsviering, gevolgd door een lekker feestmaal. Een woordkunstenaar zal optreden om het samenzijn luchtiger te maken.
Alle leden worden verwacht in de kleuterklas.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE EN OKRA KUMTICH

Voor de volgende maanden zijn nog deze activiteiten vastgelegd. Deze activiteiten zullen doorgaan op een donderdagnamiddag (goed onthouden)

Eric De Maerteleire

Op donderdag 15 september om 14 uur komt Dhr De Maerteleire ons spreken over "Fabels en Feiten over voeding en gezondheid" (zal zeer leerrijk zijn)

Op donderdag 20 oktober om 14 uur komt Mevr Lieve MARIEN ons spreken over Bedgeheimen uit het verleden - (dat zal plezant worden)

Jacques Van Outryve

Op donderdag 17 november om 14 uur krijgen wij een reisreportage over de Filipijnen door Dhr. Van Outryve van de hulporganisatie TRIAS van de Boerenbond

Op maandag 19 december om 12.30 u. is onze Kerst- en Nieuwjaarsviering in de Feestzalen Vogelzang met optreden van DANNY & MARLEEN ons inmiddels allen bekend. - Nadere uitleg hieromtrent volgt.

OKRA plant een uitstap voor de Regio op donderdag 15 september a.s.
Het is een zeer interessante uitstap . U kunt kiezen uit drie verschillende activiteiten waaraan U wenst deel te nemen - er zijn drie maaltijden voorzien en bus . De prijs beloopt 56 euro per persoon . zo gewenst kan ik U de uitgebreide uitleg omtrent deze uitstap bezorgen.
Intekenen uiterlijk tot 20 augustus. Vertrekuur en opstapplaats (vermoedelijk Kumtich) worden U tijdig meegedeeld.- Dus laat mij iets weten a.u.b.

Tenslotte een vraag aan de leden Landelijke Gilde Kumtich. Ik zou graag een paar personen bij ons Bestuur hebben en ook om bij de vergaderingen behulpzaam te zijn.

Als U dat ziet zitten laat mij dan iets weten. Hartelijk dank bij voorbaat .

Aan iedereen een prettig verlof .
Vriendelijke groeten

RUMMENS Noël Tel 016813464 - Groenhofstraat 75-3300 KUMTICH.

...

Lees meer

MARGARITA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Woensdag 20 juli vieren wij onze patrones de H. Margarita tijdens de gezongen Gebedsviering om 18 u. Daarna gaan we in processie naar haar kapel achter de kerk, waar wij haar beeltenis kunnen eren door een buiging.

Zaterdag 23 juli houden wij de plechtigheid t.e.v. de H. Margarita. De Mis voor de Overledenen van de Bond van Gepensioneerden wordt verschoven naar 30 juli.

...

Lees meer

FERM – OPLINTER

Maandag 19.00 u fietsen

...

Lees meer

NIEUWS

14 augustus Kaarsenprocessie O.L.V.-ten-Poelkerk

Na 2 jaar corona kon de Kaarsenprocessie terug uitgaan. De werkgroep had alles goed voorbereid. Het processiebeeld stond klaar voor de Misviering om 19.30 uur. Het koor Capella Beatae Mariae ad Lacum met versterking van het Germanuskoor zou de viering opluisteren. In de dwarsbeuk was alles opgesteld voor de receptie na de processie.
Voor pastoor Karel was het de eerste keer dat hij zou voorgaan in de 14 augustus viering in de O.L.V.-ten-Poelkerk. 
Tijdens de viering werd ook de Kruidwis gezegend, een traditie van halfoogst om dank te zeggen voor de vruchten van het veld die ons voeden en genezen.
Na de mooie en deugddoende viering kon de processie vertrekken. De sterke dragers zouden het beeld omringd door flambeeuwen, begeleid door de Harmonie van Hoegaarden en de gelovigen met kaarsjes, zingend en biddend door de stad dragen. Voor de ramen van verschillende huizen brandde een kaarsje voor een Maria beeld. Terug aan de kerk gekomen ging men door de kerktuin naar de Grote Markt om dan tussen de rijen kaarsjes de kerk binnen te gaan.
Na het zingen van “Lieve Vrouwe van ons land” was het tijd voor een natje en een droogje, aangeboden door de parochie.

...

Lees meer

1931

Onze wereld is gekwetst. De oorlog in Oekraïne maakt dit pijnlijk duidelijk. Maar hoe groot de miserie ook is, we worden gedragen door ons geloof dat God ons barmhartig nabij is. Het woord ‘misericordia’ (barmhartigheid) verwijst naar de menselijke ‘miserie’ en naar ‘cor’, het hart. God heeft een Hart voor wat mensen overkomt. 

Zo kwam Jezus Christus in het jaar 1931 de mensheid tegemoet. Hij zei in een visioen tegen de Poolse Zuster Faustina: “Verkondig de wereld Mijn grote ondoorgrondelijke barmhartigheid. Bereid de weg voor op Mijn tweede komst. Voordat Ik kom als Rechter zal Ik eerst de poorten van Mijn Barmhartigheid wijd openen. Ik wil de mensheid niet straffen, maar genezen, haar aan Mijn barmhartig Hart drukken.” De Verrezen Jezus verscheen aan deze Zuster, de éne hand opgeheven als een teken van zegen en de andere hand wijzend naar Zijn Goddelijk Hart. Uit Zijn Hart kwamen twee stralen: een rode en een witte. De witte straal verwijst naar het doopsel, de rode naar de liefde. Jezus zei tegen Zuster Faustina: “Schilder een afbeelding van wat je nu ziet en schrijf eronder: Jezus, ik vertrouw op U”. De Heer zei ook dat Hij wenst dat deze afbeelding over de hele wereld vereerd wordt. Jezus verscheen meermaals aan Zuster Faustina. Ze hield een dagboek bij met troostvolle woorden van Jezus erin, bijvoorbeeld: “Geen enkele zonde, al was zij een afgrond van slechtheid, kan Mijn barmhartigheid uitputten”. En ook: “Al waren de misdaden van een zondig mens zo zwart als de nacht, als hij in het uur van de dood roept om ontferming, zal Ikzelf voor hem opkomen”. Anderzijds waarschuwt Jezus: “Hij die weigert te gaan door de deur van Mijn barmhartigheid, zal moeten gaan door de deur van Mijn gerechtigheid”. Zuster Faustina werd tijdens een mystieke ervaring meegevoerd naar Hemel, vagevuur en hel. Dit laatste greep haar zo aan, dat ze sindsdien bijna onophoudelijk smeekte om Gods barmhartigheid voor de zondaars. 

In onze wetenschappelijke technische wereld klinkt dit voor veel mensen onrealistisch en wereldvreemd, maar Zuster Faustina is in het jaar 2000 heilig verklaard. Ze was de eerste heilige van het nieuwe Millennium. Paus Johannes Paulus II verklaarde toen de zondag na Pasen tot ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’, iets wat Jezus aan Zuster Faustina gevraagd had. Deze Poolse Paus stierf in 2005 op de vooravond van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Als je gelovig bent is dit meer dan toevallig.

In de Bijbel wordt geen enkele eigenschap van God zo benadrukt als de barmhartigheid. Vele mensen geloven tegenwoordig nog wel in ‘iets’. Maar God is niet ‘iets’, Hij is ‘Iemand’ en Hij is niet onbereikbaar. God is een Vriend en Redder. Ieder mens is voor Hem waardevol: oud, jong, gehandicapt of niet, je bent een parel in Gods Hand. Hoewel ieder mens vroeg of laat onderworpen is aan lijden en dood en allerlei miserie kan meemaken, komt de Heer de mens barmhartig tegemoet. God is mens geworden, we vieren het met Kerstmis, een fantastische gebeurtenis! Jezus’ leven op aarde, Zijn woorden en daden, Zijn parabels en wonderen, Zijn dood aan het Kruis en Zijn Verrijzenis, de stichting van de Kerk die de eeuwen door geleid wordt door de Heilige Geest, dat alles verkondigt aan alle mensen van alle tijden de barmhartigheid van God. De zondag na Pasen zegt Jezus: “Vrede zij u!” En Hij zegt het niet één keer, maar drie keer. Hoe hardleers kunnen mensen zijn... Open uw hart voor de Heer want Hij wil u Zijn vrede geven. Een vrede die niet van deze wereld is en die de wereld niet kan geven. Jezus geeft vrede en als het goed is, is het daarna ook te zien op uw gezicht, te horen in uw woorden, te zien in uw daden. Als niet gelovige mensen u dan ontmoeten hoop ik dat vele mensen twijfelen, niet aan uw geloof maar aan hun eigen ongeloof. Jezus zei ook nog tegen Zuster Faustina: “De wereld zal geen vrede kennen, als ze zich niet richt tot Mij”. Ik nodig u dan ook uit regelmatig, liefst wekelijks, Jezus te ontmoeten in de Mis. Hij komt in de Heilige Communie ons tegemoet. Laten we dankbaar zijn dat Hij naar ons komt om ons Zijn barmhartige liefde te geven.

Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

ONTMOETING OVER DE EEUWEN HEEN

Deze zomer mochten we enkele dagen op stap gaan in Rome. Omdat de temperaturen erg hoog opliepen, was een bezoek aan de catacomben van Priscilla erg welkom. Omdat de catacomben zich onder de grond bevinden, heerst er een constante temperatuur van 15 graden, zeer welkom!

In deze catacomben zijn uitzonderlijk mooie fresco’s ontdekt uit de eerste eeuwen van het christendom. Deze fresco’s raken ook aan ons geloof vandaag. We herkennen handelingen die ook vandaag nog gebruikt worden in de christelijke eredienst of  in onze kerkelijke feesten. 

We ontmoetten de ‘orante’ schildering: een vrouwenfiguur in een roodachtig kleed die beide handen symmetrisch omhoog houdt, op haar schouders een witte sjaal.  Haar ogen zijn ten hemel gericht, naast haar aan beide zijden figuren in het wit. We herkennen de gebedshouding van de priester/diaken bij de gebeden in de kerk, ook charismatische groepen en gebedsgroepen maken wel eens van deze gebedshouding gebruik. 

Wetenschappers verschillen van mening over de betekenis van deze biddende figuur. Wij voelden ons er niet vreemd bij omdat deze houding ook vandaag nog één van de vele gebedshoudingen is. En het is net het gebed dat ons met de figuren in de catacomben verbindt. christenen begroeven er hun doden, zoals ook de joden en de Romeinen die in het veelgodendom geloofden, dit deden. Maar christenen kwamen er ook bidden bij de graven van de martelaren, bij hen die ondanks vervolging, Jezus niet wilden verloochenen door voor de keizer te knielen of de Romeinse goden te aanbidden. Straffe gasten die eerste christenen! (wordt vervolgd)
Anne

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: QUINTINUS

Al onze kerken en kathedralen dragen de naam van een patroonheilige, of van een geloofsgebeuren. Maar hoeveel weten we over die patroonheiligen? Om maar dadelijk de patroonheilige van twee kathedralen te noemen: Sint Quintinus en Sint Rombout.

Inderdaad de kathedraal van het bisdom Hasselt is de Sint Quintinuskathedraal. Het bisdom Limburg is een erg jong bisdom, het werd in 1967 afgesplitst van het bisdom Luik. Tot 1967 was dit een gewone parochiekerk, daarna werd ze verheven tot kathedraal. Heel wat kerken in  Vlaanderen zijn ook toegewijd aan Sint Kwinten (Linden, de kerk in de Naamsestraat in Leuven, ...)

Maar wie is Sint Quintinus? We gingen te rade op ‘Heiligen.net’: 
“Behalve zijn naam en de plaats die naar hem is genoemd is er over hem bijzonder weinig met zekerheid bekend. Volgens de overlevering was hij een zoon van een Romeins senator, die naar men zegt Zeno heette. Rond 245 werd hij tezamen met Sint Lucianus van Beauvais († ca 290; feest 8 januari) vanuit Rome naar het noordelijke Gallië gezonden om er het evangelie te verkondigen. Dat deed hij in de streek rond de Noord-Franse stad Amiens. Uiteindelijk zou hij tezamen met twee diakens de marteldood zijn gestorven op een plek langs de rivier de Somme. Zijn lijk werd in de rivier gegooid.“

Volgens de legende werd zijn lichaam vele jaren later ongeschonden terug gevonden. Toen kwam er een stroom van bedevaarders op gang en mensen vroegen zijn hulp. De volksverering maakte de weg vrij om tot op vandaag naam te geven aan… een kathedraal!
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN HAKENDOVER

Op 10 augustus overleed Jeanne Melaerts (27 juni 1927). 
 

...

Lees meer

PROCESSIE SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Versiering kapel St Margarita 1966

Dit jaar is het 50 jaren geleden dat de toen bekende Margarita-processie voor de laatste maal uitging, en 75 jaren dat ze de eerste maal de ronde door het dorp maakte. Zij was uitgedacht door pastoor Vandergraesen, op basis van een kleine historische stoet bij zijn inhaling, en de bestaande sacramentsprocessie bij de feestdag van Margarita. Ze werd een groepsgebeuren waarbij heel de parochie, van jong tot oud, betrokken was. 
Met de uitbreiding van het betaald verlof en de veranderende vakantiegewoontes werd het van langsom moeilijker volk te vinden om mee op te stappen. Met het gekende gevolg.
De H. Margarita wordt nu nog bijzonder vereerd op haar feestdag 20 juni en de zaterdag erna. Men kan ook altijd gaan bidden aan haar kapel, achter de kerk.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS