OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Alle activiteiten t.e.m. 8 juni mogen niet doorgaan. Zo heeft Femma nationaal beslist. Dit wil zeggen dat onze reis (we hadden toch geen terrasje kunnen doen), onze les macramé en ook ons ontmoetingsfeest in juni niet zullen doorgaan. 
We gaan proberen nog een wandeling te organiseren in juni of juli, augustus maar dan moeten we wel bij elkaar kunnen komen. We laten je hopelijk vlug iets weten. Groetjes en houd het veilig,

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

We kunnen niet elke vrijdag bijeenkomen en herhalen in ons lokaal Sinterviven. We kunnen wel elke vrijdagavond om 20 u muziek spelen, speciaal voor de zorgverleners en alle andere mensen die hun steentje bijdragen (leerkrachten, vrijwilligers, mensen die werken in supermarkten enz...) en ook gewoon om iedereen een hart onder de riem te steken. Bedankt aan hen die al meegedaan hebben. Een warme oproep aan alle muzikanten om elke vrijdag live een miniconcertje (of langer mag ook) te spelen. We stellen aangepaste muziek voor, zoals bv ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy (tekening) of ‘Song for Health’ van Steven Verhelst. Hiermede sluiten wij aan bij de ’Hou vol, Wuhan’ gezangen in China, of de balkonconcerten in Milaan tijdens de pestepidemie van 1576. Zet je raam open en laat met de klanken het gevoel van vertroosting en samenhorigheid gedragen worden door de wind. Zo zorgen we dat we niet moeten leven in ‘a ghost town’, een spookstad. Want als er één ding zeker is, dan is het dat een leven zonder muziek voor ons toch moeilijk voor te stellen is.
 

...

Lees meer

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Kruisoplegging van de vormelingen

Op zondag 8 maart vierden 31 kandidaat-vormelingen de kruisoplegging. De catechisten Lieve Vandervelde en Liesbeth Dumont zijn sinds het begin van het catechesejaar “ op tocht” met hen.
Katleen wouters zorgde voor een mooie viering met aangetaste teksten en muziek.
Door de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft het aartsbisdom de nieuwe datum voor het H.Vormsel vastgelegd op zondag 4 oktober 2020. 

Datum eerste communie
De eerste communie met Pinksteren werd afgelast door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe datum werd vastgelegd op zondag 20 september 2020.
 

...

Lees meer

FERM/KVLV OPLINTER

Het coronavirus houdt ons allemaal in z'n greep. Daarom besloten we bij Ferm Oplinter om ook alle activiteiten van april te annuleren. Heel jammer, maar we weten ook waarom we best opletten. Samen kunnen we dit virus indijken, samen geraken we er wel. Blijf intussen goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Beweeg, trek naar buiten, kook lekker en gezond, bedank iedereen die zich nu extra inzet voor ons en wees ferm.
 

...

Lees meer

NIEUWS

HEROPSTART EREDIENSTEN TIENEN

Vooreerst bijzondere dank aan allen die gedurende 11 zondagen de eucharistie hebben gevolgd
langs onze website en You Tube. Velen hebben zo samen gebeden zonder mekaar te zien.
En ik ben dankbaar dat wij zo de boodschap van de Heer zijn blijven beluisteren.

Want wat je niet meer beluisterd kun je ook niet beleven. Dank zij onze camaraman Gilbert Gijsens
werd dit mogelijk. Zo een 7500 mensen stemden af op onze zondagsvieringen. Nu echter mogen
wij weer echt samenzijn.

Wij zullen de eucharistievieringen in de kerken hervatten ook in Tienen vanaf het week-end 13 en
14 juni. Zoals in alle geledingen van de samenleving vraagt men ons om bepaalde gekende
veiligheidsmaatregelen na te volgen.

Vanaf dan hernemen wij het gekende schema in de verschillende kerken.
Aangezien er maar maximum 100 personen zijn toegelaten is dat een probleem voor Tienen-
centrum. In de kerk van OLV-Ten-Poel zal er pas weer eucharistie zijn op zaterdag 27 juni om
16.30u. kwestie van de herschikkingen in het gebouw in orde te krijgen.

Maar in ST.-Germanus zijn er steeds tussen de 250 a 300 mensen daarom zijn er in Germanus op de
zondagen: 14, 21 en 28 juni TWEE missen Om 9u en om 10.30u.

Vanaf juli wordt het ook in Germanus nog één mis om 10.30u. want dan mogen er weer 200
mensen binnen. En hopelijk vlug ook meer.

Het secretariaat in de dekenij op woensdagavond voor dopen en huwelijken begint weer vanaf
woensdag 10 juni. U moet echter telefonisch een afspraak van uur maken. Tel 016 81 13 43.

Met dank voor uw begrip en beste groeten,
Joris Hardiquest zonepastoor en de zoneploeg.

...

Lees meer

ER STOND WAT IN DE WEG TUSSEN GOD EN MIJ

Er stond wat in de weg tussen God en mij. Mijn geloof en mijn gebed stonden op een laag pitje en het vlammetje wilde maar niet terug opflakkeren. Ik was in een periode gekomen van onverschilligheid. God mocht van mij ook even “in zijn kot” blijven!  
Mijn verhuis en alles wat ermee te maken had, slorpten veel tijd en energie op. Te veel als je het mij vraagt want omwille van de gezondheidsmaatregelen in coronatijd konden we niet rekenen op een helpende hand. Mijn emoties speelden mij parten en werkten destructief op mijn persoonlijkheid. Het was genoeg geweest, die lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, een te stresserende periode waaraan geen eind leek te komen. Al die factoren samen stonden in de weg tussen God en mij. En wees gerust, ik heb misschien niet gebeden tot God maar Hij heeft genoeg dialoog naar zijn hoofd gekregen. Hij heeft mijn ontladingen mogen incasseren. En wat deed Hij… Niks! Hij zweeg. Hij liet mij in mijn onmacht. Tot ik besefte dat ik door al dat gedoe mijn nederigheid kwijtgespeeld had. Mijn “ikje” kwam op de eerste plaats. Mijn houding kwam ook voort uit het gemis van familie en vrienden. Een mens is een kuddedier en dit schaap miste de kudde, voelde zich verloren omdat ze de Herder kwijtgeraakt was. 

Maar God heeft in mijn ziel een magneetje geplant. Het blijft zorgen voor een aantrekkingskracht. Ik moest weer tijd zien te maken voor Hem. Ook al voelde ik heel sterk dat ik vaak anderen nodig heb om tot een goed gebed te komen. Bidden kun je individueel maar samenkomen en met z’n allen de woorden uitspreken die God ons leerde, dat geeft een warm gevoel van samenhorigheid. Het laat je voelen dat je er niet alleen voor staat, dat anderen ook behoefte hebben aan gebed, troost, hoop of het uitspreken van een welgemeende dank aan de Heer. Ik miste de geur van brandende kaarsen, de stille en ingetogen sfeer van de kerk. Het oogcontact met anderen, een lach, een groet. Samenkomen op zondag is zoveel meer dan alleen maar tijd maken voor God. Het is in stilte samenkomen met anderen. De leegte die je kan overvallen laten volstromen door het gevoel van geliefd te zijn. Een drukdoende geest tot rust laten komen, hoop weer laten koesteren, schoonheid aanschouwen. Tot het besef komen dat we nood hebben aan goddelijke wijsheid. Hij is het immers die ons laat weten of voelen dat we best sterk kunnen zijn wanneer we zwakte voelen. Hij is het die ons op de ene of andere manier altijd weer aanspreekt, bemoedigt en troost. 

Er stond wat in de weg tussen mij en God. Er waren te veel andere dingen die vasthingen in mijn hoofd. God was niet minder werkzaam in mijn hart dan anders en de manier waarop Hij zich aan ons laat kennen zal steeds een mysterie blijven. Ik weet dat Hij er is, niet alleen voor mij maar ook voor jou. Daarop kunnen we vertrouwen.

Hilde Rummens

...

Lees meer

TANTUM ERGO SACRAMENTUM

“Laten wij dan, neergebogen, dit zo heilig Sacrament vereren, dat het oude beeld nu wijke voor de nieuwe plechtigheid; dat het geloof aanvulle wat de zinnen niet begrijpen.”
We schrijven 1264 als de toenmalige paus Sacramentsdag als een officiële kerkelijke feestdag op de kalender zet op de 2de donderdag na Pinksteren.
Het is een feest dat al een lange en zeker ook mystieke voorgeschiedenis heeft gekend. Hierbij zijn de namen van de Heilige Bernardus en Willem van Saint-Thierry, maar ook de mystica Hadewijch van Antwerpen en Juliana van Cornillon uit onze streken, zeker geen onbekenden.
De eucharistische aanbidding is inderdaad gegroeid uit het verlangen om verbonden te zijn, verenigd met Christus zelf. Christus heeft zich volledig gegeven in het offer op het kruis opdat wij één zouden kunnen worden met onze schepper in Christus. Dit mysterie is groot maar velen hebben mogen ervaren wat dit kan betekenen. Het neerbuigen voor het kleine stuk brood in de monstrans, kan de mens omvormen tot bruid van Christus zelf. Jezus heeft de eucharistie zelf ingesteld toen Hij op het laatste avondmaal brood nam en wijn en zei: “dit is mijn lichaam – dit is mijn bloed” Het klein stukje brood is werkelijk Christus zelf. Hem ontmoeten in deze gestalte is Hem werkelijk ontmoeten, uitkijkend naar de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. 
Bij de hemelvaart waren de leerlingen op vraag van Jezus naar een berg gegaan in Galilea. “Toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.” (Mt.28,17).
Het is inderdaad niet evident om met het verstand alleen te vatten wie Jezus werkelijk is en hoe het kan dat Hij werkelijk aanwezig wil zijn, als het ware gevangen in een stukje brood en is tentoongesteld in de monstrans.
En toch voor zij die geloven is het een zekerheid. Vol vertrouwen knielen ze neer en roepen Hem aan wetende dat hij werkelijk nabij is. Niet zomaar in de buurt, of toekijkt vanop grote hoogte. Hij is er werkelijk omdat Hij liefde is en elk van ons bemint. Zo’n liefde kan je niet onbeantwoord laten. Vol dankbaarheid, vol hoop, vol vertrouwen mag en kan de mens zich plaatsen in die blik van de beminde. 

Diaken Jan Abts

...

Lees meer

O goddelijke aanwezigheid

Heer Jezus,
wie liefheeft, wil heel dicht zijn
bij wie hij bemint.
Zo zijt Gij ook.
Toen Gij op deze aarde zijt gekomen 
om mens te zijn zoals wij,
was het om dicht bij ons te zijn.
Daarom hebt Gij ook
zo veel en diep
tot ons gesproken.
Want alleen wie bemint, 
spreekt met zo’n overvloed.
Om dicht bij ons te zijn,
in lijden en dood,
hebt Gij velen genezen,
anderen opnieuw tot leven gewekt.
Maar meest van al blijkt nog
hoe dicht Gij bij ons wilt zijn en blijven
in brood en wijn,
totdat Gij wederkomt.
Ja, in ons wilt Gij zelfs blijven
omdat Gij neerdaalt in ons hart
en daar niet weggaat
zonder ons uw Geest na te laten,
om altijd met ons te zijn.
Wij danken en aanbidden U
dat Gij zo dicht hebt willen komen.

(uit: een jaarkrans van gebeden, Kard. Godfried Danneels)

...

Lees meer

OVERLEDEN GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Georges Pierlet werd geboren op 6 augustus 1927 en overleed op 23 mei 2020. Zijn aanwezigheid in het parochie- en het verenigingsleven gaf kleur en warmte aan de mensen die hem hebben gekend.
Op zijn bidprentje schreef de familie volgende treffende tekst:

“Ik heb een mooi, vol, gelukkig en lang leven gehad.
Nu is het tijd om voor altijd te rusten.
Treur niet dat ik je verlaten heb, ik hoop dat je blij bent dat je mij hebt gekend.

We laten je los, intens verdrietig, maar de vele fijne en mooie herinneringen blijven voor altijd in onze gedachten en in ons hart.
Bedankt voor de vele mooie jaren van samen-zijn“

...

Lees meer

PROCESSIE (4.7) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

II De Processie

Verenigingen

Edelknapen met paneel ‘H. Margarita, waak over onze parochie’ En met wapenschild van baron Jan van Houtem 
Processiekruis en vlaggen van de verenigingen: H. Kindsheid, meisjes- en jongens-Chiro, H. Hartbond, Boerinnengilde, Vrouwengilde, K.W.B.

Vrouwen

Processievaandel en Beeld der Broederschap van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans
O.L. Vrouw: persoon met wit kleed en blauwe schoudermantel beide met gouden bies, en witte sluier, vergezeld door vrouwelijke leden van de Broederschap en vrouwen van de parochie.

Mannen

Boerengilde, vier van de leden dragen het beeld van Sint-Isidorus
Sint-Sebastiaansgilde, twee van de leden dragen het beeld van Sint-Sebastiaan; ‘Koning’ met zilveren ‘breuk’ (18e eeuw)
Sint-Ambrosiusgilde met beeld
Leden van de plaatselijke verenigingen en mannen van de parochie

...

Lees meer

CONTACTEER ONS